Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
55 54,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
24 23,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 9,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
9 8,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
8 7,9%

CPV: 24   Produkty chemiczne
6 5,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 4,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 3,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 3,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
3 2,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 2,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 2,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 2,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 1,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 1,9%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy