Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Konserwacja i utrzymanie w sprawności fontann usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście oraz zdrojów wody pitnej przy ulicy Piotrkowskiej


Numer ogłoszenia: 104814 - 2010; data zamieszczenia: 14.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łódź Delegatura Łódź-Śródmieście , ul. Piotrkowska 153/211, 90-440 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385757, 6385756, faks 042 6385775.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja i utrzymanie w sprawności fontann usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście oraz zdrojów wody pitnej przy ulicy Piotrkowskiej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja fontann na terenie działania Delegatury Łódź-Śródmieście oraz zdrojów wody pitnej przy ulicy Piotrkowskiej: Obiekt A fontanna w al. Schillera i fontanna w Pasażu Rubinsteina Obiekt B fontanna w Parku Sienkiewicza i fontanna w Parku Matejki Obiekt C fontanna na skwerze Powstania Węgierskiego 1956r. Obiekt D zdroje wody pitnej przy ulicy Piotrkowskiej nr 30/32, nr 77, nr 112, nr 143.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.80.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców. Wykaz osób (min. 3) niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (wraz z danymi na temat ich kwalifikacji, a także z zakresem wykonywanych czynności), w tym osoba z uprawnieniami do wykonywania prac elektrycznych, a dla obiektu C również kwalifikacji elektronika lub informatyka Wykaz zrealizowanych usług (min. dwóch prac o wartości co najmniej 10.000,00 zł każda) z ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, zbliżonych co do zakresu niniejszego zamówieniem, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PzpW przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.Wykaz osób (min. 3) niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (wraz z danymi na temat ich kwalifikacji, a także z zakresem wykonywanych czynności), w tym osoba z uprawnieniami do wykonywania prac elektrycznych, a dla obiektu C również kwalifikacji elektronika lub informatyka Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PzpW przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
  nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
  nie.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  nie


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  http://bip.uml.lodz.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  UMŁ Delegatura Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153, Referat Komunalny II p. pok. 212 koszt SIWZ 12,00 zł.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  22.04.2010 godzina 10:00, miejsce: UMŁ Delegatura Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153, Referat Komunalny II p. pok. 212.


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


  CZĘŚĆ Nr:
  1
  NAZWA:
  Obiekt A Konserwacja i utrzymanie w sprawności fontann w al. Schillera i w Pasażu Rubinsteina.


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   konserwacja fontann na terenie działania Delegatury Łódź-Śródmieście oraz zdrojów wody pitnej przy ulicy Piotrkowskiej.


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   50.80.00.00-3.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
   Zakończenie: 31.10.2010.


  • 4) Kryteria oceny ofert:
   najniższa cena.  CZĘŚĆ Nr:
  2
  NAZWA:
  Obiekt B fontanna w Parku Sienkiewicza i fontanna w Parku Matejki.


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   konserwacja fontann na terenie działania Delegatury Łódź-Śródmieście oraz zdrojów wody pitnej przy ulicy Piotrkowskiej.


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   50.80.00.00-3.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
   Zakończenie: 31.10.2010.


  • 4) Kryteria oceny ofert:
   najniższa cena.  CZĘŚĆ Nr:
  3
  NAZWA:
  Obiekt C fontanna na skwerze Powstania Węgierskiego 1956r..


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   konserwacja fontann na terenie działania Delegatury Łódź-Śródmieście oraz zdrojów wody pitnej przy ulicy Piotrkowskiej.


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   50.80.00.00-3.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
   Zakończenie: 31.10.2010.


  • 4) Kryteria oceny ofert:
   najniższa cena.  CZĘŚĆ Nr:
  4
  NAZWA:
  Obiekt D zdroje wody pitnej przy ulicy Piotrkowskiej nr 30/32, nr 77, nr 112, nr 143.


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   konserwacja fontann na terenie działania Delegatury Łódź-Śródmieście oraz zdrojów wody pitnej przy ulicy Piotrkowskiej.


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   50.80.00.00-3.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
   Zakończenie: 31.10.2010.


  • 4) Kryteria oceny ofert:
   najniższa cena.  Numer ogłoszenia: 104908 - 2010; data zamieszczenia: 14.04.2010


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  Ogłoszenie dotyczy:
  Ogłoszenia o zamówieniu.


  Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
  104814 - 2010 data 14.04.2010 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Urząd Miasta Łódź Delegatura Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153/211, 90-440 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385757, 6385756, fax. 042 6385775.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


  II.2) Tekst, który należy dodać:


  • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
   III.4.2).

  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
   Oświadczenie Wykonawcy złożone zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców winien oddzielnie złożyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.


  Numer ogłoszenia: 105372 - 2010; data zamieszczenia: 14.04.2010


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  Ogłoszenie dotyczy:
  Ogłoszenia o zamówieniu.


  Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
  104814 - 2010 data 14.04.2010 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Urząd Miasta Łódź Delegatura Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153/211, 90-440 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385757, 6385756, fax. 042 6385775.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


  II.1) Tekst, który należy zmienić:


  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   IV.4.1).

  • W ogłoszeniu jest:
   http://bip.uml.lodz.pl.

  • W ogłoszeniu powinno być:
   http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/.
  Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
  woj. łódzkie
  Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
  tel: 42 638 48 88
  fax: 42 638 48 77
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2010-04-22
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 10481420100
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2010-04-14
  Rodzaj zamówienia: usługi
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 192 dni
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: NIE
  Oferty częściowe: TAK
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 4
  Kryterium ceny: 0%
  WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
  Informacja dostępna pod: UMŁ Delegatura Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153, Referat Komunalny II p. pok. 212 koszt SIWZ 12,00 zł
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji