Wynik przetargu

Adres: Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dpsbudowlani.pl
tel: 228 366 662
fax: 228 366 662
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 502120170 Data Udzielenia: 2017-01-10
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65400000-7 Przesył i stacje innych źródeł energii
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie, ul. Elekcyjna 6 w roku 2017 Veolia Eergia Warszawa S.A.
Warszawa
0,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-01-10
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
65400000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
0,00 zł
Minimalna złożona oferta:
0,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
0,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
0,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 5021 - 2017 z dnia 2017-01-10 r.
Warszawa: dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie, ul. Elekcyjna 6 w roku 2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", krajowy numer identyfikacyjny 1006093900000, ul. ul. Elekcyjna  6, 01128   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 228 366 662, faks 228 366 662, e-mail s.czarnecka@dpsbudowlani.pl
Adres strony internetowej (URL): www.dpsbudowani.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka organizacyjna pomocy społecznej samorządu terytorialnego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie, ul. Elekcyjna 6 w roku 2017

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DAG.34.3.5.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie, ul. Elekcyjna 6 w roku 2017

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 65400000-7
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR:
1  
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
186991.87

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Veolia Eergia Warszawa S.A.,  ,  Plac Unii C, ul. Puławska 2,  02-566,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
230 000,00

Oferta z najniższą ceną/kosztem

>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem


Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówieniaz wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, a nie istnieje rozsądne alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężania parametrów zamówienia. Właścicielem sieci ciepłowniczej, układu pomiarowo – rozliczeniowego mierzącego całkowite ciepło dostarczane do węzła oraz regulatora Δρ/V jest firma Veolia Energia Warszawa S.A. w związku z tym bezpośredni kontakt z firmą będącą właścicielem skraca czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii.