Wynik przetargu

Adres: ul. Al. Tadeusza Kościuszki  47, 90514   Łódź, woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zlm@zlm.lodz.pl
tel: 42 652 96 70
fax: 42 652 77 24
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500054817-N-2018 Data Udzielenia: 2018-03-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
72212311-2 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania dokumentami
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie na rzecz Zamawiającego serwisu oprogramowania Dom 5 objętego umową licencyjną wynikającą z umowy nr OAZP.272/22/2013 Sacer S.C.
ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia, woj. pomorskie
603 315,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-03-13
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
72212311
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
603 315,00 zł
Minimalna złożona oferta:
603 315,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
603 315,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
603 315,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500054817-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.
Zarząd Lokali Miejskich: Świadczenie na rzecz Zamawiającego serwisu oprogramowania Dom 5 objętego umową licencyjną wynikającą z umowy nr OAZP.272/22/2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Lokali Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 36375254600000, ul. Al. Tadeusza Kościuszki  47, 90514   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 652 96 70, e-mail zlm@zlm.lodz.pl, faks 42 652 77 24.
Adres strony internetowej (url): www.zlm.lodz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego serwisu oprogramowania Dom 5 objętego umową licencyjną wynikającą z umowy nr OAZP.272/22/2013

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
DZP.26.1.59.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego serwisu oprogramowania Dom 5 objętego umową licencyjną wynikającą z umowy nr OAZP.272/22/2013, obejmującego w szczególności następujące usługi: 1. Bieżącą obsługę serwisową systemu Dom5, w tym usuwanie awarii i usterek (błędów, nieprawidłowości działania tego systemu), przy czym: 1) awaria rozumiana jest jako błąd krytyczny systemu - niepoprawne działanie systemu (błąd działania istotnej funkcji oprogramowania lub błąd powodujący utratę lub uszkodzenie danych), które uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia prawidłową jego eksploatację lub powoduje konieczność wstrzymania prac w systemie, 2) usterka (błąd, nieprawidłowość) - nieprawidłowe działanie systemu, nie powodujące jednak konieczności wstrzymania jego eksploatacji. 2. Świadczenie wsparcia dla użytkowników Zamawiającego w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z obsługą systemu (w tym wsparcia technicznego). 3. Udostępnianie nowych wersji systemu (aktualizacji) Dom 5 wynikających z: 1) dostosowania do zmian przepisów prawnych, 2) ulepszeń wynikających z prac własnych Wykonawcy. 4. Wykonywanie zmian funkcjonalnych systemu Dom 5 na zlecenie Zamawiającego, w tym dostosowywanie do zmian prawa miejscowego i odrębnej specyfiki Gminy Łódź.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
72212311-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/02/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
520340.16

