Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Realizacja XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych w dniach 13 - 17 kwietnia 2010 r


Numer ogłoszenia: 100788 - 2010; data zamieszczenia: 09.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury, ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6384373, 6384356, faks 0-42 6384323


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych w dniach 13 - 17 kwietnia 2010 r.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Realizacja XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych w dniach 13 - 17 kwietnia 2010 r. Festiwal będzie zorganizowany w Łodzi: w siedzibie PWSFTv i T im. Leona Schillera, ul. Targowa 61/63, w Teatrze Studyjnym, ul. Kopernika 8, w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka, ul. Więckowskiego 15, w Teatrze Jaracza, ul. Kilińskiego 45 oraz w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67ust.1pkt1lit.a i c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi jest jedyną szkołą teatralną w Łodzi. Ze względu na doświadczenie, potencjał techniczny, merytoryczne przygotowanie, kontakty, prestiż w środowisku i 28 letnie doświadczenie w organizacji Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi jest jedynym wykonawcą mogącym zrealizować przedmiot zamówienia. Art.67 ust.1 pkt 1, lit. c stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej i artystycznej. XXVIII Festiwal Szkół Teatralnych to cykl spektakli prezentowanych przez szkoły teatralne z całej Polski. Pomysłodawcą i jedynym jego wykonawcą w Polsce jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, która podpisała umowy z wykonawcami na prezentację spektakli teatralnych w ramach XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Ze względu na tradycję, rangę i znaczenie wydarzenia artystycznego, jakim jest Festiwal, dla promocji kultury teatralnej w Łodzi, promocję Łodzi, jej artystycznego wizerunku i PWSFTv i T, będącej jej symbolem, wskazane jest wsparcie powyższej inicjatywy. Profesjonalna i atrakcyjna promocja, mnogość materiałów reklamowych, a także obecność we wszelkiego rodzaju mediach sprawiają, że Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi od 28 lat jest rozpoznawalną i oczekiwaną imprezą kulturalną związana nierozerwalnie z jego organizatorem - PWSFTv i T im. Leona Schillera w Łodzi. W świetle powyższych przesłanek wskazane jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Numer ogłoszenia: 81469 - 2010; data zamieszczenia: 12.04.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
100788 - 2010 data 09.04.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury, ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6384373, 6384356, fax. 0-42 6384323.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  Realizacja XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych w dniach 13 - 17 kwietnia 2010 r..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Realizacja XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych.


Łódź: Realizacja XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych w dniach 10 - 14 maja 2010 r


Numer ogłoszenia: 115961 - 2010; data zamieszczenia: 10.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 100788 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury, ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6384373, 6384356, faks 0-42 6384323.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych w dniach 10 - 14 maja 2010 r.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Realizacja XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych w dniach 10 - 14 maja 2010 r. Festiwal będzie zorganizowany w Łodzi: siedzibie PWSFTviT im. Leona Schillera, ul. Targowa 61/63, w Teatrze Studyjnym, ul. Kopernika 8, w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka, ul. Więckowskiego15 oraz w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych, ul Zachodnia 54/56.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81967,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  81967,21


 • Oferta z najniższą ceną:
  81967,21
  / Oferta z najwyższą ceną:
  81967,21


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a i c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Państwowa Szkoła Telewizyjna, Filmowa i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi jest jedyną szkołą teatralną w Łodzi. Ze względu na doświadczenie, potencjał techniczny, merytoryczne przygotowanie, kontakty, prestiż w środowisku i 28 letnie doświadczenie w organizacji Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi jest jedynym wykonawca mogącym zrealizować przedmiot zamówienia. Art.67 ust.1 pkt 1, lit. c stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej i artystycznej. XXVIII Festiwal Szkół Teatralnych to cykl spektakli prezentowanych przez szkoły teatralne z całej Polski. Pomysłodawcą i jedynym jego wykonawcą w Polsce jest Państwowa Wyższa Szkoła Telewizyjna, Filmowa i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, która podpisała umowy z wykonawcami na prezentację spektakli teatralnych w ramach XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Ze względu na tradycję, rangę i znaczenie wydarzenia artystycznego, jakim jest Festiwal, dla promocji kultury teatralnej w Łodzi, promocję Łodzi, jej artystycznego wizerunku i PWSTvF i T, będącej jej symbolem, wskazane jest wsparcie powyższej inicjatywy. Profesjonalna i atrakcyjna promocja, mnogość materiałów reklamowych, a także obecność we wszelkiego rodzaju mediach sprawiają, że Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi od 28 lat jest rozpoznawalną i oczekiwaną imprezą kulturalną związana nierozerwalnie z jego organizatorem - PWSTvF i T im. Leona Schillera w Łodzi.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10078820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-09
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
92312000-1 Usługi artystyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Realizacja XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych w dniach 10 - 14 maja 2010 r Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź, woj. łódzkie
2010-05-10 81 967,00