Kielce: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania p.n. Rozbudowa i przebudowa ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach.


Numer ogłoszenia: 105116 - 2016; data zamieszczenia: 27.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach , ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, faks 41 342 60 17.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.muzyczna.kielce.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania p.n. Rozbudowa i przebudowa ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Obejmuje opracowanie koncepcji programowej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania p.n. Rozbudowa i przebudowa ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach. Na terenie inwestycji znajduje się obecnie budynek Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, budynek trzykondygnacyjny o powierzchni zabudowy 4126 m2, z dachem płaskim, wysokość budynku ok.12 m, w południowej części terenu inwestycji znajdują się miejsca parkingowe, a w północnej części znajduje się plac zabaw oraz zieleń, dostęp do dróg publicznych trzema zjazdami z ul. Wojewódzkiej i Toporowskiego. W projektowanej, rozbudowywanej i nadbudowywanej części ZPSM w Kielcach, w sposób funkcjonalny, w nawiązaniu do istniejącej części szkoły należy przewidzieć następujące parametry i określone pomieszczenia: 1.Powierzchnia zabudowy części rozbudowywanej ~ 1 500m2 2.Powierzchnia nadbudowy - wg. obiektu istniejącego 3.Wysokość części rozbudowywanej do 13,5 m 4. Wysokość części nadbudowywanej do 13,5 m 5. Szerokość elewacji w części projektowanej od ul. Toporowskiego do 42 m 6. Szerokość elewacji równoległej od ul. Wojewódzkiej do 50m 7. Oznaczenie geodezyjne działek: 802)1;802)2;802)3;802)4;802)5;802)6 obręb 0010 8. Położenie działki Kielce, ul. Wojewódzka i Toporowskiego 9. Przewidywany sposób odprowadzenia wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej 10.Przewidywany sposób odprowadzenia ścieków: ścieki socjalno bytowe do miejskiej sieci kanalizacyjnej 11. Liczba miejsc postojowych istniejących )planowanych: ok. 60 miejsc istniejących o pow. ok. 1600m2 i 10 miejsc postojowych planowanych o pow. ok. 350m2 12. Przewidywane orientacyjne zapotrzebowanie na media dla części projektowanej; woda 6,0 m3)dobę, energia elektryczna 85,0 kW, energia cieplna z MPEC 150kW, gaz nie dotyczy 13. Przewidywany sposób unieszkodliwiania odpadów: umowa z Gminą Kielce Powyższe dane opracowano na podstawie Wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego, który to w dniu 18.04.1016 został złożony przez Zamawiającego do Urzędu Miasta w Kielcach. 14.Koncepcja musi uwzględniać pomieszczenia do prowadzenia działalności kulturalnej i upowszechnieniu kultury oraz wymagane przepisami odrębnymi pomieszczenia socjalne, sanitarne, techniczne, magazynowe (w tym: wc, szatnie, rozdzielnie itp.) 15.Do najważniejszych elementów programu użytkowego należą: a) Sala wielofunkcyjna o powierzchni ok. 500 m2 ze sceną, mobilną widownią i ruchomą lub ruchomymi przegrodami akustycznymi w celu zapewnienia warunków do realizacji działalności muzycznej w zakresie przypisanym do: - sali organowo-kameralnej - sali rytmiki i tańca - sali występów chóru i orkiestry b) Sala kameralna ze sceną i mobilną widownią do prezentacji wokalno-aktorskich dla zespołów i solistów, przystosowana do projekcji filmów o powierzchni ok. 250m2 Sala wielofunkcyjna i sala kameralna może stanowić jedna całość pod