Wynik przetargu

Zamawiający:
Sąd Okręgowy
Adres: Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: gospodarczy@kalisz.so.gov.pl,
tel: 62 7657876, 62 7657993,
fax: 627 657 714
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510034181-N-2019 Data Udzielenia: 2019-01-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Sądu Okręgowego w Kaliszu, Sądu Rejonowego w Pleszewie, Sądu Rejonowego w Krotoszynie, Sądu Rejonowego w Jarocinie, Sądu Rejonowego w Kępnie, Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie w okresie Energa- Operator S.A.
Gdańsk
730 087,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-01-31
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
65310000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
730 087,00 zł
Minimalna złożona oferta:
730 087,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
730 087,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
730 087,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 25535 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510034181-N-2019 z dnia 21-02-2019 r.
Sąd Okręgowy: świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Sądu Okręgowego w Kaliszu, Sądu Rejonowego w Pleszewie, Sądu Rejonowego w Krotoszynie, Sądu Rejonowego w Jarocinie, Sądu Rejonowego w Kępnie, Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy, Krajowy numer identyfikacyjny 57062500000000, ul. Al. Wolności  13, 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 657 700, e-mail gospodarczy@kalisz.so.gov.pl, faks 627 657 714.
Adres strony internetowej (url): www.kalisz.so.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Sądu Okręgowego w Kaliszu, Sądu Rejonowego w Pleszewie, Sądu Rejonowego w Krotoszynie, Sądu Rejonowego w Jarocinie, Sądu Rejonowego w Kępnie, Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
7/ZP/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Sądu Okręgowego w Kaliszu, Sądu Rejonowego w Pleszewie, Sądu Rejonowego w Krotoszynie, Sądu Rejonowego w Jarocinie, Sądu Rejonowego w Kępnie, Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2020r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do zaproszenia do negocjacji. 3. Dotychczasowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest ENERGA Operator S.A./Oddział Kalisz 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia przy pomocy pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
593566.82

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Energa- Operator S.A.
Email wykonawcy: operator.centrala@energa.pl
Adres pocztowy: ul. Marynarki Polskiej 130
Kod pocztowy: 80-557
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
730087.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 730087.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 730087.18
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Sądu Okręgowego w Kaliszu, Sądu Rejonowego w Jarocinie, Sądu Rejonowego w Kępnie, Sądu Rejonowego w Krotoszynie, Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie, Sądu Rejonowego w Pleszewie. Usługa ta może być świadczona wyłącznie przez jednego wykonawcę - właściciela sieci dystrybucyjnej, do której przyłączone są nieruchomości Zamawiającego, tj. Energa- Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, który jest wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający nie ma innej możliwości niż zwarcie umowy na dystrybucję energii elektrycznej tylko z w/w Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawartej we wspólnym Komunikacie z dnia 24.04.2008 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej, brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, gdyż przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i w takiej sytuacji, podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych na dostarczenie energii elektrycznej, udzielają zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej z Operatorem, wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pozycja jednego właściciela sieci elektrycznej na lokalnym rynku sprawia, iż występuje swoisty monopol, który ma charakter trwały i nieprzezwyciężalny. Względy techniczne o obiektywnym charakterze, na które powołuje się Zamawiający, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, zostały zatem poparte rzeczywistym monopolem danego wykonawcy na uzyskanie od niego zamówienia.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych