Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
64 57,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
29 26,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
19 17,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
11 9,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 7,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
8 7,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 6,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
7 6,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 5,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 3,6%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
4 3,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 2,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 2,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 1,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 1,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy