Wynik przetargu

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 2188420150 Data Udzielenia: 2015-01-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla Sądu Rejonowego w Tychach Tauron Dystrybucja SA w Krakowie
Kraków
60 237,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-01-30
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
653100009
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
60 238,00 zł
Minimalna złożona oferta:
60 238,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
60 238,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
60 238,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Tychy: Świadczenie usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla Sądu Rejonowego w Tychach


Numer ogłoszenia: 21884 - 2015; data zamieszczenia: 30.01.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla Sądu Rejonowego w Tychach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do budynków Sadu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33 i Placu Baczyńskiego 1 w Tychach..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tauron Dystrybucja SA w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, 31-358 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48973,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  60237,66


 • Oferta z najniższą ceną:
  60237,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  60237,66


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Energię elektryczną zakupiono w ramach umowy ramowej Nr 3/ZP-U/2014 z dnia 07.11.2014r. zawartej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie. W zaistniałej sytuacji nie ma możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej albowiem przedsiębiorstwa te działają w ramach monopolu naturalnego. Na obszarze miasta Tychy funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego pełni firma Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a. Wysokość stawek za przesył energii elektrycznej jest regulowana przez urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. Zasadne zatem jest zastosowanie trybu zamówienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a.