Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: -decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym -decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - nr postępowania 075/16.


Numer ogłoszenia: 103620 - 2016; data zamieszczenia: 26.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: -decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym -decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - nr postępowania 075/16..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowej opracowanej w roku 2012 przez Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. (obecnie: Sweco Polska Sp. z o.o.), pn. Budowa Zachodniej Obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579. Aktualizowana dokumentacja winna być także dostosowana do zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ-II.4210.54.2014.MW z dnia 24.09.2015 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej: RDOŚ) i decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej: GDOŚ) znak DOOŚ-OAII.4210.31.2015.JSz.4 z dnia 4.03.2016 r. Projektowana obwodnica przechodzi przez tereny o zagospodarowaniu rolniczym, na obrzeżach miasta Grodzisk Mazowiecki, przebiega na kierunku północ - południe, omijając miasto po jego zachodniej stronie. Na początkowym fragmencie odcinka przekracza tereny po nieczynnych wyrobiskach cegielni - glinianki Natolin. Począwszy od rejonu węzła na autostradzie A2 droga przebiega przez gminę Grodzisk Mazowiecki, sołectwa: Tłuste, Natolin, Chrzanów Duży, Chlebnia, następnie przez miasto Grodzisk Mazowiecki i dalej sołectwa: Wólka Grodziska, Kozery, Kozerki oraz Kałęczyn, gdzie włącza się do istniejącej drogi nr 579. Odcinek będący przedmiotem opracowania rozpoczyna się w km 2+209,60 po południowej stronie wykonanego odcinka DW 579 zrealizowanego w ramach budowy autostrady A2. Projektowana obwodnica w km 7+625,52 przecina linię kolejową relacji Skierniewice - Warszawa.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
9.Wadium. 9.1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 15 537,00 zł słownie: piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i zero groszy. 9.2.Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 (w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania). -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 9.4.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 9.5.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 9.6.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 9.7.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, , jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1)wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji niezbędnych do zrealizowania inwestycji dla rozbudowy lub budowy drogi klasy min. G i długości min 7 km i o wartości nie mniejszej niż 950 000,00 zł brutto każda, w zakresie obejmującym co najmniej: - załączniki do wniosku o wydanie decyzji - pozwolenia wodnoprawnego, - projekt budowlany, - mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości, - załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - projekt wykonawczy, - specyfikacje techniczne, - kosztorys inwestorski.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, , jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 2)dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. -projektantem i projektantem sprawdzającym posiadającymi uprawnienia wymagane przez Prawo budowlane w branży drogowej. Wskazane osoby winny wykazać się doświadczeniem w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych polegających na wykonaniu projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy lub budowy drogi klasy min. G i długości min. 7 km, -po 1 projektancie i projektancie sprawdzającym posiadającymi uprawnienia wymagane przez Prawo budowlane w branży: energetycznej (w zakresie sieci nN, SN i WN), gazowej (w zakresie sieci niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia), telekomunikacyjnej i teletechnicznej, sanitarnej (w zakresie sieci wod-kan) i mostowej. Każdy z ww. projektantów i projektantów sprawdzających winien wykazać się doświadczeniem w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych polegających na wykonaniu projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy lub budowy drogi klasy min. G i długości min. 7 km w specjalności, w której posiada uprawnienia. Zamawiający przez ww. stwierdzenie rozumie udział danej osoby w opracowywaniu projektu zgodnie z ww. wymaganiami, jednakże bez względu na faktyczną długość i zakres danego projektu branżowego (dotyczy branż innych niż drogowa), Istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w kilku branżach, o ile osoba ta posiada uprawnienia budowlane w każdej z tych branż. Istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta sprawdzającego w kilku branżach, o ile osoba ta posiada uprawnienia budowlane w każdej z tych branż -min. 1 geodetą posiadającymi uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania map do celów projektowych, Geodeta winien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu dwóch usług polegających na sporządzeniu mapy do celów projektowych dla drogi i jej otoczenia o długości min. 7,0 km oraz map z projektem podziału wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną dla min. 300 działek każda.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 8.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia; 9.Kosztorys ofertowy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 7 ( aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 14. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 14.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 14.2. Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa pkt. 13.8. powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 14.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 14.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty wymienione w pkt 13 ppkt. 3 (lista podmiotów ...) i ppkt. 7 (aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa każdy z Wykonawców zaś oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 13 ppkt. 4 ( wykaz usług ...), ppkt. 5 (wykaz osób ...), ppkt. 6 (oświadczenia ...), ppkt. 8 (Wykonawca może polegać na ....) i ppkt. 9 ( kosztorys ofertowy) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres rękojmi - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria Ogólna.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - nr postępowania 075/16.


Numer ogłoszenia: 70227 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 103620 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - nr postępowania 075/16..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowej opracowanej w roku 2012 przez Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. (obecnie: Sweco Polska Sp. z o.o.), pn. Budowa Zachodniej Obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579. Aktualizowana dokumentacja winna być także dostosowana do zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ-II.4210.54.2014.MW z dnia 24.09.2015 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej: RDOŚ) i decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej: GDOŚ) znak DOOŚ-OAII.4210.31.2015.JSz.4 z dnia 4.03.2016 r. Projektowana obwodnica przechodzi przez tereny o zagospodarowaniu rolniczym, na obrzeżach miasta Grodzisk Mazowiecki, przebiega na kierunku północ - południe, omijając miasto po jego zachodniej stronie. Na początkowym fragmencie odcinka przekracza tereny po nieczynnych wyrobiskach cegielni - glinianki Natolin. Począwszy od rejonu węzła na autostradzie A2 droga przebiega przez gminę Grodzisk Mazowiecki, sołectwa: Tłuste, Natolin, Chrzanów Duży, Chlebnia, następnie przez miasto Grodzisk Mazowiecki i dalej sołectwa: Wólka Grodziska, Kozery, Kozerki oraz Kałęczyn, gdzie włącza się do istniejącej drogi nr 579. Odcinek będący przedmiotem opracowania rozpoczyna się w km 2+209,60 po południowej stronie wykonanego odcinka DW 579 zrealizowanego w ramach budowy autostrady A2. Projektowana obwodnica w km 7+625,52 przecina linię kolejową relacji Skierniewice - Warszawa.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o., ul. Janusza Zeylanda 1/7, 60-808 Poznań, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 776851,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  977850,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  977850,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1813020,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-05-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 10362020160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 11 miesięcy
Wadium: 9 ZŁ
Szacowana wartość* 300 PLN  -  450 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycj Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o.
ul. Janusza Zeylanda 1/7, 60-808 Poznań, woj. Polska
2016-06-06 977 850,00