Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl
tel: 22 5694230, 5694416, 5694263
fax: 225 694 415
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510118614-N-2019 Data Udzielenia: 2019-06-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
„Ochrona obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych w Warszawie i Legionowie” IMPEL SAFETY Sp. z o.o.;IMPEL PROVIDER Sp. z o.o.- Lider - liderem jest: IMPEL SAFETY Sp. z o.o..
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, woj.
408 811,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-06-12
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
79710000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
408 811,00 zł
Minimalna złożona oferta:
408 811,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
408 811,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
408 811,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510118614-N-2019 z dnia 12-06-2019 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy: „Ochrona obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych w Warszawie i Legionowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 80507000000000, ul. ul. Podleśna  61, 01-673  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5694230, 5694416, 5694263, e-mail grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl, faks 225 694 415.
Adres strony internetowej (url): www.imgw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowy Instytut Badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Ochrona obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych w Warszawie i Legionowie”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
AR-RZ-262-26/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

„Ochrona obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych w Warszawie i Legionowie”

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
79710000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA:
„Ochrona obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych w Warszawie i Legionowie”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
332366.67

Waluta
Pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: IMPEL SAFETY Sp. z o.o.;IMPEL PROVIDER Sp. z o.o.- Lider - liderem jest: IMPEL SAFETY Sp. z o.o..
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ślężna 118
Kod pocztowy: 53-111
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
408811.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 408811.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 408811.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Konsalnet Security Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamowienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 3  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki W dniu 10 czerwca 2019 r. rozwiązano Umowę nr 2205/AP/AA/2017 z dnia 21.07.2017 r. z Wykonawcą: Konsorcjum firm: 1. Grupa DSF Serwis Profesjonalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-699), ul. Krynoliny 13 (Lider); 2. Grupa DSF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach (kod: 05-091) ul. Powstańców 4A, lok. 67 (Partner) w związku z powyższym, niezbędne jest zapewnienie ochrony fizycznej kompleksu obiektów i mienia Zamawiającego znajdującego się w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 oraz kompleksu obiektów i mienia Zamawiającego położonego w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 38. I. Uzasadnienie zastosowania przesłanki wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on wcześniej przewidzieć wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Możliwość skorzystania z trybu z wolnej ręki wymaga łącznego spełniania wskazanych warunków, przy czym należy podkreślić że ich interpretacji należy dokonywać z uwzględnieniem art. 31 Dyrektywy 2004/18/WE. 1. wystąpienie wyjątkowych okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które nie wynikają z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Na gruncie prawa cywilnego, w szczególności przepisów art. 357 k.c. oraz art. 632 §2 k.c. okoliczności, których nie można było przewidzieć to takie zdarzenia, których strony, działając rozsądnie i profesjonalnie nie zakładały i nie planowały. Zdarzenia te mogą mieć charakter losowy, społeczno-gospodarczy czy prawno-polityczny. Nie ulega wątpliwości że nieprzewidywalność okoliczności powinna być zawsze oceniana indywidualnie – w konkretnym stanie prawnym i faktycznym. O nieprzewidywalności określonych okoliczności można mówić w sytuacji, której wystąpienie w normalnym stanie rzeczy byłoby bardzo mało prawdopodobne. Analiza stanu faktycznego, z którym mamy do czynienia wskazuje, że sytuacja w której znalazł się Zamawiający, należy uznać za spowodowaną wystąpieniem wyjątkowych (ponadstandardowych) okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć. Rano w dniu 10 czerwca 2019 r., Zamawiający został poinformowany przez pracowników ochrony pełniących służbę w obiekcie IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 na dwóch posterunkach stałych i posterunku obchodowym, że opuszczają miejsce pracy, a ich zmiennicy mający objąć posterunki o godzinie 7:00 nie podejmą pracy i nie będą wykonywać żadnych czynności ani działań określonych w umowie nr 2205/AP/AA/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. Następnie, Zamawiający powiadomił o zaistniałej sytuacji Koordynatora realizacji umowy z ramienia Wykonawcy (wskazanego przez Wykonawcę w umowie do kontaktów z Zamawiającym). Koordynator poinformował Zamawiającego, iż nie zapewni obsady kadrowej i nie jest w stanie dalej realizować wyżej wskazanej umowy na rzecz Zamawiającego. Wobec powyższego, Zamawiający został zmuszony do podjęcia dostępnych kroków prawnych mających na celu ochronę interesu publicznego na wypadek wystąpienia niepożądanych skutków związanych z ewentualnym niedochowaniem terminu i innych warunków umowy. Należy podkreślić, iż rozwiązanie umowy z Wykonawcą nastąpiło w związku z zaistnieniem sytuacji zagrożenia pozostawania obiektów Zamawiającego bez całkowitej ochrony. Zaistniała sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, i nie jest wynikiem nienależytego wykonywania umowy przez Zamawiającego oraz błędów w zarządzaniu umową, działaniami ani ich zaniechaniem Zamawiającego wobec Wykonawcy lub jego pracowników, co doprowadziło do sytuacji w której mogłyby być naruszone interesy i bezpieczeństwo Instytutu. Tak znacząca okoliczność nie była możliwa do przewidzenia przez Zamawiającego. Opisana sytuacja, jasno wskazuje na nienależytą realizacje umowy nr 2205/AP/AA/2017 przez Wykonawcę. Brak działań i podjęcia pracy przez pracowników ochrony Wykonawcy których nie można było przewidzieć w znaczący sposób wpłynął na poziom bezpieczeństwa Instytutu. Tak więc sytuacja w której doświadczeni konsorcjanci, po zawarciu tak istotnej umowy, nie wywiązywali się z niej nie jest sytuacją normalną, lecz wyjątkową i nieprzewidywalną. Wybrani Wykonawcy zostali zweryfikowani w kontekście ich zdolności do zrealizowania zamówienia oraz ich sytuacji finansowej na etapie przetargu. Dodatkowo, złożyli wymagane ustawą Pzp oświadczenie, potwierdzające gotowość, możliwość i zdolność do wykonania zamówienia. Istniały więc faktyczne przesłanki aby uznać, iż Wykonawcy wykonają umowę prawidłowo. Sytuacja, w której znalazł się Zamawiający nie zaistniała de facto wskutek jego własnej decyzji, lecz wskutek nierzetelnej realizacji umowy i była pochodną sytuacji za której powstanie odpowiada Wykonawca. 3. konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia. W doktrynie prawa zamówień publicznych podkreśla się, że z sytuacją, w której występuje konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia mamy do czynienia wówczas, gdy zamawiający zmuszony jest udzielić zamówienia publicznego bez zbędnej zwłoki, a samo zamówienie winno być zrealizowane natychmiastowo. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, natychmiastowa konieczność wykonania zamówienia oznacza konieczność jego realizacji szybciej niż pilnie, czyli właściwie z dnia na dzień. Dodatkowo, konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia powinna być podyktowana koniecznością uniknięcia negatywnych konsekwencji zaniechania niezwłocznego podjęcia działań. Na potrzeby badania okoliczności powodujących natychmiastową konieczność wykonania zamówienia należy brać pod uwagę względy związane z interesem publicznym. Oceniając zaistniały stan faktyczny, nie ulega wątpliwości, że zagrożenie związane z możliwością poniesienia strat materialnych w mieniu Zamawiającego, wynikające z nierealizowania przez Wykonawcę umowy w zakresie ochrony osób i mienia obiektów Zamawiającego stanowi przesłankę konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia. Zabezpieczenie kompleksu obiektów mienia Zamawiającego położonych w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 oraz kompleksu obiektów i mienia Zamawiającego położonego w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 61 przed kradzieżą, rabunkiem, dewastacją ma na celu eliminację poważnych niekorzystnych konsekwencji i strat dla IMGW-PIB. Zaniechanie udzielenia zamówienia i jego wykonywania w trybie natychmiastowym spowodowałoby narażenie przez Zamawiającego na straty w mieniu publicznym. Mienie publiczne to własność i inne prawa majątkowe (art. 44 K.c.) przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (mienie państwowe), lub przysługujące innym niż działające w ramach osobowości Skarbu Państwa podmiotom sektora finansów publicznych zdefiniowanym w ustawie o finansach publicznych. Jest to więc, w pewnym uproszczeniu, mienie pozostające w dyspozycji zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Przesłanką do udzielenia zamówienia w trybie wolnej ręki jest zarówno zapobieganie takim stratom, które mogłyby wystąpić wskutek okoliczności zewnętrznych, niezależnych, a szybkie udzielenie zamówienia może to ograniczyć, jak i obawa wystąpienia strat, które mogłyby zostać spowodowane przeprowadzeniem postępowania w innym trybie. Z przesłankami tymi mamy do czynienia w przypadku niniejszego zamówienia, gdyż strata w mieniu publicznym będzie zagrożeniem wynikającym z braku ochrony mienia IMGW-PIB. 4. Brak możliwości dochowania terminów przewidzianych dla innych trybów. Każdy z trybów przewidzianych w ustawie Pzp wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami po stronie Zamawiającego oraz Wykonawców. Oczywistym zatem jest, iż z uwagi na okoliczności konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia świadczenia usług ochrony mienia Zamawiającego nie istnieje możliwość udzielenia przedmiotowego zamówienia w trybach podstawowych. Brak jest również możliwości zachowania terminów określonych - skróconego przetargu ograniczonego, o którym mowa w art. 49 ust 3 oraz 52 ust 4 ustawy Pzp., którego termin realizacji szacuje się na minimum 2-3 miesiące. Konieczność realizacji usług ochrony szybciej niż pilnie, czyli właściwie z dnia na dzień stwarza niemożność zachowania terminów dla innych trybów niekonkurencyjnych. Podsumowanie: Przeprowadzona ocena stanu prawnego oraz faktycznego, tj. w szczególności: a) okoliczności przeprowadzenia postępowania przetargowego zakończonego zawarciem umowy; b) wskazanych w Ustawie Pzp przesłanek skorzystania z trybu z wolnej ręki; c) ważnego interesu publicznego oraz ochrony przed poniesieniem strat w mieniu publicznym - prowadzi do wniosku, iż wybór wykonawcy na usługę ochrony obiektów i mienia Zamawiającego położonego w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 oraz kompleksu obiektów i mienia Zamawiającego położonego w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 38 w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp z wolnej ręki jest uzasadniony.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych