Wynik przetargu

Adres: ul. Jana z Kolna , 81-301 Gdynia, woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl
tel: 261 260 198
fax: 58 620 71 44
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510051343-N-2019 Data Udzielenia: 2019-01-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby zasilania budynku warsztatowego wraz z częścią administracyjną - KTO Rosomak w m. Czarne. Energa Operator S.A.
Gdańsk
184 138,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-01-29
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
65310000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
184 138,00 zł
Minimalna złożona oferta:
184 138,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
184 138,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
184 138,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 22379 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510051343-N-2019 z dnia 18-03-2019 r.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury: Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby zasilania budynku warsztatowego wraz z częścią administracyjną - KTO Rosomak w m. Czarne.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 19005559700000, ul. ul. Jana z Kolna  , 81-301  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 261 260 198, e-mail rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl, faks 58 620 71 44.
Adres strony internetowej (url): www.rzigdynia.wp.mil,pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby zasilania budynku warsztatowego wraz z częścią administracyjną - KTO Rosomak w m. Czarne.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
6/III/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby zasilania budynku warsztatowego wraz z częścią administracyjną - KTO Rosomak w m. Czarne.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
149706.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Energa Operator S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marynarki Polskiej 130
Kod pocztowy: 80-557
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
184138.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184138.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 184138.38
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67.ust.1.pkt1 ppkta  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych