Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy


Numer ogłoszenia: 100186 - 2010; data zamieszczenia: 09.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Łodzi , ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6406613, faks 042 6406613.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych - słodyczy (ciastka, cukierki), cukru i śmietanki, kawy, herbaty, wody mineralnej i soków owocowych..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.00.00.00-8, 15.81.21.00-4, 15.83.10.00-2, 15.86.00.00-4, 15.51.20.00-0, 15.32.11.00-5, 15.98.10.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie zgodne ze wzorem załączonym do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie zgodne ze wzorem załączonym do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie zgodne ze wzorem załączonym do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie zgodne ze wzorem załączonym do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie zgodne ze wzorem załączonym do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.uml.lodz.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjny Ośrodek Szkoleniowy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9; 91-431 Łódź Pok. 103.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
SŁODYCZE.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  ciastka, cukierki, krakersy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.81.21.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
POZOSTAŁE ARTYKUŁY.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  cukier i śmietanka w proszku.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.83.10.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
WODY MINERALNE I SOKI.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  WODY MINERALNE I SOKI OWOCOWE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.32.11.00-5, 15.98.10.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
HERBATA CZARNA.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  HERBATA CZARNA.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.86.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
KAWA.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  KAWA.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.86.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy


Numer ogłoszenia: 162764 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 100186 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6406613, faks 042 6406613.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy - słodyczy, cukru, śmietanki, kawy, herbaty, wody mineralnej i soków owocowych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.00.00.00-8, 15.81.21.00-4, 15.83.10.00-2, 15.86.00.00-4, 15.51.20.00-0, 15.32.11.00-5, 15.98.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Słodycze


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTRUM DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., ul. Zakładowa 99, 92-402 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2220,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2229,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  2229,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2646,57


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pozostałe artykuły


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BRACIA LEDZION, ul. Podchorążych 25/27, 94-234 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 172,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  163,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  163,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  177,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wody mineralne i soki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTRUM DYSTRYBUCJA, ul. Zakładowa 99, 92-402 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 246,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  251,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  251,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  328,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Herbata czarna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTRUM DYSTRYBUCJA, ul. Zakładowa 99, 92-402 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  914,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  914,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1263,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Kawa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTRUM DYSTRYBUCJA, ul. Zakładowa 99, 92-402 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1377,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1415,37


 • Oferta z najniższą ceną:
  1415,37
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1720,11


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10018620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 256 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: www.uml.lodz.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15321100-5 Sok pomarańczowy
15512000-0 Śmietana
15812100-4 Wyroby ciastkarskie
15831000-2 Cukier
15860000-4 Kawa, herbata i podobne produkty
15981000-8 Wody mineralne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Słodycze CENTRUM DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 99, 92-402 Łódź, woj. łódzkie
2010-06-10 2 229,00
Pozostałe artykuły BRACIA LEDZION
ul. Podchorążych 25/27, 94-234 Łódź, woj. łódzkie
2010-06-10 163,00
Wody mineralne i soki CENTRUM DYSTRYBUCJA
ul. Zakładowa 99, 92-402 Łódź, woj. łódzkie
2010-06-10 251,00
Herbata czarna CENTRUM DYSTRYBUCJA
ul. Zakładowa 99, 92-402 Łódź, woj. łódzkie
2010-06-10 914,00
Kawa CENTRUM DYSTRYBUCJA
ul. Zakładowa 99, 92-402 Łódź, woj. łódzkie
2010-06-10 1 415,00