Wynik przetargu

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500037231-N-2017 Data Udzielenia: 2017-10-02
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
39130000-2 Meble biurowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Zakup i dostawa wyposażenia meblowego na sale rozpraw dla Sądu Rejonowego w Tychach, wniesienie i ustawienie w miejscach docelowych oraz montaż wykładziny na podestach pod stolami sędziowskimi na salach rozpraw Sigma Spółka z o.o.
Opole
201 120,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-10-02
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
39130000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
201 120,00 zł
Minimalna złożona oferta:
201 120,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
201 120,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
227 954,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 17202 KB
Ogłoszenie nr 500037231-N-2017 z dnia 03-10-2017 r.
Sąd Rejonowy w Tychach: Zakup i dostawa wyposażenia meblowego na sale rozpraw dla Sądu Rejonowego w Tychach, wniesienie i ustawienie w miejscach docelowych oraz montaż wykładziny na podestach pod stolami sędziowskimi na salach rozpraw

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, Krajowy numer identyfikacyjny 27217379300000, ul. ul. Budowlanych  33, 43100   Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 3233114, e-mail lakae@tychy.sr.gov.pl, faks 0-32 3233115.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sąd powszechny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa wyposażenia meblowego na sale rozpraw dla Sądu Rejonowego w Tychach, wniesienie i ustawienie w miejscach docelowych oraz montaż wykładziny na podestach pod stolami sędziowskimi na salach rozpraw

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.OG/5/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakup i dostawa wyposażenia meblowego na sale rozpraw dla Sądu Rejonowego w Tychach, wniesienie i ustawienie w miejscach docelowych oraz montaż wykładziny na podestach pod stolami sędziowskimi na salach rozpraw

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
39130000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
201138.21

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sigma Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Niemodlińska 87 45-864 Opole
Kod pocztowy: 45-864
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
201120
Oferta z najniższą ceną/kosztem 201120
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 227954.48
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 69  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Na rynku funkcjonuje wiele firm zajmujących się profesjonalnie produkcją i sprzedażą wyposażenia meblowego. Dostawa wyposażenia meblowego jest dostawą o ustalonych standardach jakościowych. Wyposażenie to jest wytworzone z ogólnie dostępnych materiałów a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego zostały spełnione przesłanki zastosowania trybu zamówienia o cenę określone w art. 70 ustawy.