Wynik przetargu

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 2787220100 Data Udzielenia: 2010-02-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65111000-4 Przesył wody pitnej
90480000-5 Usługi gospodarki ściekowej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla budynków administrowanych przez ZBM Oświęcim. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
Oswięcim
220 000,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-02-01
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
651110004
904800005
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
220 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
220 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
220 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
220 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Oświęcim: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla budynków administrowanych przez ZBM Oświęcim.


Numer ogłoszenia: 27872 - 2010; data zamieszczenia: 01.02.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla budynków administrowanych przez ZBM Oświęcim..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków dla budynków zarządzanych przez ZBM Oświęcim..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.11.10.00-4, 90.48.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.12.2009.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul. Ostatni Etap 6, 32-602 Oswięcim, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 220000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  220000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  220000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  220000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Dostawa wody i odprowadzenie ścieków dla budynków zarządzanych przez ZBM Oświęcim dostępna jest tylko od PWiK Sp. z o.o