Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: starostwo@powiatsredzki.pl
tel: 612 858 051
fax: 61 286 67 31
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500054834-N-2018 Data Udzielenia: 2018-03-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
417 000,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-03-13
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45233141
45233142
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
417 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
417 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
417 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
417 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500054834-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.
Powiat Średzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Średzkiego: Wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Średzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Średzkiego, Krajowy numer identyfikacyjny 63125795700000, ul. Daszyńskiego  5, 63-000   Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 858 051, e-mail starostwo@powiatsredzki.pl, faks 61 286 67 31.
Adres strony internetowej (url): http://www.powiatsredzki.pl/bip.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
OP.272.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami, - ścinkę poboczy gruntowych oraz odtwarzanie i odmulanie rowów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233141-9


Dodatkowe kody CPV:
45233142-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
339024

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o.
Email wykonawcy: spolkapci@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 5
Kod pocztowy: 63-000
Miejscowość: Środa Wielkopolska
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
417000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 417000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 417000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 12  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; Powiat - jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki (Akt notarialny z dnia 26.10.2017 r. Repertorium A Numer 7208/2017) który: a) wskazuje, że przedmiotem działalności Spółki jest wykonywania zadań własnych powiatu o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz w miarę możliwości i potrzeb zadań nie naruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. b) zgodnie z aktem założycielskim do zadań Zgromadzenia Wspólników należy m.in. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawem przez spółkę powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej- która dokonuje wyboru członków zarządu spółki a w celu zapewnienia rękojmi należytego wykonania zadań publicznych Spółka ma obowiązek każdorazowo informowała Powiat Średzki o planowanych wydatkach i inwestycjach, jak również o zamiarze uzyskania środków publicznych, wpływających na poziom Rekompensaty rocznej, jakie ma zamiar uzyskać dla finansowania swej działalności, wraz z podaniem ich dysponenta, działań podjętych w celu ich otrzymania, ewentualnej kwoty dofinansowania oraz warunków jego udzielenia, przekazywała kwartalnie sprawozdania rzeczowe i finansowe z realizacji zadania, prowadzić odrębną ewidencji dla każdej działalności związanej z realizacją zadania publicznego oraz dla działalności gospodarczej, w tym do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod. Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Powiat w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania powiatu w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej. Do zadań tych należą przede wszystkim zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.) transport zbiorowy oraz drogi publiczne obejmujące w szczególności budowę i utrzymanie drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wlkp. W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną które to przychody stanowią w ponad 90% przychodów spółki. Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce ( zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.