Wynik przetargu

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510046309-N-2019 Data Udzielenia: 2018-12-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33 Tauron Dystybucja SA Oddział w Gliwicach
Gliwice
50 624,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-12-21
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
65310000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
50 625,00 zł
Minimalna złożona oferta:
50 625,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
50 625,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
50 625,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 22858 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510046309-N-2019 z dnia 11-03-2019 r.
Sąd Rejonowy w Tychach: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, Krajowy numer identyfikacyjny 27217379300000, ul. ul. Budowlanych  33, 43-100  Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 3233114, e-mail lakae@tychy.sr.gov.pl, faks 0-32 3233115.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka sektora finansów publicznych organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.OG/ 5 /18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
50624.93

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Tauron Dystybucja SA Oddział w Gliwicach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Portowa 14a 44-102 Gliwice
Kod pocztowy: 44-102
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
50624.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 50624.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50624.93
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Energię elektryczna zakupiono w ramach umowy generalnej zawartej z PGE Obrót SA Oddział w Skarżysku-Kamiennej. Tauron Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach jest przedsiębiorstwem zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej w ramach monopolu naturalnego, który pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze miasta Tychy. Wysokość stawek za przesył energii elektrycznej jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. Zasadne jest zatem stosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych