Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych i nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 103877 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych i nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych i nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Część I - Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi - remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi BA, przy użyciu materiału Wykonawcy, łącznie z jego dowozem, wbudowaniem i wcześniejszym przygotowaniem podłoża - 40 Mg. Część II - Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi - remont dróg o nawierzchniach gruntowych tłuczniem kamiennym o uziarnieniu 16÷64 mm, przy użyciu materiału Wykonawcy, łącznie z jego dowozem, wbudowaniem i wcześniejszym przygotowaniem podłoża - 445 m3. Część III - Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi - remont dróg o nawierzchniach gruntowych - równanie (profilowanie) dróg gruntowych równiarkami samojezdnymi wraz z wałowaniem dla uzyskania profilu poprzecznego o spadku daszkowym lub jednostronnym 3-6% - 43.600 m2..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: Dla części I Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty polegające na budowie, przebudowie, remoncie dróg o nawierzchniach bitumicznych o wartości min. 40.000 PLN brutto każda i że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dla części II lub III Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty polegające na budowie, przebudowie, remoncie dróg gruntowych lub o nawierzchni z tłucznia kamiennego lub o nawierzchni bitumicznej o wartości łącznej min. 80.000 PLN brutto i że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9.1.1 - 9.1.5 SIWZ oceniane będzie łącznie, jeżeli w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków nie zastrzeżono inaczej.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 40 000 PLN. Spełnienie podanego wyżej warunku muszą wykazać Wykonawcy składający oferty na części zamówienia I, II lub III osobno lub na dwie albo trzy części łącznie. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9.1.1 - 9.1.5 SIWZ oceniane będzie łącznie, jeżeli w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków nie zastrzeżono inaczej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Projekt nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych na terenie działania Delegatury Łódź-Polesie Urzędu Miasta Łodzi..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach części I zamówienia Wykonawca wykona remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi BA, przy użyciu materiału Wykonawcy, łącznie z jego dowozem, wbudowaniem i wcześniejszym przygotowaniem podłoża - 40 Mg..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach części II zamówienia Wykonawca wykona remont dróg o nawierzchniach gruntowych tłuczniem kamiennym o uziarnieniu 16÷64 mm, przy użyciu materiału Wykonawcy, łącznie z jego dowozem, wbudowaniem i wcześniejszym przygotowaniem podłoża - 445 m3..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach części III zamówienia Wykonawca wykona remont dróg o nawierzchniach gruntowych - równanie (profilowanie) dróg gruntowych równiarkami samojezdnymi wraz z wałowaniem dla uzyskania profilu poprzecznego o spadku daszkowym lub jednostronnym 3-6% - 43.600 m2..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych i nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 133709 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 103877 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych i nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych i nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta ŁodziZakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Część I - Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi - remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi BA, przy użyciu materiału Wykonawcy, łącznie z jego dowozem, wbudowaniem i wcześniejszym przygotowaniem podłoża - 40 Mg. Część II - Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi - remont dróg o nawierzchniach gruntowych tłuczniem kamiennym o uziarnieniu 16÷64 mm, przy użyciu materiału Wykonawcy, łącznie z jego dowozem, wbudowaniem i wcześniejszym przygotowaniem podłoża - 445 m3. Część III - Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi - remont dróg o nawierzchniach gruntowych - równanie (profilowanie) dróg gruntowych równiarkami samojezdnymi wraz z wałowaniem dla uzyskania profilu poprzecznego o spadku daszkowym lub jednostronnym 3-6% - 43.600 m2..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi (remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznym)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 26, 91-613 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi (remont dróg o nawierzchniach gruntowych tłuczniem kamiennym)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo - Usługowa s.c. Wiesława i Jan Łuczak, ul.Łęczycka 2, 99-210 Uniejów, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 80100,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  84550,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  84550,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  142311,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi (remont dróg o nawierzchniach gruntowych - równanie (profilowanie) dróg gruntowych)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 26, 91-613 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 47960,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18748,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  18748,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42728,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10387720110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi (remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznym) Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.
ul. Ekologiczna 26, 91-613 Łódź, woj. łódzkie
2011-05-10 24 600,00
Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi (remont dróg o nawierzchniach gruntowych tłuczniem kamiennym) Firma Handlowo - Usługowa s.c. Wiesława i Jan Łuczak
ul.Łęczycka 2, 99-210 Uniejów, woj. łódzkie
2011-05-10 84 550,00
Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi (remont dróg o nawierzchniach gruntowych - równanie (profilowanie) dróg gruntowych) Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.
ul. Ekologiczna 26, 91-613 Łódź, woj. łódzkie
2011-05-10 18 748,00