Wynik przetargu

Adres: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
tel: (22)5091534
fax: (22)5091534
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 27191620150 Data Udzielenia: 2015-10-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [NB]: Negocjacje bez ogłoszenia
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył) do nieruchomości przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. PGNiG TERMIKA S.A.
Warszawa
365 363,00
0,55
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-10-14
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
093000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
365 364,00 zł
Minimalna złożona oferta:
365 364,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
365 364,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
368 029,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył) do nieruchomości przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.


Numer ogłoszenia: 271916 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5091534, faks 022 5091631.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył) do nieruchomości przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył) do nieruchomości przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. Budynek stanowi własność Skarbu Państwa i jest w trwałym zarządzie zamawiającego. Użytkownicy obiektu: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie i Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Dane dotyczące zamówionej mocy cieplnej: a)Moc cieplna na potrzeby c.o.: 0,405 MW. b)Moc cieplna na potrzeby c.t.: 0,405 MW. c)Moc cieplna na potrzeby c.w.: maksymalna 0,09 MW, średnia 0,09 MW. d)Zamówiona moc cieplna ogółem: 0,900 MW e)Planowane zużycie energii cieplnej na poziomie 6500 GJ w okresie 15 miesięcy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Negocjacje bez ogłoszenia


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGNiG TERMIKA S.A., ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 329000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  365363,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  365363,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  368028,76


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacje bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego-sygnatura postępowania ZP-Pd/G/7/2015, Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP 224804-2015, nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.