TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
ND Nr dokumentu 103881-2015
PD Data publikacji 25/03/2015
OJ Dz.U. S 59
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 20/03/2015
DT Termin 05/05/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 50700000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50710000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50720000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
50730000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50750000 - Usługi w zakresie konserwacji wind
OC Pierwotny kod CPV 50700000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50710000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50720000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
50730000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50750000 - Usługi w zakresie konserwacji wind
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

25/03/2015    S59    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

2015/S 059-103881

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15 A
Punkt kontaktowy: Sąd Rejonowy dla Warszawy Prqagi-Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, pok. 731
Osoba do kontaktów: Wiesław Fornal
03-813 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225091534
E-mail: srwarprag-poludnie@warszawapraga.so.gov.pl
Faks: +48 225091534

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: sąd
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: wymiar sprawiedliwości
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Obsługa eksploatacyjna oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie, 03-813 Warszawa.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa eksploatacyjna oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącymi załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50700000, 50710000, 50720000, 50730000, 50750000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 260 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000 PLN ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych na obiekcie użyteczności publicznej o wartości zamówienia co najmniej 300 000 PLN brutto (przez wartość zamówienia zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie należne wykonawcy wynikające z umowy), przy czym usługa realizowana jest/była przez okres do najmniej 12 kolejnych miesięcy na podstawie jednego zamówienia (umowy). Dokument potwierdzający należyte wykonywanie umowy musi być wystawiony minimum po 12 miesiącach od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Przez obiekt użyteczności publicznej zamawiający rozumie obiekty wymienione w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm. ).
Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie przedłożonego do oferty wykazu usług oraz dokumentu potwierdzającego, że usługa została lub jest wykonywana należycie oraz na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Zamawiający wymaga aby wykonawca wyznaczył do codziennej technicznej obsługi nieruchomości co najmniej 3 pracowników w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i ogólnobudowlanych, tym co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienie do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji poświadczonych świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV. Ponadto zamawiający wymaga, aby w zakresie pogotowia technicznego Wykonawca dysponował osobami uprawnionymi w zakresie: urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych o mocy powyżej 50 kW, kotły na paliwa płynne wraz z urządzeniami pomocniczymi o mocy powyżej 50 kW, w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW, aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło mocy powyżej 50 kW. Zamawiający wymaga certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do serwisowania urządzeń UPS (Delta-Power), certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych firmy Carrier o mocy chłodniczej 500 kW, certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do serwisowania centrali telefonicznej typu Coral FlexiCom 5000, świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do serwisowania dźwigów wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego, certyfikatów lub innego dokumentu uprawniającego do serwisowania systemów klimatyzacyjnych firmy Fujitsu i Mitsubishi. Osoba, która będzie wykonywała prace w Kancelarii Tajnej, Strefie Bezpieczeństwa oraz centrali telefonicznej musi posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zamawiający oceni, czy wykonawca dysponuje osobami zdolnym do wykonania zamówienia na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). W przypadku gdy suma ubezpieczenia wyrażona będzie w walucie obcej do określenia jej wartości w złotych polskich, zamawiający przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu wydania dokumentu przez ubezpieczyciela.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca wyznaczył do codziennej technicznej obsługi nieruchomości co najmniej 3 pracowników w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i ogólnobudowlanych, tym co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienie do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji poświadczonych świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV. Ponadto zamawiający wymaga, aby w zakresie pogotowia technicznego Wykonawca dysponował osobami uprawnionymi w zakresie: urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych o mocy powyżej 50 kW, kotły na paliwa płynne wraz z urządzeniami pomocniczymi o mocy powyżej 50 kW, w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW, aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło mocy powyżej 50 kW. Zamawiający wymaga certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do serwisowania urządzeń UPS (Delta-Power), certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych firmy Carrier o mocy chłodniczej 500 kW, certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do serwisowania centrali telefonicznej typu Coral FlexiCom 5000, świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do serwisowania dźwigów wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego, certyfikatów lub innego dokumentu uprawniającego do serwisowania systemów klimatyzacyjnych firmy Fujitsu i Mitsubishi. Osoba, która będzie wykonywała prace w Kancelarii Tajnej, Strefie Bezpieczeństwa oraz centrali telefonicznej musi posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zamawiający oceni, czy wykonawca dysponuje osobami zdolnym do wykonania zamówienia na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Lączna cena brutto oferty. Waga 97

