Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Mstów
Adres: Gminna 14, 42-244 Mstów, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@mstow.pl
tel: 34 328 40 05
fax: 343 785 558
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500163944-N-2018 Data Udzielenia: 2018-07-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zbieranych w PSZOK oraz odpadów wielkogabarytowych powstałych na terenie Gminy Mstów P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz
ul. Sienkiewicza 58, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
973 119,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-07-12
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
34928480
90000000
90512000
90513100
90514000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
973 119,00 zł
Minimalna złożona oferta:
973 119,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
973 119,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 222 603,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 18416 KB
Ogłoszenie nr 500163944-N-2018 z dnia 13-07-2018 r.
Gmina Mstów: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zbieranych w PSZOK oraz odpadów wielkogabarytowych powstałych na terenie Gminy Mstów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574731

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mstów, Krajowy numer identyfikacyjny 151398095, ul. 16 Stycznia  14, 42-244   Mstów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 328 40 05, e-mail zamowienia@mstow.pl, faks 343 785 558.
Adres strony internetowej (url): www.mstow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zbieranych w PSZOK oraz odpadów wielkogabarytowych powstałych na terenie Gminy Mstów

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IZO.271.1.6.2018.TM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych powstałych na terenie Gminy Mstów z nieruchomości zamieszkałych, przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów zmieszanych i segregowanych oraz odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podstawowe dane związane z przedmiotem zamówienia, dotyczące Gminy Mstów: Liczba zameldowanych na pobyt stały i czasowy mieszkańców gminy Mstów na dzień 30.04.2018 roku – 10885osób Ogólna liczba gospodarstw (punktów odbiorczych) – 2915 szt. Gospodarstwa segregujące: Gospodarstwa niesegregujące: - 1os. – 354szt., - 1os. – 8szt., - 2-3os. – 1315szt., - 2-3os. – 23szt., - 4-6os., 1134szt., - 4-6os., 15szt., - pow. 6os – 57szt., - pow. 6os – 9szt., Zgodnie ze złożonymi deklaracjami liczba punktów odbiorczych deklarujących selektywne zbieranie odpadów komunalnych to 2860szt., natomiast liczba punktów odbiorczych nie deklarujących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to 55szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90000000-7


Dodatkowe kody CPV:
90512000-9, 90513100-7, 90514000-3, 34928480-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
854162.40

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz
Email wykonawcy: biuro@paver24.pl
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 58
Kod pocztowy: 29-100
Miejscowość: Włoszczowa
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
973119.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 973119.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1222603.20
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 50

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.