Wynik przetargu

Adres: plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: pwus@wp.mofnet.gov.pl
tel: 0-61 8509470
fax: 0-61 8509492
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 244720100 Data Udzielenia: 2010-01-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
64110000-0 Usługi pocztowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Usługi pocztowe Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa Przestawicielstwo Handlowe Poznań-Miasto
Poznań
242 677,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-01-05
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
641100007
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
242 678,00 zł
Minimalna złożona oferta:
242 678,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
242 678,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
242 678,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Poznań: Usługi pocztowe


Numer ogłoszenia: 2447 - 2010; data zamieszczenia: 05.01.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8509470, faks 0-61 8509492.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi pocztowe.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Nadawanie i doręczanie przesyłek listowych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.00.00-7.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:
242677.61 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.12.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa Przestawicielstwo Handlowe Poznań-Miasto, u. T. Kościuszki 77, 60-942 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

(bez VAT)


 • Cena wybranej oferty:
  242677.61

 • Oferta z najniższą ceną:
  242677.61
  oferta z najwyższą ceną:
  242677.61

 • Waluta:
  PLN.