Chrzanów: Remont dachu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chrzanowie


Numer ogłoszenia: 102749 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści , ul. Mickiewicza 12, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, tel. 32 6233851, 7538720.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.psm-chrzanow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Szkoła Muzyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dachu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chrzanowie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Remont dachu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chrzanowie. Zakres prac obejmuje m. in.: Przebudowę więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu oraz stropów podwieszonych, wymiana ocieplenia i ocieplenie poddasza w poziomie więźby dachowej, przebudowa stropu drewnianego na żelbetowy nad I piętrem, przebudowa kominów, przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.10.00-8, 45.26.23.10-7, 45.26.25.22-6, 45.42.11.41-4, 45.43.10.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.21.00-2, 45.26.12.00-6, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.31.51.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium może być wniesione w następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). -W przypadku wniesienia wadium w formie z pkt. 2-5 - do oferty należy dołączyć oryginał tego dokumentu. -Poręczenia, gwarancje, o których mowa wyżej muszą być ważne przez okres związania z ofertą tzn. 30 dni od daty otwarcia ofert. -Wadium należy wnieść w wysokości: 15.000,00 zł w terminie do dnia składania ofert do godz. 10:00. -Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto: 09 1010 1270 0007 5213 9134 0000 -Kserokopię dowodu wpłaty wadium (w gotówce) należy dołączyć do oferty przetargowej lub złożyć u Zamawiającego w ustalonym terminie składania ofert. Oferty bez dowodu wniesienia wadium nie będą rozpatrywane. - Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Zamawiającego. Zamawiający podaje, iż kwota wadium wpłacona w pieniądzu zdeponowana będzie na oprocentowanym rachunku bankowym.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Zamawiający żąda ,oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art.22 ust.1 PZP


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się: Co najmniej jednym zamówieniem, którego przedmiotem był remont dachu o wartości nie mniejszej niż 500000,00 zł .Wykonawca składa dokumenty o których mowa w pkt. VI.7b SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponuje: Osobą- Kierownika robót uprawnioną do realizacji zamówienia tj., posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń oraz jest na dzień złożenia oferty wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się: Ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na potwierdzenie Wykonawca składa dokumenty o których mowa w pkt. VI.8a SIWZ - Posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł, na potwierdzenie Wykonawca składa dokumenty o których mowa w pkt. VI.8b SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. Kosztorys ofertowy - (kosztorys ofertowy będzie miał charakter informacyjny o sposobie ustalenia ceny ryczałtowej; w przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek pozycji z przedmiaru robót i nie ujęcia jej w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu a szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie; jednocześnie pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek pozycji z przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od wykonania pełnego zakresu robót) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np: Pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony ustalają: Wykonanie całego zakresu zamówienia nastąpi w terminie do 31.12.2013 Do 31.08.2013 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac związanych z pokryciem dachu wraz z obróbką blacharską i stropami -Termin ustalony powyżej może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: -Działania siły wyższej, mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, -Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, W przedstawionych przypadkach wystąpienie opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że max. okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.psm-chrzanow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie ul. Mickiewicza 12; 32-500 Chrzanów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie ul. Mickiewicza 12; 32-500 Chrzanów Sekretariat Szkoły.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Chrzanów: Remont dachu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chrzanowie.


Numer ogłoszenia: 134671 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 102749 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści, ul. Mickiewicza 12, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, tel. 32 6233851, 7538720, faks.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Pańtwowa Szkoła Muzyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dachu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chrzanowie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Remont dachu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chrzanowie. Zakres prac obejmuje m. in.: Przebudowę więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu oraz stropów podwieszonych, wymiana ocieplenia i ocieplenie poddasza w poziomie więźby dachowej, przebudowa stropu drewnianego na żelbetowy nad I piętrem, przebudowa kominów, przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.10.00-8, 45.26.23.10-7, 45.26.25.22-6, 45.42.11.41-4, 45.43.10.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.21.00-2, 45.26.12.00-6, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.31.51.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Stanisław Oleksy Zakład Remontowo- Budowlany BUDOLEX, {Dane ukryte}, 34-603 Ujanowice, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 521613,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  595427,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  595427,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  595427,10


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mickiewicza 12, 32500 Chrzanów
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: psm.chrzanow@post.pl
tel: 32 6233851, 7538720
fax:
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-06-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10274920130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-06-05
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 193 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.psm-chrzanow.pl
Informacja dostępna pod: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie ul. Mickiewicza 12; 32-500 Chrzanów
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45262310-7 Zbrojenie
45262522-6 Roboty murarskie
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421141-4 Instalowanie przegród
45422100-2 Stolarka drewniana
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont dachu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chrzanowie. Stanisław Oleksy Zakład Remontowo- Budowlany BUDOLEX
Ujanowice
2013-07-05 595 427,00