Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika na ul. Łąkowej w Nowym Tomyślu oraz budowy chodnika w Róży wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.


Numer ogłoszenia: 101983 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, faks 61 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nowytomysl.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika na ul. Łąkowej w Nowym Tomyślu oraz budowy chodnika w Róży wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dla I Części zamówienia: a) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika na ul. Łąkowej w Nowym Tomyślu, b) Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej na zasadach określonych w niniejszej umowie, c) sprawowania nadzoru autorskiego. 1.2. dla II Części zamówienia: a) wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika w Róży, b) przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej na zasadach określonych w niniejszej Umowie, c) sprawowania nadzoru autorskiego, , szczegółowo określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ oraz w warunkach projektu Umowy załącznik nr 7 SIWZ..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7, 71.24.60.00-4, 71.35.40.00-4, 71.24.80.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje: 1. osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zmianami), w specjalności: a)projektant branży budowlanej posiadający uprawnienia w specjalności drogowej, lub odpowiadające im aktualne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszej obowiązujących przepisów prawa dla każdego projektanta, który będzie pełnił samodzielną funkcję związaną z realizacją zamówienia, Zamawiająca, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Termin płatności - 1


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od innych właściwych organów i podmiotów - wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów - decyzji, opinii, zgód i uzgodnień oraz warunków technicznych w zakładanym przez Zamawiającego terminie, tj.: a) w ciągu 50 dni od dnia złożenia wniosku o uzgodnienie dokumentacji - ZUDP i inne uzgodnienia branżowe lub warunki techniczne, b) przedłużania się innego od określonego w pkt a) terminu załatwienia sprawy przez organy administracji lub inne podmioty z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, termin załatwienia sprawy należy przyjąć zgodnie z art. 35 § 3 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, c) wystąpienie usług dodatkowych - jeżeli konieczność rozszerzenia zakresu opracowania następuje wskutek opinii, decyzji, zgód i uzgodnień oraz warunków technicznych wydanych przez inne organy i podmioty. Powyższe zdarzenia winny zostać bezzwłocznie pisemnie zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, łącznie z dowodami. 2) zmiany obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych mających istotny wpływ na zakres i przedmiot wykonywanych prac; 3) zmiana osoby projektanta - w sytuacjach opisanych w § 5 ust. 2 umowy, 4) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 5) zmiana wynagrodzenia, tylko w sytuacji, gdy zmiana w zakresie wykonanych prac powoduje obniżenie wynagrodzenia. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.nowytomysl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.07.2016 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Nowy Tomyśl: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika na ul. Łąkowej w Nowym Tomyślu oraz budowy chodnika w Róży wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.


Numer ogłoszenia: 185095 - 2016; data zamieszczenia: 19.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 101983 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, faks 61 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika na ul. Łąkowej w Nowym Tomyślu oraz budowy chodnika w Róży wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dla I Części zamówienia: a) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika na ul. Łąkowej w Nowym Tomyślu, b) Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej na zasadach określonych w niniejszej umowie, c) sprawowania nadzoru autorskiego. 1.2. dla II Części zamówienia: a) wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika w Róży, b) przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej na zasadach określonych w niniejszej Umowie, c) sprawowania nadzoru autorskiego. , szczegółowo określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ oraz w warunkach projektu Umowy załącznik nr 7 SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7, 71.24.60.00-4, 71.35.40.00-4, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon, ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 56910,57 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24600,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-07-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10198320160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-06-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 121 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 99%
WWW ogłoszenia: www.nowytomysl.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71354000-4 Usługi sporządzania map
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika na ul. Łąkowej w Nowym Tomyślu oraz budowy chodnika w Róży wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp., woj. wielkopolskie
2016-08-19 24 600,00