2. Doświadczenie wykonawcy. Waga 3

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-Pd/G/4/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.5.2015 - 13:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.5.2015 - 14:00

Miejscowość:

03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zmówieniu oraz treści SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Środek ochrony prawnej, o którym mowa w art. 198a ustawy Pzp przysługuje również zamawiającemu.
2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.
3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w tym ustępie, nie przysługuje odwołanie.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na swojej stronie internetowej, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Uczestnikiem postępowania odwoławczego staje się wykonawca, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazał stronę do której przystępuje oraz interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy, jeżeli uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 11 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
16. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca lub wykonawcy, którzy przystąpili po stronie zamawiającego nie wnieśli sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
18. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
19. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.3.2015
TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
ND Nr dokumentu 138002-2015
PD Data publikacji 22/04/2015
OJ Dz.U. S 78
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 17/04/2015
DT Termin 11/05/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 50700000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50710000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50720000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
50730000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50750000 - Usługi w zakresie konserwacji wind
OC Pierwotny kod CPV 50700000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50710000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50720000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
50730000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50750000 - Usługi w zakresie konserwacji wind
RC Kod NUTS PL127

22/04/2015    S78    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

2015/S 078-138002

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15 A, Sąd Rejonowy dla Warszawy Prqagi-Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, pok. 731, Osoba do kontaktów: Wiesław Fornal, Warszawa 03-813, POLSKA. Tel.: +48 225091534. Faks: +48 225091534. E-mail: srwarprag-poludnie@warszawapraga.so.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 25.3.2015, 2015/S 59-103881)

Przedmiot zamówienia:
CPV:50700000, 50710000, 50720000, 50730000, 50750000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

Usługi w zakresie konserwacji wind

Zamiast: 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

1. Łączna cena brutto. Waga 97

2. Doświadczenie wykonawcy. Waga 3.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

5.5.2015 (13:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

5.5.2015 (14:00)

Powinno być: 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

1. Łączna cena brutto oferty. Waga 97

2. Czas reakcji serwisowej (pogotowia technicznego). Waga 3.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.5.2015 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.5.2015 (12:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
ND Nr dokumentu 194612-2015
PD Data publikacji 05/06/2015
OJ Dz.U. S 107
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 02/06/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 50700000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50710000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50720000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
50730000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50750000 - Usługi w zakresie konserwacji wind
OC Pierwotny kod CPV 50700000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50710000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50720000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
50730000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50750000 - Usługi w zakresie konserwacji wind
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

05/06/2015    S107    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

2015/S 107-194612

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15a
Punkt kontaktowy: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15a
Osoba do kontaktów: Wiesław Fornal
03-813 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225091534
E-mail: srwarprag-poludnie@warszawapraga.so.gov.pl
Faks: +48 225091534

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: sąd
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Wymiar Sprawiedliwości
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Obsługa eksploatacyjna oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie, 03-813 Warszawa.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na warunkach opisanych w umowie, zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” oraz na podstawie dokumentacji powykonawczej instalacji i urządzeń będących w posiadaniu zamawiającego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50700000, 50710000, 50720000, 50730000, 50750000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 079 989,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Łączna cena brutto oferty. Waga 97
2. Czas reakcji serwisowej. Waga 3
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP-Pd/G/4/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 78-138002 z dnia 22.4.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 59-103881 z dnia 25.3.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.5.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Inwemer System Sp. z o.o. Sp.K.
{Dane ukryte}
90-562 Łódź
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 549 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 079 989,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.6.2015

Adres: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
tel: (22)5091534
fax: (22)5091534
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-05-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 10388120151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-03-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: 20000 ZŁ
Szacowana wartość* 666 666 PLN  -  1 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obsługa eksploatacyjna oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. - polska-warszawa: usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych Inwemer System Sp. z o.o. Sp.K.
Łódź
2015-05-28 1 079 989,00