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sacer S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Waszyngtona 34/36
Kod pocztowy: 81-342
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
603315.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 603315.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 603315.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zarząd Lokali Miejskich (ZLM) jako jednostka budżetowa odpowiedzialna jest za zarządzanie i administrowanie zasobem gminnym Miasta Łódź, Skarbu Państwa oraz Nieruchomościami Współwłasnymi i Prywatnymi. Do tego celu niezbędny był system informatyczny który sprosta wymaganiom jednej z największych baz zasobów komunalnych w Polsce. Narzędzie takie w postaci systemu Dom 5 autorstwa firmy Sacer s.c. zostało zakupione w 2013 r. na podstawie umowy nr OAZP 272/22/2013 z dnia 15.05.2013r. W tamtym czasie wdrażany system musiał sprostać specyficznym wymaganiom konwersji gdyż na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Łodzi nr LXII/1312/13, LXII/1313/13, LXII/1314/13, LXII/1315/13, LXII/1316/13 z dnia 16.05.2016r. zlikwidowano 25 Administracji Nieruchomościami i w ich miejsce powstało 5 Administracji Zasobów Komunalnych. W każdej z wspomnianych jednostek istniało kilka programów z odrębnymi bazami danych, w różny sposób skonfigurowanych i osłownikowanych autorstwa 5 różnych producentów. Po Konwersji dane zostały połączone w jedną bazę danych i rozdzielone w sposób logiczny w nowopowstałym systemie na powstałe Jednostki. Umowa została zawarta na wdrożenie wraz z obsługa pogwarancyjną która wygasła w 2016r. Następnie na podstawie uchwały rady miejskiej w Łodzi nr XXIII/56/16 z dnia 20 stycznia 2016r. utworzono jednostkę budżetową Zarząd Lokali Miejskiej. Wymusiło to kolejną konwersję danych – która zakładała zlikwidowanie podziału na 5 AZK i stworzenie jednej bazy danych dla ZLM – zostało to wykonane w ramach umowy OAZP 272/15/2016 z dnia 11 marca 2016r. System Dom 5 jest oprogramowaniem gotowym, bardzo specjalistycznym przeznaczonym dla wąskiego grona odbiorców. Posiada funkcjonalności mogące spełnić wszystkie potrzeby jednostki budżetowej o profilu zadań Zarządcy Nieruchomości. Wymagane są w nim jednak ciągłe aktualizacje do przepisów prawa „ogólnego” a także modyfikacje dostosowujące produkt wyłącznie do potrzeb ZLM. Zamawiający nabył licencję na użytkowanie oprogramowania na okres 40 lat, jednak ze względu na politykę firm świadczących tego typu oprogramowanie umowa określa jednoznacznie ochronę autorskich praw majątkowych na rzecz Dostawcy. Tyczy się to także wszelkich modyfikacji i aktualizacji. ZLM zagwarantował sobie co prawda prawo do ingerencji w kod źródłowy programu w ściśle określonych sytuacjach, t.j. wszczęcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego w stosunku do Dostawcy lub wykreślenie Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców z powodu likwidacji lub złożenia Zamawiającemu przez Dostawcę pisemnego oświadczenia o trwałym wycofaniu się Wykonawcy ze świadczenia usługi utrzymania przedmiotu umowy. Żaden z tych warunków na dzień dzisiejszy nie wystąpił. Dostęp do kodów źródłowych oraz prawną i faktyczną możliwość dokonywania jakichkolwiek zmian w systemie posiada wyłącznie firma Sacer s.c. W efekcie system Dom 5 eksploatowany przez Zarząd Lokali Miejskich stanowi rozwiązanie autorskie firmy Sacer s.c. zmodyfikowane w stosunku do wersji pierwotnie wdrożonej, dostosowane do potrzeb ZLM w Łodzi. Dokumentacja programu Dom 5 w zakresie opisu struktur, powiązań, procedur i funkcji działania algorytmów jest przedmiotem ochrony jako informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa Sacer s.c. Majątkowe prawa autorskie do oprogramowania Dom 5 oraz do dokonywania modyfikacji tego oprogramowania przysługują, zgodnie z zapisami udzielonej licencji oraz obowiązujących w zakresie ochrony praw autorskich przepisów, jedynie firmie Sacer s.c., która może ingerować w kod źródłowy programu. Zamawiający w żaden sposób nie może naruszyć ochrony informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (ochrona praw autorskich). Główną przesłanką zamówienia z wolnej ręki jest ochrona autorskich praw majątkowych firmy Sacer s.c., która jest wykonawcą i autorem programu Dom 5. Posiada pełne prawa autorskie zarówno osobiste jak i majątkowe w rozumieniu art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 04.02.2016r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zmianami) i jako autor ma jedyne prawo do dokonywania zmian w powyższym oprogramowaniu, jest wyłącznym dysponentem usług serwisu i aktualizacji systemu stosownie do treści przepisów ww. ustawy, w szczególności polegających na ochronie kodów źródłowych systemu. Praktycznie niespotykane jest zezwolenie producenta oprogramowania na ingerencję osób trzecich w kod źródłowy systemu przy zachowaniu jakiejkolwiek gwarancji prawidłowego działania systemu ze strony jego producenta. Skutkiem udzielania uprawnień do niekontrolowanych modyfikacji byłoby bowiem ponoszenie przez jego producenta oraz samego użytkownika systemu ogromnego ryzyka awarii spowodowanych ingerencją w kody źródłowe systemy, które mogłyby doprowadzić w efekcie do długotrwałych przerw w działalności użytkowników tych systemów. Nabywanie majątkowych praw autorskich lub licencji na modyfikację może być uzasadnione w niektórych przypadkach, jednak wymagałoby ogromnej wiedzy zarówno w zakresie programowania, obsługi baz danych, funkcjonowania i architektury tych systemów co nie zmniejszyłoby jednak ryzyk opisanych powyżej. W związku z powyższym przedmiotem niniejszego postępowania jest kontynuacja asysty technicznej na oprogramowanie Dom 5 w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2019 w celu zapewnienia zgodności działań w w/w systemie z obowiązującym prawem. Dodatkowo ciągle zmieniające się przepisy prawa miejscowego wymagają aby ZLM w Łodzi zabezpieczył także możliwości tworzenia modyfikacji w w/w oprogramowaniu do realizacji lokalnych zadań. W ramach asysty technicznej Dostawca zapewni aktualizacje, modyfikację, usuwanie błędów i usterek oraz pomoc w bieżącej eksploatacji systemu (wsparcie telefoniczne i e-mailowe) Zamawiający nie zawęża w żaden sposób parametrów zamówienia, ani nie wprowadza do opisu przedmiotu zamówienia jakichkolwiek innych elementów, który miałyby ograniczać konkurencje. Ograniczenie to w przedmiotowym przypadku wynika wprost z faktu, iż rzeczywistą i istotną potrzebą Zamawiającego jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania programu Dom 5, jako zintegrowanego systemu informatycznego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyjął, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Z przyczyn obiektywnych oraz wynikających ze stanu prawnego podpisanej umowy wdrożeniowej nie istnieją przesłanki które umożliwiają zlecenie asysty technicznej i modyfikacja w systemie Dom 5 innej firmie niż Sacer s.c. W związku z powyższym ZLM jest zmuszony przeprowadzić postępowanie na asystę techniczną oraz modyfikację oprogramowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych.