Wynik przetargu

Adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: administracja@podkarpackie.pl
tel: 178 501 776
fax: 178 501 701
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510008296-N-2019 Data Udzielenia: 2018-12-30
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa licencji do korzystania z systemów informatycznych wchodzących w skład systemu „SOZAT” Atmoterm S.A.
Opole
636 390,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-12-30
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
48000000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
636 390,00 zł
Minimalna złożona oferta:
636 390,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
636 390,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
636 390,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 24197 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510008296-N-2019 z dnia 14-01-2019 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: Dostawa licencji do korzystania z systemów informatycznych wchodzących w skład systemu „SOZAT”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 69058725500000, ul. al. Łukasza Cieplińskiego  4, 35010   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 501 776, e-mail administracja@podkarpackie.pl, faks 178 501 701.
Adres strony internetowej (url): www.podkarpackie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa licencji do korzystania z systemów informatycznych wchodzących w skład systemu „SOZAT”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
OR-IV.272.2.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji do korzystania z systemów informatycznych wchodzących w skład systemu „SOZAT”.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
520325.20

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Atmoterm S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łangowskiego 4
Kod pocztowy: 45-031
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
636390.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 636390.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 636390.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Zastosowano tryb zamówienie z wolnej ręki na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zgodnie z którym zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: Wejście w życie ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach, z dnia 11 maja 2001 r. – o opakowaniach i odpadach opakowaniowych , z dnia 11 maja 2001 r. – o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej nałożyło na marszałka województwa obowiązek pobierania, kontroli a także rozliczania opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Zakres obowiązków wynikających ze stosowania ww. ustaw spowodował konieczność zastosowania do powyższych czynności oprogramowania komputerowego. Takie oprogramowanie zostało przygotowane przez ATMOTERM Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Opolu, ul. Łangowskiego, która jest jedynym posiadaczem oprogramowania do określonych wyżej celów. Oprogramowanie Atmotermu użytkowane jest w tut. Urzędzie od 1999 r., w okresie 1999-2006 powstały bazy danych, których powtórne wykonanie w innym systemie (przepisanie do nowego systemu) znacznie przekroczyłoby wartość niniejszego zamówienia. Obsługą opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska zajmują się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie trzy oddziały, dwa w Departamencie Ochrony Środowiska, jeden w Departamencie Budżetu i Finansów. Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnionym jest wybranie Wykonawcy w trybie z wolnej ręki.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych