Wynik przetargu

Adres: Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: przemyslaw.herchel@tvp.pl
tel: 91 481 03 00
fax: 91 422 66 62
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510216526-N-2019 Data Udzielenia: 2019-09-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Zamówienie publiczne na usługę dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Telewizji Polskiej S.A. zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Narutowicza 13 oraz ul. Cmentarnej 9/11, przez okres 48 miesięcy (01.10.2019 r. - 30.09.2013 r.) PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Łódź
850 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-09-30
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
65310000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
850 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
850 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
850 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
850 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 24315 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510216526-N-2019 z dnia 10-10-2019 r.
Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi: Zamówienie publiczne na usługę dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Telewizji Polskiej S.A. zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Narutowicza 13 oraz ul. Cmentarnej 9/11, przez okres 48 miesięcy (01.10.2019 r. - 30.09.2013 r.)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

2 lipca 2019r. Zarząd Spółki Telewizja Polska S.A. uchwałą nr455/2019 wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz TVP S.A. Oddziału Terenowego w Łodzi dla obiektów położonych w Łodzi przy ul. Narutowicza 13 i ul. Cmentarnej 9/11.


I. 1) NAZWA I ADRES:
Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 10418973000000, ul. ul. G. Narutowicza  13, 90-117  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 359 202, e-mail Anna.Sekula@Lda.tvp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zamówienie publiczne na usługę dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Telewizji Polskiej S.A. zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Narutowicza 13 oraz ul. Cmentarnej 9/11, przez okres 48 miesięcy (01.10.2019 r. - 30.09.2013 r.)

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie publiczne na usługę dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Telewizji Polskiej S.A. zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Narutowicza 13 oraz ul. Cmentarnej 9/11, przez okres 48 miesięcy (01.10.2019 r. - 30.09.2013 r.)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65310000-9


Dodatkowe kody CPV:
65310000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/10/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
850000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy: 90-021
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
850000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 850000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 850000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Jedynym Wykonawcą, który może wykonać przedmiotowe zamówienie jest PGE Dystrybucja SA. Przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze uniemożliwiają powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu Wykonawcy, ponieważ dystrybucją energii zajmują się wyznaczeni decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, których przedmiot działalności obejmuje wyznaczony teren. Przedsiębiorstwa te działają zatem w obszarze monopolu naturalnego, dlatego też Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej właściwym dla danego terenu. Operatorem Systemu Dystrybucji Elektroenergetycznej na obszarze miasta Łodzi została wyznaczona firma PGE Dystrybucja SA
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych