Łask: Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji budynku zlokalizowanego w Łasku przy Placu 11 Listopada 7 dla potrzeb Izby muzealnej pn. Muzeum Historii Łasku wraz z punktem informacji turystycznej


Numer ogłoszenia: 102000 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łask , ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, faks 043 6768388.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.lask.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji budynku zlokalizowanego w Łasku przy Placu 11 Listopada 7 dla potrzeb Izby muzealnej pn. Muzeum Historii Łasku wraz z punktem informacji turystycznej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z usługami w parterze zlokalizowanego w Łasku przy Placu 11 Listopada 7 dla potrzeb Izby muzealnej pn. Muzeum Historii Łasku wraz z punktem informacji turystycznej (system zaprojektuj i wybuduj). W ramach zamówienia należy także wykonać zagospodarowanie terenu na działce. UWAGA 1: Budynek zlokalizowany w Łasku przy Placu 11 Listopada 7 jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych pod poz. 244/A i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Ponadto przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w granicach ochrony układu urbanistycznego wpisanego do Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków. Przy realizacji zadania na etapie przygotowania oferty, projektowym i wykonawczym należy uwzględniać przepisy o ochronie zabytków i wymagania konserwatora zabytków. UWAGA 2: Przy realizacji zadania na etapie przygotowania oferty, projektowym i wykonawczym należy uwzględniać zalecenia przyszłego użytkownika obiektu reprezentowanego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask. 2. Niniejsze zamówienie stanowi część projektu pn. Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. Oś Priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. 3. Celem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z przygotowaną przez Wykonawcę, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, dokumentacją projektową oraz warunkami umowy i oddanie Zamawiającemu wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. 4. Zakres całości zadania obejmuje remont, modernizację i przebudowę obiektu przy czym przebudowa dotyczy zmiany sposobu użytkowania. Pozostałe prace związane z zadaniem mają mieć charakter remontowy (odtworzeniowy) i nie mogą ingerować w konstrukcję ani w sposób istotny w architekturę budynku. 5. Wszelkie ewentualne nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w PFU są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy do Wykonawcy. 6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w PFU pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty z powodu równoważności zaproponowanych zamienników. 7. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. 8. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich kosztów i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną, w tym w szczególności kosztów: wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych, uzyskania uzgodnień i opinii, dodatkowych uzupełnień lub zmian w dokumentacji projektowej, przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, pełnienia nadzorów autorskich, robót przygotowawczych i porządkowych, ewentualnego zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, kosztów wykonania przyłącza gazowego do remontowanego budynku, wykonania projektu tymczasowego oznakowania, wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego, które będzie wymuszone organizacją robót, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu zobowiązany będzie do dostarczenia do 14 dni od daty podpisania umowy kompletu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wartość równą cenie oferty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie umożliwiającym pokrycie ewentualnych szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. CPV: 45212313-3, 71220000-6, 71221000-3, 71420000-8, 71242000-6, 71000000-8, 45100000-8, 45453000-7, 45453100-8, 45400000-1, 45262700-8, 45421000-4, 45261000-4, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45231220-3, 45111291-4, 77300000-3, 45342000-6.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.23.13-3, 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.42.00.00-8, 71.24.20.00-6, 71.00.00.00-8, 45.10.00.00-8, 45.45.30.00-7, 45.45.31.00-8, 45.40.00.00-1, 45.26.27.00-8, 45.42.10.00-4, 45.26.10.00-4, 45.26.26.00-7, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.23.12.20-3, 45.11.12.91-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zasady wnoszenia wadium 1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 28 000,00 PLN. 1.2. Wadium może być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 1.4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu (oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym). 1.5. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: 1. Wykonawcy, którzy udokumentują wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5 usług polegających na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dotyczących obiektu użyteczności publicznej stanowiącego zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków; 2. Wykonawcy, którzy udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem remont lub modernizację lub przebudowę obiektu użyteczności publicznej stanowiącego zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować: 1. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; 2. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 3. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 4. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 5. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, o której mowa w § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) lub osobą, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w § 31 ww. rozporządzenia - pełniącą funkcję kierownika budowy na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia; 6. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, o której mowa w § 24 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. lub osobą, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w § 31 ww. rozporządzenia - pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia; 7. