Wynik przetargu

Zamawiający:
Powiatowy Urząd Pracy
Adres: ul. Słowackiego, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: rzjr@praca.gov.pl
tel: 0-16 621-21-88
fax: 0-16 621-21-88
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500027560-N-2017 Data Udzielenia: 2017-09-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Przebudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw Elektrokal Sp zo.o.
ul. Złota Góra 19, 37-550 Radymno, woj. podkarpackie
109 300,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-09-12
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45000000
45300000
45330000
45332000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
109 300,00 zł
Minimalna złożona oferta:
0,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
0,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
0,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500027560-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.
Powiatowy Urząd Pracy: Przebudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500021006-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy, Krajowy numer identyfikacyjny 65096024800000, ul. ul. Słowackiego  2, 37500   Jarosław, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-16 621-21-88, e-mail rzjr@praca.gov.pl, faks 0-16 621-21-88.
Adres strony internetowej (url): jaroslaw.praca.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Nazwa zamówienia: „Przebudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu” 2. Oznaczenie wg CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 3. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1332) – dalej Pb, polegające na wykonaniu instalacji wewnętrznych budynku w zakresie instalacji wodociągowej oraz instalacji kanalizacyjnej. 4. Wykonawca będzie zobowiązany: a) Własnym staraniem i na własny koszt zapewnić zaakceptowanego przez Zamawiającego Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową oraz niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1332), a jeśli będzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa również kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; b) Zagospodarować we własnym zakresie materiały z demontażu i odpady powstałe w toku własnych robót oraz ponieść koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji; c) Właściwie postępować z materiałami z demontażu i odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1987) oraz ustawy a dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1289); d) Udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi i gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń; e) Wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych tj. wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570); f) Zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, zapisami złożonej oferty, dokumentacją techniczną (projektem budowlanym), wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, siłami własnymi lub systemie generalnego wykonawstwa. 5. Szczegółowy zakres rodzajowy, ilościowy i jakościowy robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia określają: a) Opis zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, zawierający przedmiar robót, który należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy, mający na celu ułatwienie prawidłowego obliczenia ryczałtowej ceny oferty. b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Jeśli Wykonawca złoży ofertę przewidującą odmienny sposób realizacji zamówienia niż określony w niniejszym dokumencie, Zamawiający odrzuci taką ofertę w trakcie badania ofert. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 9. Roboty będą wykonywane na terenie czynnego zakładu, wymaganym będzie by prace uciążliwe lub wymagające wyłączenia jednego z pionów budynku, prowadzone były w godzinach 14:00-19:00 w dniach Pn-Pt lub/i w Sb 7:00-19:00, pozostałe prace tj. np. roboty wykończeniowe, biały montaż mogą być wykonywane w trakcie pracy urzędu tj. w godzinach 7:00-15:00. 10. W przypadku, jeśli w wyniku prowadzonych prac (w dniach Pn-Pt w godz. 7:00-15:00) sanitariaty dla stron i pracowników zakładu będą niedostępne, Wykonawca na koszt własny zapewnia sanitariaty przenośne (typu: TOI TOI) w tym przynajmniej jednego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, ustawionych na placu należącym do Zamawiającego. 11. W przypadku jeśli w przedmiarze robót Zamawiający opisał przedmiot zamówienia posługując się nazwą własną, dopuszczalne są rozwiązania równoważne, z tym, że udowodnienie równoważności lub parametrów wyższych leży po stornie Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45332000-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
93495.93

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Elektrokal Sp zo.o.
Email wykonawcy: biuro@elektrokal.pl
Adres pocztowy: ul. Złota Góra 19
Kod pocztowy: 37-550
Miejscowość: Radymno
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
109300
Oferta z najniższą ceną/kosztem 0
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 50

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolnej ręki  na podstawie art. 66 ust. 1  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie udzielone zostało w trybie z wolnej ręki,na podstawie art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - w postępowaniu uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (5555518-N-2017) /.../ nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty /.../ a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W dniu 21.07.2017 Zamawiający ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, pod numerem 5555518-N-2017. W ww. postępowaniu nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty.