Góra Kalwaria: Budowa ulicy 1KDL w Łubnej


Numer ogłoszenia: 102525 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy 1KDL w Łubnej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie obejmuje budowę ulicy 1KDL w Łubnej, gm. Góra Kalwaria. W ramach zamówienia należy wykonać; 1. roboty ziemne 2. warstwa odsączająca z piasku w korycie drogi grubość warstwy 15 cm, 3. podbudowę z kruszywa łamanego 0/31.5 mm , grubość warstwy 20 cm, 4. podbudowę pomocniczą z mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy 13 cm, (AC 16P 35/50), KR-2 5. warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubość warstwy 5 cm, (AC 8S PMB 45/80-55), KR-2 6. zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 , grubości 20 cm, 7. obramowania nawierzchni krawężnikiem wtopionym 15x30 cm, na ławie betonowej, 8. obustronne pobocza szerokości 1.00 m, z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubości 15 cm, 9. przepusty z rur polietylenowych PEHD o średnicy 60 cm w ilości 32 m, 10. roboty wykończeniowe w ilości 882,00 m2, 11. wszystkie prace budowlane zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym ( Decyzja nr 376/2015 z dnia 27.10.2015r.) Zamawiający przewiduje wykorzystanie i zagospodarowanie urobku gruntu z wykonanych rowów przydrożnych do własnych potrzeb. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy! Wykonawca w cenie oferty powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z realizacją zadania a niezbędne do wykonaniem inwestycji. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się wizję w terenie. Po zakończeniu budowy teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, w razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów zostaną usunięte szkody, w czasie budowy zagwarantowany będzie dojazd do posesji, drzewa i krzewy zostaną należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją przedmiotu zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.33.00-2, 45.23.32.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2) na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył przynajmniej jedną robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej - równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia), polegające na budowie drogi w technologii z asfaltobetonu;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3) na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca: a) wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym co najmniej: jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - oferowany okres gwarancji i rękojmi - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, tj. w przypadku zaistnienia warunku: - W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto pozostaje bez zmian. Kwota wynagrodzenia netto zostanie przeliczona według obowiązujących stawek podatku VAT, w stosunku do kwoty wynagrodzenia bazowego brutto. - Zmiana osób do kontaktu ze strony Zamawiającego może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. - W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), b) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji, c) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy konieczności zmiany zakresu zamówienia, o ile jest ona korzystna dla realizacji zadania i dotyczy zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia. 3) Zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 4) Rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę. 5) Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 127455 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
102525 - 2016 data 24.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria..


Numer ogłoszenia: 132261 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
102525 - 2016 data 24.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Zamówienie obejmuje budowę ulicy 1KDL w Łubnej, gm. Góra Kalwaria. W ramach zamówienia należy wykonać; 1. roboty ziemne 2. warstwa odsączająca z piasku w korycie drogi grubość warstwy 15 cm, 3. podbudowę z kruszywa łamanego 0/31.5 mm , grubość warstwy 20 cm, 4. podbudowę pomocniczą z mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy 13 cm, (AC 16P 35/50), KR-2 5. warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubość warstwy 5 cm, (AC 8S PMB 45/80-55), KR-2 6. zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 , grubości 20 cm, 7. obramowania nawierzchni krawężnikiem wtopionym 15x30 cm, na ławie betonowej, 8. obustronne pobocza szerokości 1.00 m, z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubości 15 cm, 9. przepusty z rur polietylenowych PEHD o średnicy 60 cm w ilości 32 m, 10. roboty wykończeniowe w ilości 882,00 m2, 11. wszystkie prace budowlane zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym ( Decyzja nr 376/2015 z dnia 27.10.2015r.) Zamawiający przewiduje wykorzystanie i zagospodarowanie urobku gruntu z wykonanych rowów przydrożnych do własnych potrzeb. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy! Wykonawca w cenie oferty powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z realizacją zadania a niezbędne do wykonaniem inwestycji. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się wizję w terenie. Po zakończeniu budowy teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, w razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów zostaną usunięte szkody, w czasie budowy zagwarantowany będzie dojazd do posesji, drzewa i krzewy zostaną należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją przedmiotu zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zamówienie obejmuje budowę ulicy 1KDL w Łubnej, gm. Góra Kalwaria na odcinku 0+000 do 0+842 W ramach zamówienia należy wykonać; 1. roboty ziemne 2. warstwa odsączająca z piasku w korycie drogi grubość warstwy 15 cm, 3. podbudowę z kruszywa łamanego 0/31.5 mm , grubość warstwy 20 cm, 4. podbudowę pomocniczą z mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy 13 cm, (AC 16P 35/50), KR-2 5. warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubość warstwy 5 cm, (AC 8S PMB 45/80-55), KR-2 6. zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 , grubości 20 cm, 7. obramowania nawierzchni krawężnikiem wtopionym 15x30 cm, na ławie betonowej, 8. obustronne pobocza szerokości 1.00 m, z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubości 15 cm, 9. przepusty z rur polietylenowych PEHD o średnicy 60 cm w ilości ok. 66 m, 10. roboty wykończeniowe w ilości ok. 3.388 m2, 11. wszystkie prace budowlane zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym ( Decyzja nr 376/2015 z dnia 27.10.2015r.).

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria..


Góra Kalwaria: Budowa ulicy 1KDL w Łubnej


Numer ogłoszenia: 147264 - 2016; data zamieszczenia: 19.09.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 102525 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy 1KDL w Łubnej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje budowę ulicy 1KDL w Łubnej, gm. Góra Kalwaria. W ramach zamówienia należy wykonać; 1. roboty ziemne 2. warstwa odsączająca z piasku w korycie drogi grubość warstwy 15 cm, 3. podbudowę z kruszywa łamanego 0/31.5 mm , grubość warstwy 20 cm, 4. podbudowę pomocniczą z mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy 13 cm, (AC 16P 35/50), KR-2 5. warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubość warstwy 5 cm, (AC 8S PMB 45/80-55), KR-2 6. zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 , grubości 20 cm, 7. obramowania nawierzchni krawężnikiem wtopionym 15x30 cm, na ławie betonowej, 8. obustronne pobocza szerokości 1.00 m, z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubości 15 cm, 9. przepusty z rur polietylenowych PEHD o średnicy 60 cm w ilości 32 m, 10. roboty wykończeniowe w ilości 882,00 m2, 11. wszystkie prace budowlane zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym ( Decyzja nr 376/2015 z dnia 27.10.2015r.) Zamawiający przewiduje wykorzystanie i zagospodarowanie urobku gruntu z wykonanych rowów przydrożnych do własnych potrzeb. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy! Wykonawca w cenie oferty powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z realizacją zadania a niezbędne do wykonaniem inwestycji. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się wizję w terenie. Po zakończeniu budowy teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, w razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów zostaną usunięte szkody, w czasie budowy zagwarantowany będzie dojazd do posesji, drzewa i krzewy zostaną należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją przedmiotu zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.33.00-2, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.08.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FAL-BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, {Dane ukryte}, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2711580,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  983877,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  983877,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1091658,95


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-07-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10252520160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-06-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 111 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa ulicy 1KDL w Łubnej FAL-BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Warszawa
2016-09-19 983 877,00