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, o której mowa w § 24 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. lub osobą, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w § 31 ww. rozporządzenia - pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia. UWAGA: Ilekroć w SIWZ mowa jest o uprawnieniach budowlanych, należy przez to rozumieć uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wskazanych w niniejszym punkcie przez jedną osobę, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Poglądowa koncepcja projektowa wraz z opisem materiałów, wyposażenia i urządzeń planowanych do użycia przez Wykonawcę.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://lask.pl/archiwum/przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.04.2012 godzina 10:30, miejsce: Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2012 r. do godziny 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter - sala 100 Biuro Obsługi Interesanta.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Niniejsze zamówienie stanowi część projektu pn. Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. Oś Priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łask: Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji budynku zlokalizowanego w Łasku przy Placu 11 Listopada 7 dla potrzeb Izby muzealnej pn. Muzeum Historii Łasku wraz z punktem informacji turystycznej


Numer ogłoszenia: 113139 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 102000 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, faks 043 6768388.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji budynku zlokalizowanego w Łasku przy Placu 11 Listopada 7 dla potrzeb Izby muzealnej pn. Muzeum Historii Łasku wraz z punktem informacji turystycznej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z usługami w parterze zlokalizowanego w Łasku przy Placu 11 Listopada 7 dla potrzeb Izby muzealnej pn. Muzeum Historii Łasku wraz z punktem informacji turystycznej (system zaprojektuj i wybuduj). W ramach zamówienia należy także wykonać zagospodarowanie terenu na działce. UWAGA 1: Budynek zlokalizowany w Łasku przy Placu 11 Listopada 7 jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych pod poz. 244/A i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Ponadto przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w granicach ochrony układu urbanistycznego wpisanego do Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków. Przy realizacji zadania na etapie przygotowania oferty, projektowym i wykonawczym należy uwzględniać przepisy o ochronie zabytków i wymagania konserwatora zabytków. UWAGA 2: Przy realizacji zadania na etapie przygotowania oferty, projektowym i wykonawczym należy uwzględniać zalecenia przyszłego użytkownika obiektu reprezentowanego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask. 2. Niniejsze zamówienie stanowi część projektu pn. Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. Oś Priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. 3. Celem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z przygotowaną przez Wykonawcę, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, dokumentacją projektową oraz warunkami umowy i oddanie Zamawiającemu wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. 4. Zakres całości zadania obejmuje remont, modernizację i przebudowę obiektu przy czym przebudowa dotyczy zmiany sposobu użytkowania. Pozostałe prace związane z zadaniem mają mieć charakter remontowy (odtworzeniowy) i nie mogą ingerować w konstrukcję ani w sposób istotny w architekturę budynku. 5. Wszelkie ewentualne nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w PFU są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy do Wykonawcy. 6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w PFU pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty z powodu równoważności zaproponowanych zamienników. 7. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. 8. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich kosztów i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną, w tym w szczególności kosztów: wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych, uzyskania uzgodnień i opinii, dodatkowych uzupełnień lub zmian w dokumentacji projektowej, przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, pełnienia nadzorów autorskich, robót przygotowawczych i porządkowych, ewentualnego zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, kosztów wykonania przyłącza gazowego do remontowanego budynku, wykonania projektu tymczasowego oznakowania, wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego, które będzie wymuszone organizacją robót, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu zobowiązany będzie do dostarczenia do 14 dni od daty podpisania umowy kompletu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wartość równą cenie oferty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie umożliwiającym pokrycie ewentualnych szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. CPV: 45212313-3, 71220000-6, 71221000-3, 71420000-8, 71242000-6, 71000000-8, 45100000-8, 45453000-7, 45453100-8, 45400000-1, 45262700-8, 45421000-4, 45261000-4, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45231220-3, 45111291-4, 77300000-3, 45342000-6..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.23.13-3, 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.42.00.00-8, 71.24.20.00-6, 71.00.00.00-8, 45.10.00.00-8, 45.45.30.00-7, 45.45.31.00-8, 45.40.00.00-1, 45.26.27.00-8, 45.42.10.00-4, 45.26.10.00-4, 45.26.26.00-7, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.23.12.20-3, 45.11.12.91-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu pn. Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. Oś Priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Spółka z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1440466,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1180800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1180800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1632210,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: um@lask.pl
tel: 436 768 300
fax: 436 768 388
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 10200020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 590 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.lask.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45262700-8 Przebudowa budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji budynku zlokalizowanego w Łasku przy Placu 11 Listopada 7 dla potrzeb Izby muzealnej pn. Muzeum Historii Łasku wraz z punktem informacji turystyczne AMP Spółka z o.o.
Warszawa
2012-05-22 1 180 800,00