Oświęcim: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, usytuowanego w Oświęcimiu przy ul. Kopernika 2 (działka nr 2006/341, 2006/1012).


Numer ogłoszenia: 100310 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zbm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, usytuowanego w Oświęcimiu przy ul. Kopernika 2 (działka nr 2006/341, 2006/1012)..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych usytuowanego w Oświęcimiu przy ul. Kopernika 2. Realizacja dotyczy pomieszczeń części parteru oraz I i II piętro, które zostaną przebudowane na lokale mieszkalne. W części piwnic zaprojektowano komórki lokatorskie. Na parterze i I piętrze zaprojektowano po 4 mieszkania, a na II piętrze 8 mieszkań - razem zaprojektowano 16 mieszkań. 2. Zakresem robót objętych zamówieniem są: 2.1 Roboty budowlane (branża architektoniczna i konstrukcyjna). Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie wykonawczym branża konstrukcyjna i architektoniczna, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. 2.2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych: Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie wykonawczym branża elektryczna, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, które stanowią załącznik nr 3 do SIWZ. 2.3 Roboty instalacyjne sanitarne i wentylacji. Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie wykonawczym w branży sanitarnej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na fakt, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie (zamieszkałym), w związku z tym muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Prace mogą być wykonywane w godz. 6.00 - 22.00 , a prace uciążliwe dla mieszkańców w godzinach od 8.00 - 18.00 . 5. Przesłane przez zamawiającego przedmiary należy traktować jako pomocnicze do określenia ceny oferty, natomiast podstawę wyceny stanowi zakres robót objęty projektem budowlanym dotyczącym przedmiotu przetargu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 6. Każdy z wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków lokalizacji placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, oraz w celu uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.22.32.10-1, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.43.12.00-9, 45.42.11.41-4, 45.42.11.46-9, 45.45.00.00-6, 45.26.23.21-7, 45.43.21.11-5, 45.44.21.00-8, 45.31.12.00-2, 45.33.10.00-6, 45.33.12.10-1, 45.33.20.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wpłaty wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - PZP. - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - PZP), Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, w którym należy wykazać: a) co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania o wartości robót min. 1.000.000,00 zł (brutto), l u b b) co najmniej cztery roboty budowlane w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku o wartości robót min. 500.000,00 zł (brutto) - każda z robót. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz wykonanych robót budowlanych należy sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP), Wykonawca musi wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają uprawnienia budowlane w zakresie: konstrukcyjno-budowlanym , robót instalacyjnych tj. instalacji wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, oraz robót elektrycznych- wzór druku oświadczenia stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden z Wykonawców).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący posiadania wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - PZP), Zamawiający wymaga, złożenia następujących dokumentów: 1) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 1. 000. 000,00 zł. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. kopia przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zbm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Budynków Mieszkalnych,ul.Bema 12, 32-602 Oświęcim, pokój nr 9.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych,ul.Bema 12, 32-602 Oświęcim, pokój nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 129490 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
100310 - 2013 data 13.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, fax. 033 8424051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:08.04.2013 godzina 10:00,miejsce Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, pokój nr 3.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2013r. godzina 10:00, miejsce Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, pokój nr 30.


Oświęcim: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, usytuowanego w Oświęcimiu przy ul. Kopernika 2 (działka nr 2006/341, 2006/1012).


Numer ogłoszenia: 176358 - 2013; data zamieszczenia: 06.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 100310 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, usytuowanego w Oświęcimiu przy ul. Kopernika 2 (działka nr 2006/341, 2006/1012)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych usytuowanego w Oświęcimiu przy ul. Kopernika 2. Realizacja dotyczy pomieszczeń części parteru oraz I i II piętro, które zostaną przebudowane na lokale mieszkalne. W części piwnic zaprojektowano komórki lokatorskie. Na parterze i I piętrze zaprojektowano po 4 mieszkania, a na II piętrze 8 mieszkań - razem zaprojektowano 16 mieszkań. 2. Zakresem robót objętych zamówieniem są: 2.1 Roboty budowlane (branża architektoniczna i konstrukcyjna). Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie wykonawczym branża konstrukcyjna i architektoniczna, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. 2.2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych: Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie wykonawczym branża elektryczna, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, które stanowią załącznik nr 3 do SIWZ. 2.3 Roboty instalacyjne sanitarne i wentylacji. Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie wykonawczym w branży sanitarnej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Każdy z Wykonawców ma obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, w tym przedmiar robót. Wykonawca w ramach obowiązku sprawdzenia dokumentacji, powinien sprawdzić i ustalić czy wszystkie roboty przewidziane w projekcie zostały ujęte w przedmiarze. Jeżeli zdaniem Wykonawcy przedmiar nie zawiera wszystkich robót, które są niezbędne do właściwego wykonania robót - winien je dodatkowo uwzględnić w kosztorysie ofertowym. 4. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na fakt, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie (zamieszkałym), w związku z tym muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Prace mogą być wykonywane w godz. 600 - 2200 , a prace uciążliwe dla mieszkańców w godzinach od 800 - 1800 . 5. Przesłane przez zamawiającego przedmiary należy traktować jako pomocnicze do określenia ceny oferty, natomiast podstawę wyceny stanowi zakres robót objęty projektem budowlanym dotyczącym przedmiotu przetargu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 6. Każdy z wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków lokalizacji placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, oraz w celu uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.22.32.10-1, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.43.12.00-9, 45.42.11.41-4, 45.42.11.46-9, 45.45.00.00-6, 45.26.23.21-7, 45.43.21.11-5, 45.44.21.00-8, 45.31.12.00-2, 45.33.10.00-6, 45.33.12.10-1, 45.33.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
5.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Montażowy Probud Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 34-300 Żywiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1017629,29 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  797485,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  797485,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1132260,64


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-04-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10031020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-03-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 206 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Budynków Mieszkalnych,ul.Bema 12, 32-602 Oświęcim, pokój nr 9
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421141-4 Instalowanie przegród
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45431200-9 Kładzenie glazury
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, usytuowanego w Oświęcimiu przy ul. Kopernika 2 (działka nr 2006/341, 2006/1012). Zakład Budowlano-Montażowy Probud Sp. z o.o.
Żywiec
2013-05-06 797 485,00