Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 13033120160 Data Udzielenia: 2016-07-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (4)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Tęgowiec Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
13 260,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-07-12
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
13 260,00 zł
Minimalna złożona oferta:
13 260,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
13 260,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
13 260,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Małki Konsorcjum firm Zakład Usług Leśnych Tadeusz Sokołowski, Zakład Usług Leśnych Józef Celmer
Okalewko 76, 87-335 Świedziebnia, woj. kujawsko-pomorskie
9 300,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-07-12
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
9 300,00 zł
Minimalna złożona oferta:
9 300,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
9 300,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
9 300,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bryńsk Kazimierz Durzyński - Usługi Leśne
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
6 750,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-07-12
Dotyczy cześci nr:
12
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
6 750,00 zł
Minimalna złożona oferta:
6 750,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
6 750,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
6 750,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Długi Most Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski
Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
3 560,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-07-12
Dotyczy cześci nr:
14
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
3 560,00 zł
Minimalna złożona oferta:
3 560,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
3 560,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
3 560,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Dodatkowe i uzupełniające wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2016 roku w Nadleśnictwie Brodnica..


Numer ogłoszenia: 130331 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dodatkowe i uzupełniające wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2016 roku w Nadleśnictwie Brodnica...


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Uzupełniające wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2016 r., dotyczące ochrony lasu, hodowli lasu i pozyskania drewna.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Tęgowiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13260,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13260,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13260,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13260,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm Zakład Usług Leśnych Tadeusz Sokołowski, Zakład Usług Leśnych Józef Celmer, Okalewko 76, 87-335 Świedziebnia, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9300,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
12   


Nazwa:
Leśnictwo Bryńsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kazimierz Durzyński - Usługi Leśne, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6750,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6750,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6750,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
14   


Nazwa:
Leśnictwo Długi Most


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski, Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3560,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3560,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3560,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3560,00


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Zamówienie uzupełniające dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. SA.2710.7.2015), jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego temu samemu wykonawcy i nie przekracza 50% zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2016 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2016 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Część nr 4 Leśnictwo Tęgowiec 1. Pozyskanie i zrywka drewna - po przejściu silnych burz w czerwcu br., konieczne jest zwiększeniu zakresu prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna, w celu uprzątnięcia wywrotów. Pozyskanie i zrywka drewna są elementami zamówienia podstawowego. 2. Usuwanie gałęzi z uprawy - po przejściu silnych burz w czerwcu br., konieczne jest zwiększeniu zakresu prac związanych z melioracjami agrotechnicznymi, w celu uprzątnięcia gałęzi z sadzonek buka i cisa. Melioracje agrotechniczne są elementem zamówienia podstawowego. Cześć nr 7 Leśnictwo Małki 1. Sprzątanie śmieci - nasilony ruch turystyczny sprawia konieczność częstszego sprzątania terenu leśnictwa, w tym miejsc postoju oraz poboczy dróg publicznych. Sprzątanie śmieci jest elementem planu podstawowego. Część nr 12 Leśnictwo Bryńsk 1. Naprawa grodzeń siatkowych - w związku z licznymi szkodami w grodzeniach upraw po przejściu silnych wiatrów w dniach 16-18.06.2016 r., zwiększone zostaną prace związane z naprawą grodzeń, w celu ochrony upraw. Grodzenia upraw są elementem planu podstawowego. Część nr 14 Leśnictwo Długi Most 1. Naprawa grodzeń siatkowych - w związku z licznymi szkodami w grodzeniach upraw po przejściu silnej burzy w dniu 18.06.2016 r., zwiększone zostaną prace związane z naprawą grodzeń, w celu ochrony upraw. Grodzenia upraw są elementem planu podstawowego. Wykonawstwo spełnia przesłanki art. 67 ust. 1 pkt. 6. Proponowanym trybem udzielenia zamówienia, jest zamówienie z wolnej ręki o wartości nieprzekraczających progów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do DUUE a zadanie nie przekracza 50% całości zadania podstawowego.