Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Słupca
Adres: ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@gmina.slupca.pl
tel: 632 743 676
fax: 632 743 676
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510007402-N-2019 Data Udzielenia: 2019-01-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
50232110-4 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Usługa oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na obszarze administrowanym przez Gminę Słupca OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE Sp. z o.o.
Kalisz
517 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-01-10
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
50232110
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
517 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
517 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
517 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
517 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 23224 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510007402-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.
Gmina Słupca: Usługa oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na obszarze administrowanym przez Gminę Słupca

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Słupca, Krajowy numer identyfikacyjny 31101942100000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 743 676, e-mail sekretariat@gmina.slupca.pl, faks 632 743 676.
Adres strony internetowej (url): www.gminaslupca.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.gminaslupca.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na obszarze administrowanym przez Gminę Słupca

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IP.271.3.10.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Gminy Słupca za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
50232110-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
420325.20

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 71A
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
517000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 517000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 517000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wykonawca OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Wrocławskiej 71A posiada sieć oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Słupca i jako jedyny jest w stanie świadczyć usługę oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Gminy Słupca. Zgodnie z 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych