Warszawa: Dostawa papieru biurowego, identyfikatorów osobistych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu


Numer ogłoszenia: 104884 - 2012; data zamieszczenia: 03.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk , ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6978700, faks 022 6206223.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytut naukowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru biurowego, identyfikatorów osobistych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i dostarczeniem do wskazanych pomieszczeń: 1) papieru biurowego białego w formacie A4 i A3 do zastosowania w kserokopiarkach i faksach oraz drukarkach atramentowych i laserowych dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Parametry techniczne papieru przedstawiają się następująco: gramatura 80 g/m2, białość wg CIE powyżej 160, nieprzezroczystość powyżej 94%, 2) identyfikatorów osobistych z klipsem i agrafką dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 3) nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych oraz faksów i kserokopiarek dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, nie regenerowane ani nie prefabrykowane, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Oferowane równoważne materiały nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zaniżać jakości wydruku oferowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z programowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu, głowicy - jeśli sprzęt posiada takie możliwości). Na potwierdzenie, że produkty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zmawiającego należy złożyć raporty z testów potwierdzające, że podana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami: ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711 lub równoważnymi oraz wydruki (np. ze strony internetowej) lub katalogi producenta, z opisem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych. Raporty i aktualne wydruki muszą być oznaczone numerami odpowiadającymi pozycji (liczba porządkowa) z odpowiedniego formularza cenowego - Załącznik nr 3b do SIWZ lub Załącznik nr 3d do SIWZ lub Załącznik nr 3f do SIWZ. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 2) Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i użytkowanie dostarczonych przez niego tonerów i wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta danego urządzenia, do którego są dostarczone. 3) Jeżeli w trakcie użytkowania Zamawiający stwierdzi, że wydajność lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta sprzętu, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wady produktu (faksem lub drogą mailową). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 4) Wykonawca zobowiązuje się do: a) udzielenia 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne producenta sprzętu oraz gwarancji do wyczerpania środka barwiącego, b) pokrycia kosztów naprawy drukarki lub innego urządzenia, gdy uszkodzenie powstało w wyniku stosowania materiałów równoważnych dostarczonych przez wykonawcę. Za podstawę żądania Zamawiającego naprawy drukarki (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Naprawa drukarki wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarki w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (drogą mailową lub faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności dokonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca. 5) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, opis zawartości, termin przydatności do użycia oraz wskazanie typów urządzeń, z którymi są kompatybilne. 6) Materiały eksploatacyjne będą dostarczane sukcesywnie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy lub do momentu wyczerpania kwoty umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 7) Wielkość każdej partii dostawy materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego i będzie realizowana na podstawie jednostkowych zapotrzebowań Zamawiającego. 8) Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne swoim transportem, w ciągu 3 dni roboczych. Miejscem dostaw będzie: Warszawa, ul. Twarda 51/55; Kraków, ul. Senacka 1 i Wrocław, ul. Podwale 75. Zamówienie zostało podzielone na sześć części.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.76.30-1, 30.19.76.44-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6, 30.19.11.40-7, 30.19.76.41-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana w systemie spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia wszystkich warunków, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana w systemie spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia wszystkich warunków, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana w systemie spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia wszystkich warunków, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana w systemie spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia wszystkich warunków, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana w systemie spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia wszystkich warunków, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dodatkowo należy załączyć: 1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu weryfikacji zasad reprezentacji. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo winno być udzielone w imieniu wszystkich Wykonawców. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie. 3) Formularz cenowy według Załącznika nr 3a-3f do SIWZ. 4) Parafowany projekt umowy. 5) Raporty z testów - na potwierdzenie, że produkty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zmawiającego należy złożyć raporty z testów potwierdzające, że podana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami: ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711 lub równoważnymi oraz wydruki (np. ze strony internetowej) lub katalogi producenta, z opisem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ing.pan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk ul. Twarda 51/55 00 -818 Warszawa pok. 229.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk ul. Twarda 51/55 00 -818 Warszawa ul. Twarda 51/55 pok. 229.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie finansowane m.in. ze środków UE - projekt TEAM.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa papieru biurowego i identyfikatorów osobistych- Warszawa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I zamówienia o nazwie: Dostawa papieru biurowego i identyfikatorów osobistych - Warszawa obejmuje dostawę papieru dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w następujących ilościach: 1) papier biurowy biały, format A4 - 395 ryz (w jednej ryzie 500 arkuszy papieru), 2) papier biurowy biały, format A3 - 16 ryz (w jednej ryzie 500 arkuszy papieru), 3) identyfikatory osobiste z klipsem i agrafką - 100 sztuk.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.76.30-1, 30.19.76.44-2, 30.19.11.40-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów - Warszawa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część II zamówienia o nazwie: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów - Warszawa obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w asortymencie podanym w SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.12.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa papieru biurowego - Kraków.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część III zamówienia o nazwie: Dostawa papieru biurowego - Kraków obejmuje dostawę papieru biurowego dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badawczy w Krakowie w następujących ilościach: 1) papier biurowy biały, format A4 - 325 ryz (w jednej ryzie 500 arkuszy papieru), 2) papier biurowy biały, format A3 - 3 ryzy (w jednej ryzie 500 arkuszy papieru).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.76.30-1, 30.19.76.44-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów - Kraków.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część IV zamówienia o nazwie: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów - Kraków obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badawczy w Krakowie w asortymencie podanym w SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-1, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6, 30.19.76.41-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa papieru biurowego - Wrocław.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część V zamówienia o nazwie: Dostawa papieru biurowego - Wrocław obejmuje dostawę papieru biurowego dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badawczy we Wrocławiu w następujących ilościach: 1) papier biurowy biały, format A4 - 85 ryz (w jednej ryzie 500 arkuszy papieru), 2) papier biurowy biały, format A3 - 4 ryzy (w jednej ryzie 500 arkuszy papieru).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.76.30-1, 30.19.76.44-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek - Wrocław.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część VI zamówienia o nazwie: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek - Wrocław obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badawczy we Wrocławiu w asortymencie podanym w SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 112194 - 2012; data zamieszczenia: 10.04.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
104884 - 2012 data 03.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6978700, fax. 022 6206223.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.4.3.2).

 • W ogłoszeniu jest:
  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  wykreśla się pkt III.4.3.2).


Warszawa: Dostawa papieru biurowego, identyfikatorów osobistych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu


Numer ogłoszenia: 152038 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 104884 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6978700, faks 022 6206223.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytut naukowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru biurowego, identyfikatorów osobistych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i dostarczeniem do wskazanych pomieszczeń: 1) papieru biurowego białego w formacie A4 i A3 do zastosowania w kserokopiarkach i faksach oraz drukarkach atramentowych i laserowych dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Parametry techniczne papieru przedstawiają się następująco: gramatura 80 g/m2, białość wg CIE powyżej 160, nieprzezroczystość powyżej 94%, 2) identyfikatorów osobistych z klipsem i agrafką dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 3) nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych oraz faksów i kserokopiarek dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, nie regenerowane ani nie prefabrykowane, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Oferowane równoważne materiały nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zaniżać jakości wydruku oferowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu, głowicy - jeśli sprzęt posiada takie możliwości). Na potwierdzenie, że produkty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zmawiającego należy złożyć raporty z testów potwierdzające, że podana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami: ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711 lub równoważnymi oraz wydruki (np. ze strony internetowej) lub katalogi producenta, z opisem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych. Raporty i aktualne wydruki muszą być oznaczone numerami odpowiadającymi pozycji (liczba porządkowa) z odpowiedniego formularza cenowego - Załącznik nr 3b do SIWZ lub Załącznik nr 3d do SIWZ lub Załącznik nr 3f do SIWZ. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 2) Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i użytkowanie dostarczonych przez niego tonerów i wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta danego urządzenia, do którego są dostarczone. 3) Jeżeli w trakcie użytkowania Zamawiający stwierdzi, że wydajność lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta sprzętu, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wady produktu (faksem lub drogą mailową). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 4) Wykonawca zobowiązuje się do: a) udzielenia 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne producenta sprzętu oraz gwarancji do wyczerpania środka barwiącego, b) pokrycia kosztów naprawy drukarki lub innego urządzenia, gdy uszkodzenie powstało w wyniku stosowania materiałów równoważnych dostarczonych przez wykonawcę. Za podstawę żądania Zamawiającego naprawy drukarki (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Naprawa drukarki wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarki w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (drogą mailową lub faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności dokonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca. 5) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, opis zawartości, termin przydatności do użycia oraz wskazanie typów urządzeń, z którymi są kompatybilne. 6) Materiały eksploatacyjne będą dostarczane sukcesywnie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy lub do momentu wyczerpania kwoty umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 7) Wielkość każdej partii dostawy materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego i będzie realizowana na podstawie jednostkowych zapotrzebowań Zamawiającego. 8) Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne swoim transportem, w ciągu 3 dni roboczych. Miejscem dostaw będzie: Warszawa, ul. Twarda 51/55; Kraków, ul. Senacka 1 i Wrocław, ul. Podwale 75. Zamówienie zostało podzielone na sześć części..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.76.30-1, 30.19.76.44-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6, 30.19.11.40-7, 30.19.76.41-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie finansowane m. in. ze środków UE -projekt TEAM.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów - Warszawa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4522,71


 • Oferta z najniższą ceną:
  4522,71
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5655,54


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów - Kraków


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c., {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4544,85


 • Oferta z najniższą ceną:
  4544,85
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9966,69


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek - Wrocław


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c., {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3936,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3936,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3936,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: ingpan@twarda.pan.pl
tel: 226 978 700
fax: 226 206 223
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10488420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-02
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.ing.pan.pl
Informacja dostępna pod: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk ul. Twarda 51/55 00 -818 Warszawa pok. 229
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30191140-7 Akcesoria do identyfikacji osób
30192113-6 Wkłady drukujące
30197630-1 Papier do drukowania
30197641-1 Papier termograficzny
30197644-2 Papier kserograficzny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów - Warszawa JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2012-05-11 4 522,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów - Kraków JM DATA s.c.
Warszawa
2012-05-11 4 544,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek - Wrocław JM DATA s.c.
Warszawa
2012-05-11 3 936,00