Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

Ogłoszenie nr 10257 - 2017 z dnia 2017-01-18 r.
Wrocław: Przebudowa części pomieszczeń budynku B na potrzeby Bloku Operacyjnego - etap I - sale operacyjne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z budżetu Państwa w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu na potrzeby Ośrodka Chirurgii Robotowej – Da Vinci”.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 97789300000, ul. ul. H. Kamieńskiego  , 51124   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 254 375, e-mail zp@wssk.wroc.pl, faks 713 270 425.
Adres strony internetowej (URL): http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych bud. 10, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa części pomieszczeń budynku B na potrzeby Bloku Operacyjnego - etap I - sale operacyjne

Numer referencyjny:
Szp/FZ-59/2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie części pomieszczeń budynku „B” na potrzeby Bloku Operacyjnego – etap I – sale operacyjne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73A. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie roboty budowlanej, której zakres został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej składającej się z: a) Projektu budowlanego wielobranżowego wraz z technologią medyczną, stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla następujących branż: budowlana, instalacje elektryczne, sanitarna wod. – kan., instalacja c.o., ciepła technologicznego, chłodnicza i węzeł cieplny, wentylacja i klimatyzacja, gazy medyczne, stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ, c) Wytycznych wykończenia sal operacyjnych i pomieszczeń przyległych – zabudowa panelowa systemowa ścienna, których szczegółowy opis wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami techniczno-użytkowymi znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki nr 13 - 24 do SIWZ, d) Przedmiary robót dla następujących branż: budowlana, instalacje elektryczne, sanitarna instalacje wod. – kan., instalacja c.o., ciepła technologicznego, chłodnicza, gazy medyczne, wentylacja i klimatyzacja stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, e) Zestawienia minimalnych wymaganych parametrów techniczno – użytkowych stanowiących Załączniki nr 8 – 24 do SIWZ. 2) Dostawę, zainstalowanie, uruchomienie i przetestowanie fabrycznie nowych i nieużywanych urządzeń medycznych, których szczegółowy opis wraz z minimalnymi parametrami techniczno-użytkowymi stanowiących załącznik nr 8-11 do SIWZ, 3) Dostawę, zainstalowanie, uruchomienie i przetestowanie fabrycznie nowych i nieużywanych urządzeń, składających się na system monitorująco - alarmowy, których szczegółowy opis wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami techniczno-użytkowymi stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ,


II.5) Główny kod CPV:
45111300-1

Dodatkowe kody CPV:
45111220-6, 45000000-7, 45300000-0, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45332000-3, 33100000-1, 45421100-5, 45430000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 160


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 zamówienia, których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie obiektów budowlanych kategorii XI (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej) obejmujących swoim zakresem wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji c.o. i ciepła technologicznego, instalacji wentylacji z klimatyzacją wraz z automatyką i chłodzeniem, instalacji elektrycznej i niskoprądowej, instalacji gazów medycznych obejmujących tlen, sprężone powietrze, próżnię, CO2 i NO2 oraz dostawę i montaż wyposażenia o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł netto każda i kubaturze nie mniejszej niż 1700 m3 b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) a w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnościach:  kierownik budowy – posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  kierownik grupy robót w zakresie robót sanitarnych posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Dopuszcza się osoby posiadające równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych,  kierownik grupy robót w zakresie robót elektrycznych – posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Dopuszcza się osoby posiadające równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych,  osoba z uprawnieniami dozorowymi na eksploatację urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych – posiadająca min. 5 – letnie doświadczenie w dozorze i eksploatacji urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych. Dopuszcza się osoby posiadające równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

4) w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda: - informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązań na kwotę 3 500 000, 00 zł wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 5) w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w zakresie zdolności technicznej gwarantującej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda: - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 4. 6) w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w zakresie zdolności zawodowej gwarantującej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda: - wykazu osób, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. - oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dostarczenia: a) dla wyrobów medycznych - certyfikatu CE i deklaracji zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. - opisów, fotografii oraz innych podobnych materiałów dotyczących przedmiotu zamówienia zawierających szczegółowy opis oferowanych urządzeń medycznych pozwalający stwierdzić zgodność z minimalnymi warunkami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku 8 - 24 w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. b) dla robót budowlanych - oświadczenie Wykonawcy, że oferowane w robotach budowlanych materiały spełniają kryteria równoważności Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:- atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne proponowanych materiałów równoważnych (o ile takie dokumenty zostały wydane).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 104 042,00 zł (słownie: sto cztery tysiące czterdzieści dwa złote 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – Szp/FZ –59/2016 5. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze należy złożyć w oryginale w Kasie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14:00. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem ust. 8, 2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Z treści gwarancji lub poręczenia, winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja dla robót budowlanych15
Gwarancja dla urządzeń medycznych 5
Doświadczenie w zakresie wykonywania sal operacyjnych20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. 2) wstrzymania robót przez służby nadzoru wykonywania robót, 3) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 4) konieczności wykonania robót zamiennych 5) wprowadzenie robót zamiennych, o których mowa w §5 ust. 11 umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
13. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 30/01/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania przetargowego w przypadku nie przyznania środków które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
Ogłoszenie nr 10284 - 2017 z dnia 2017-01-18 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
10257-2017

Data:
18/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 97789300000, ul. ul. H. Kamieńskiego  , 51124   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 254 375, e-mail zp@wssk.wroc.pl, faks 713 270 425.
Adres strony internetowej (url): http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Data: 30/01/2017, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 07/02/2017, godzina: 09:00,

Ogłoszenie nr 13739 - 2017 z dnia 2017-01-25 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
10257-2017

Data:
18/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 97789300000, ul. ul. H. Kamieńskiego  , 51124   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 254 375, e-mail zp@wssk.wroc.pl, faks 713 270 425.
Adres strony internetowej (url): http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowieniapubliczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
30/01/2017, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być:
27/02/2017, godzina: 09:00

Ogłoszenie nr 17847 - 2017 z dnia 2017-02-01 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
10257-2017

Data:
18/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 97789300000, ul. ul. H. Kamieńskiego  , 51124   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 254 375, e-mail zp@wssk.wroc.pl, faks 713 270 425.
Adres strony internetowej (url): http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
2.2) Kryteria

W ogłoszeniu jest:
Kryteria Znaczenie Cena 60 Gwarancja dla robót budowlanych 15 Gwarancja dla urządzeń medycznych 5 Doświadczenie w zakresie wykonywania sal operacyjnych 20

W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria Znaczenie Cena 60 Gwarancja dla robót budowlanych 15 Gwarancja dla urządzeń medycznych 5 Doświadczenie kadry 20

Ogłoszenie nr 28017 - 2017 z dnia 2017-02-20 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
10257-2017

Data:
18/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 97789300000, ul. ul. H. Kamieńskiego  , 51124   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 254 375, e-mail zp@wssk.wroc.pl, faks 713 270 425.
Adres strony internetowej (url): http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowieniapubliczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
30/01/2017, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być:
14/03/2017, godzina: 09:00

Ogłoszenie nr 38385 - 2017 z dnia 2017-03-07 r.
Wrocław: Przebudowa części pomieszczeń budynku B na potrzeby Bloku Operacyjnego etap I sale operacyjne
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z budżetu Państwa w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu na potrzeby Ośrodka Chirurgii Robotowej – Da Vinci”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 10257-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 10284-2017, 13739-2017,17847-2017, 28017-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 97789300000, ul. ul. H. Kamieńskiego  , 51124   Wrocław, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 713 254 375, faks 713 270 425, e-mail zp@wssk.wroc.pl
Adres strony internetowej (URL): http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa części pomieszczeń budynku B na potrzeby Bloku Operacyjnego etap I sale operacyjne

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Szp/FZ-59/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie części pomieszczeń budynku „B” na potrzeby Bloku Operacyjnego – etap I – sale operacyjne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73A. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie roboty budowlanej, której zakres został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej składającej się z: a) Projektu budowlanego wielobranżowego wraz z technologią medyczną, stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla następujących branż: budowlana, instalacje elektryczne, sanitarna wod. – kan., instalacja c.o., ciepła technologicznego, chłodnicza i węzeł cieplny, wentylacja i klimatyzacja, gazy medyczne, stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ, c) Wytycznych wykończenia sal operacyjnych i pomieszczeń przyległych – zabudowa panelowa systemowa ścienna, których szczegółowy opis wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami technicznoużytkowymi znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki nr 13 24 do SIWZ, d) Przedmiary robót dla następujących branż: budowlana, instalacje elektryczne, sanitarna instalacje wod. – kan., instalacja c.o., ciepła technologicznego, chłodnicza, gazy medyczne, wentylacja i klimatyzacja stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, e) Zestawienia minimalnych wymaganych parametrów techniczno – użytkowych stanowiących Załączniki nr 8 – 24 do SIWZ. 2) Dostawę, zainstalowanie, uruchomienie i przetestowanie fabrycznie nowych i nieużywanych urządzeń medycznych, których szczegółowy opis wraz z minimalnymi parametrami technicznoużytkowymi stanowiących załącznik nr 811 do SIWZ, 3) Dostawę, zainstalowanie, uruchomienie i przetestowanie 18.01.2017 10257_2017.html file://szpital.ad.wssk.wroc.pl/fs/przekierowane/mwojciechowska/Pulpit/10257_2017.html 5/15 fabrycznie nowych i nieużywanych urządzeń, składających się na system monitorująco alarmowy, których szczegółowy opis wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami technicznoużytkowymi stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1
Dodatkowe kody CPV: 45111220-6, 45000000-7, 45300000-0, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45332000-3, 33100000-1, 45421100-5, 45430000-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), unieważnia postępowanie pn. ,,Przebudowa części pomieszczeń budynku „B” na potrzeby Bloku Operacyjnego – Etap I – Sale operacyjne’’, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie: W związku ze zgłoszonymi w trakcie trwania postępowania wnioskami i uwagami Wykonawców do dokumentów przetargowych oraz licznymi modyfikacjami opisu przedmiotu zamówienia, które mogą skutkować niemożliwą do usunięcia wadą oraz zawarciem nieważnej umowy w przedmiotowym postępowaniu, jak również w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji Zamawiający postanawia jak wyżej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:


IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT


Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy


Oferta z najniższą ceną/kosztem

>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem


Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: ul. H. Kamieńskiego , 51-124 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: zp@wssk.wroc.pl
tel: 713 254 375
fax: 713 270 425
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-01-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 1025720170
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2017-01-18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne
Informacja dostępna pod: http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość