Wynik przetargu

Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@ksp.policja.gov.pl
tel: (22) 6038608
fax: (22) 603 76 42
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510069742-N-2019 Data Udzielenia: 2019-03-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dystrybucja energii elektrycznej dla obiektu ul. Zakroczymska 3a innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Warszawa
154 115,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-03-28
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
65300000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
154 115,00 zł
Minimalna złożona oferta:
154 115,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
154 115,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
154 115,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 22831 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510069742-N-2019 z dnia 09-04-2019 r.
Komenda Stołeczna Policji: Dystrybucja energii elektrycznej dla obiektu ul. Zakroczymska 3a

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Stołeczna Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 01212648200000, ul. ul. Nowolipie  2, 00-150  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 6038608, e-mail zamowienia@ksp.policja.gov.pl, faks (22) 603 76 42.
Adres strony internetowej (url): www.policja.waw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dystrybucja energii elektrycznej dla obiektu ul. Zakroczymska 3a

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WZP-1675/19/88/AG

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dystrybucja energii elektrycznej dla obiektu ul. Zakroczymska 3a

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65300000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
125296.80

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nieświeska 52
Kod pocztowy: 03-867
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
154115.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 154115.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 154115.06
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. - (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), o następującym brzmieniu: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia”. podstawa faktyczna: innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nieświeckiej 52 jest jedynym dostawcą świadczącym usługę dystrybucji energii elektrycznej na terenie Warszawy przy ul. Zakroczymskiej 3c.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych