Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Mstów
Adres: Gminna 14, 42-244 Mstów, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@mstow.pl
tel: 34 328 40 05
fax: 343 785 558
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500059081-N-2017 Data Udzielenia: 2017-11-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
90620000-9 Usługi odśnieżania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Jaskrów, Siedlec i Gąszczyk – łączna długość dróg do utrzymania ok. 17,0km BIO-MAX Sp. z o.o.
ul. Botaniczna 17, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie
2 884,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-11-14
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
90620000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 884,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 884,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 884,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 884,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 46199 KB
Ogłoszenie nr 500059081-N-2017 z dnia 15-11-2017 r.
Gmina Mstów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606659

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mstów, Krajowy numer identyfikacyjny 151398095, ul. 16 Stycznia  14, 42-244   Mstów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 328 40 05, e-mail zamowienia@mstow.pl, faks 343 785 558.
Adres strony internetowej (url): www.mstow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IZO.271.13.2017.TM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018. Zamawiający udziela zamówienia w pięciu częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, tj. Część 1 Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Jaskrów, Siedlec i Gąszczyk – łączna długość dróg do utrzymania ok. 17,0km Część 2 Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Brzyszów, Małusy Małe, Małusy Wielkie, Kobyłczyce i Zawada - łączna długość dróg do utrzymania ok. 23,2km Część 3 Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Mokrzesz, Kuśmierki, Jaźwiny, Krasice, Łuszczym - łączna długość dróg do utrzymania ok. 21,1km Część 4 Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Mstów, Wancerzów, Rajsko, Kłobukowice - łączna długość dróg do utrzymania ok. 22,0km Część 5 Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Kuchary, Latosówka, Cegielnia - łączna długość dróg do utrzymania ok. 14,8km Zamawiający, po podpisaniu umów wskaże Wykonawcom drogi objęte zimowym utrzymaniem oraz ustali kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi. Przedmiot zamówienia polega na utrzymaniu w przejezdności w/w dróg poprzez ich odśnieżenie lub posypanie w sytuacjach występowania warunków wymagających wykonanie tych usług. Prace te winny być wykonywane na całej szerokości jezdni.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
90620000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Jaskrów, Siedlec i Gąszczyk – łączna długość dróg do utrzymania ok. 17,0km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
57764.00

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BIO-MAX Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Botaniczna 17
Kod pocztowy: 42-256
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2884.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2884.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2884.05
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Brzyszów, Małusy Małe, Małusy Wielkie, Kobyłczyce i Zawada - łączna długość dróg do utrzymania ok. 23,2km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
78831.00

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AGRO-JURA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jaźwiny 9
Kod pocztowy: 42-244
Miejscowość: Jaźwiny
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
4510.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4510.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4635.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Mokrzesz, Kuśmierki, Jaźwiny, Krasice, Łuszczym - łączna długość dróg do utrzymania ok. 21,1km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
71695.00

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AGRO-JURA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jaźwiny 9
Kod pocztowy: 42-244
Miejscowość: Jaźwiny
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
3418.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3416.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3714.44
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Mstów, Wancerzów, Rajsko, Kłobukowice - łączna długość dróg do utrzymania ok. 22,0km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
74754.00

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BIO-MAX Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Botaniczna 17
Kod pocztowy: 42-256
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
3732.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3732.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3732.30
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Kuchary, Latosówka, Cegielnia - łączna długość dróg do utrzymania ok. 14,8km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
50289.00

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BIO-MAX Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Botaniczna 17
Kod pocztowy: 42-256
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2510.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2510.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2510.82
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.