Warszawa: Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Centrali NFZ


Numer ogłoszenia: 102960 - 2011; data zamieszczenia: 06.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia , ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5726254, 5726256, faks 022 5726305.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nfz.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Centrali NFZ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem i przemieszczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - fabrycznie nowych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, wyprodukowanych najpóźniej w 2010 roku, wraz z materiałami eksploatacyjnymi wyprodukowanymi przez producenta sprzętu.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.21.10-8, 30.12.51.10-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony wyrażają zgodę na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia będzie polegać na doliczeniu do ceny netto wynikającej ze złożonej przez wykonawcę oferty zmienionej stawki podatku VAT od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku. Strony oświadczają, iż w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia sprzętu (zakończona produkcja, niedostępność na rynku, etc.). zaoferowanego w ofercie, Zamawiający dopuszcza zmianę urządzeń na inne o parametrach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie, spełniających wymagania zawarte w SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.nfz.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
NFZ Centrala, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, I p., pok. 1.14..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Centrali NFZ.


Numer ogłoszenia: 148756 - 2011; data zamieszczenia: 08.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 102960 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5726254, 5726256, faks 022 5726305.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Centrali NFZ..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem i przemieszczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - fabrycznie nowych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, wyprodukowanych najpóźniej w 2010 roku, wraz z materiałami eksploatacyjnymi wyprodukowanymi przez producenta sprzętu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.21.10-8, 30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 122595,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  99196,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  99196,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  112894,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nfz.gov.pl
tel: 022 572 62 54, 022 572 62 51
fax: 022 572 63 05
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10296020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.nfz.gov.pl
Informacja dostępna pod: NFZ Centrala, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30232110-8 Drukarki laserowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Centrali NFZ. JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2011-06-08 99 196,00