Wynik przetargu

Adres: Al. Wilanowska 257, 02730 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: dps216@wp.pl
tel: 228 433 030
fax: 228 521 440
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 2373720170 Data Udzielenia: 2017-02-10
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [NB]: Negocjacje bez ogłoszenia
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
zakup energii cieplnej oraz jej przesył Veolia energia Warszawa S.A
Warszawa
257 000,00
0,89
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-02-10
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
09300000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
257 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
257 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
257 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
0,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 23737 - 2017 z dnia 2017-02-10 r.
Warszawa: zakup energii cieplnej oraz jej przesył
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Alzheimera w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 14294533100000, ul. Al. Wilanowska  257, 02730   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 228 433 030, faks 228 521 440, e-mail dps216@wp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

zakup energii cieplnej oraz jej przesył

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):


II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

zakup energii cieplnej oraz jej przesył

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Negocjacje bez ogłoszenia

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/01/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
000208943.09

Waluta
pln


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Veolia energia Warszawa S.A,  ,  Plac Unii C, ul Puławska 2,  02-566,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
257000

Oferta z najniższą ceną/kosztem
257000
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem


Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  negocjacji bez ogłoszenia  na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z 2004 r.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
posiada uprawnienia do wykonania zamówienia, posiada wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny