Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Lądek
Adres: ul. Rynek 26, 62-406 Lądek, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: gmina@gminaladek.pl
tel: 632 763 512
fax: 632 763 512
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500057717-N-2017 Data Udzielenia: 2017-11-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
„Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Koszucka” Przedsiębiorstwo Budowlane "ANBUD" Sp. z o.o.
Konin
164 758,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-11-12
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45111200
45230000
45233000
45233140
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
164 759,00 zł
Minimalna złożona oferta:
164 759,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
164 759,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
164 759,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 17302 KB
Ogłoszenie nr 500057717-N-2017 z dnia 13-11-2017 r.
Gmina Lądek: „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Koszucka”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 594379

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lądek, Krajowy numer identyfikacyjny 31101936100000, ul. ul. Rynek  26, 62406   Lądek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 763 512, e-mail gmina@gmina-ladek.pl, faks 632 763 512.
Adres strony internetowej (url): www.gminaladek.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Koszucka”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IZ.271.12.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Koszucka” W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi i wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. W ramach projektu budowy należy wykonać następujący zakres robót: - wykonanie nakładki z betonu asfaltowego, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego , - wykonanie ścinki poboczy . Długość budowanej drogi wynosi 500 m. Obecnie na terenie objętym inwestycją zlokalizowana jest droga gminna o szerokości od 5 m. W otoczeniu inwestycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolnicze.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233140-2


Dodatkowe kody CPV:
45111200-0, 45233000-9, 45230000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
121084.28

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane "ANBUD" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zofii Urbanowskiej 8
Kod pocztowy: 62-500
Miejscowość: Konin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
164758.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 164758.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 164758.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.