Wynik przetargu

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 33490820150 Data Udzielenia: 2015-12-08
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych tonerów, tuszy, taśm i bębnów do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów Partner w biurze Spółka z o.o.
Zabrze
5 469,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-12-08
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301251105
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
5 469,00 zł
Minimalna złożona oferta:
5 469,00 zł
Ilość złożonych ofert:
5
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
5 469,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
26 803,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Tychy: Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych tonerów, tuszy, taśm i bębnów do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów


Numer ogłoszenia: 334908 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych tonerów, tuszy, taśm i bębnów do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych tonerów, tuszy, taśm i bębnów do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Partner w biurze Spółka z o.o., ul. Ogrodowa 5, 40-803 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7317,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5469,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  5469,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26803,12


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z treścią art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zamawiający może zatem posłużyć się tym trybem wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie wymienione wyżej i interpretowane ściśle przesłanki. Przez powszechną dostępność dostaw lub usług należy rozumieć oferowanie ich przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy do nich dostęp praktycznie nieograniczonej grupie konsumentów, a to z kolei łączy się wprost z ich powszechnością. Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących nie są towarami specjalistycznymi, przeznaczonymi dla wąskiego kręgu odbiorców, o dostępności ograniczonej do nielicznych, specjalistycznych wykonawców. Materiały te można nabyć w hurtowniach zajmujących się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, w hurtowniach artykułów biurowych, w sklepach z artykułami biurowymi, w sklepach zajmującymi się sprzedażą maszyn drukujących, czy też w sklepach internetowych. Ilość punktów w których można nabyć materiały eksploatacyjne wskazuje na ich powszechną dostępność. Materiały eksploatacyjne mają również ustalone standardy jakościowe, co wynika bezpośrednio ze znormalizowania tego produktu poprzez normy ISO tj. ISO/IEC 19752 norma pomiarów wydajność tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla kaset do kolorowych drukarek laserowych. Ponadto zastosowanie trybu zapytania o cenę jest też możliwe albowiem wartość zamówienia jest mniejsza od równowartości kwoty wyrażonej w złotych polskich, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Wobec powyższego zastosowanie trybu zapytania o cenę dla zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych tonerów, tuszy, taśm i bębnów do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów jest w pełni zasadne.