warunkiem zastosowania ruchomej przegrody akustycznej. c)Sale do prób, ćwiczeń, i rozgrzewki jako pomieszczenia pomocnicze z salami wymienionymi w punkcie a) i b), zaprojektowane jako: - sale z przeznaczeniem dla zespołów kameralnych, 2-5 szt. -sale z przeznaczeniem dla solistów, 2-5 szt. -sala ćwiczeń orkiestry, gdzie należy przewidzieć możliwość przechowywania ubiorów oraz część biblioteczną, 1szt. -sala ćwiczeń chóru, gdzie należy przewidzieć możliwość przechowywania ubiorów oraz część biblioteczną 1szt. d) Dodatkowo należy przewidzieć pomieszczenia dla artystów w których przygotowują się oni do wyjścia na scenę, przebierają się w kostiumy i charakteryzują z uwzględnieniem charakteru zajęć przypisanych do sal wymienionych w pkt. a), b),c) z rozróżnieniem na: -pomieszczenia dla kobiet, 1-2 szt. -pomieszczenia dla mężczyzn, 1-2szt. -pomieszczenia indywidualne wraz z zapleczami, 2-3 szt. e)Studio nagrań z wyodrębnionymi częściami: - studio nagrań - reżyserka dźwięku - sala przekazu audio-wizualnego f) Łącznik z funkcją użytkową między budynkiem istniejącym a częścią projektową oraz odrębne wejście do projektowanej części z holem i szatnią dla publiczności g) Zagospodarowanie terenu w części działki ograniczonej linią zabudowy istniejącego budynku od strony północnej i ogrodzeniem od strony północnej, wschodniej i zachodniej w opcji: - z miejscami postojowymi, do10 szt. - bez miejsc postojowych 16. Podział strefowy i funkcjonalny w/w pomieszczeń wg. Koncepcji oferenta 17. Koncepcja winna uwzględniać prawidłowe warunki ewakuacji z wymogami przeciwpożarowymi i innymi przepisami wynikającymi z zapisów Prawa Budowlanego 18.Koncepcja winna uwzględniać zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku, typu: baterie fotowoltaiczne, pompy ciepła itd. 19. Koncepcja winna charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi Dodatkowo informujemy, że Zamawiający w dniu 18.04.2016 roku złożył wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. Dane zawarte w powyższym zestawieniu (do pkt 13) odpowiadają danym zawartymi w tym wniosku..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XII SIWZ. 3. Zabezpieczenie wadialne może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 41 1010 1238 0815 1713 9120 0000 z dopiskiem wadium na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania p.n. Rozbudowa i przebudowa ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach. W przypadku wniesienia zabezpieczenia wadialnego przelewem w pieniądzu, decyduje data i godzina uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego. b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta)poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako beneficjenta należy wpisać - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. 5. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą: A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, w tym: 1) posiadać doświadczenie, tj. wykazać się należytą realizacją, w okresie wskazanym w Rozdz. IV lit. A pkt 2 SIWZ: a) min. dwóch usług projektowych o wartości min. 150 000,00 PLN brutto każda, obejmujących swoim zakresem wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlanych i wykonawczych (każda z dokumentacji obejmująca łącznie co najmniej branże architektoniczną, konstrukcyjno- budowlaną oraz instalacyjną: sanitarną i elektryczną) budowy)rozbudowy)nadbudowy)przebudowy obiektów użyteczności publicznej o kubaturze min. 4000 m3 każdy obiekt,


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna za spełniony warunek w podpunkcie a) jeżeli oferent dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz.394 ze zm.), w tym co najmniej po 1 osobie (projektant i sprawdzający nie mogą to być te same osoby) w każdej z n/w specjalności: a. 1. architektonicznej, a.2. konstrukcyjno-budowlanej, a.3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a.4. instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a.5. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku wskazania osób, z których jedna posiadać będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a druga posiadać będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), a.6. inżynieryjnej drogowej, Osoby wskazane jako projektanci w poszczególnych branżach muszą posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług projektowych obejmujących swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowych budowlanej i wykonawczych budowy)rozbudowy)nadbudowy)przebudowy obiektów użyteczności publicznej o kubaturze min. 4000 m3 każdy obiekt.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • pozostawać w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, tj. posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa odpowiednio w Rozdz. III pkt. 1 lit. A ppkt 1-3 SIWZ, może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty w szczególności: 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy, 2) dokumenty potwierdzające: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza, aby informacje o których mowa w pkt 2) lit. a)-d) zawarte były w jednym dokumencie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - Wstępna koncepcja projektowa przedsięwzięcia inwestycyjnego (WKP) - 60


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w szczególności w następującym zakresie: a) zmiany terminu wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej wykonanie dokumentacji z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy. b) odstępstw od wytycznych zawartych w załączniku 1 do umowy, stwierdzonych podczas opracowywania dokumentacji i potwierdzonych podczas spotkań koordynacyjnych i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie zamawiającego lub wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.muzyczna.kielce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ZPSM im. L. Różyckiego ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.05.2016 godzina 10:00, miejsce: ZPSM im. L. Różyckiego ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce - sekretariat, pokój nr A2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Inwestycja współfinansowana ze środków POIiŚ 2014-2020..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 114260 - 2016; data zamieszczenia: 09.05.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
105116 - 2016 data 27.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, fax. 41 342 60 17.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  a.5. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku wskazania osób, z których jedna posiadać będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a druga posiadać będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą),.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  a.5. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku wskazania osób, z których jedna posiadać będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą..


Kielce: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania p.n. Rozbudowa i przebudowa ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach


Numer ogłoszenia: 130524 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 105116 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, faks 41 342 60 17.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania p.n. Rozbudowa i przebudowa ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Obejmuje opracowanie koncepcji programowej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania p.n. Rozbudowa i przebudowa ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach. Na terenie inwestycji znajduje się obecnie budynek Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, budynek trzykondygnacyjny o powierzchni zabudowy 4126 m2, z dachem płaskim, wysokość budynku ok.12 m, w południowej części terenu inwestycji znajdują się miejsca parkingowe, a w północnej części znajduje się plac zabaw oraz zieleń, dostęp do dróg publicznych trzema zjazdami z ul. Wojewódzkiej i Toporowskiego. W projektowanej, rozbudowywanej i nadbudowywanej części ZPSM w Kielcach, w sposób funkcjonalny, w nawiązaniu do istniejącej części szkoły należy przewidzieć następujące parametry i określone pomieszczenia: 1.Powierzchnia zabudowy części rozbudowywanej ~ 1 500m2 2.Powierzchnia nadbudowy - wg. obiektu istniejącego 3.Wysokość części rozbudowywanej do 13,5 m 4. Wysokość części nadbudowywanej do 13,5 m 5. Szerokość elewacji w części projektowanej od ul. Toporowskiego do 42 m 6. Szerokość elewacji równoległej od ul. Wojewódzkiej do 50m 7. Oznaczenie geodezyjne działek: 802)1;802)2;802)3;802)4;802)5;802)6 obręb 0010 8. Położenie działki Kielce, ul. Wojewódzka i Toporowskiego 9. Przewidywany sposób odprowadzenia wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej 10.Przewidywany sposób odprowadzenia ścieków: ścieki socjalno bytowe do miejskiej sieci kanalizacyjnej 11. Liczba miejsc postojowych istniejących )planowanych: ok. 60 miejsc istniejących o pow. ok. 1600m2 i 10 miejsc postojowych planowanych o pow. ok. 350m2 12. Przewidywane orientacyjne zapotrzebowanie na media dla części projektowanej; woda 6,0 m3)dobę, energia elektryczna 85,0 kW, energia cieplna z MPEC 150kW, gaz nie dotyczy 13. Przewidywany sposób unieszkodliwiania odpadów: umowa z Gminą Kielce Powyższe dane opracowano na podstawie Wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego, który to w dniu 18.04.1016 został złożony przez Zamawiającego do Urzędu Miasta w Kielcach. 14.Koncepcja musi uwzględniać pomieszczenia do prowadzenia działalności kulturalnej i upowszechnieniu kultury oraz wymagane przepisami odrębnymi pomieszczenia socjalne, sanitarne, techniczne, magazynowe (w tym: wc, szatnie, rozdzielnie itp.) 15.Do najważniejszych elementów programu użytkowego należą: a) Sala wielofunkcyjna o powierzchni ok. 500 m2 ze sceną, mobilną widownią i ruchomą lub ruchomymi przegrodami akustycznymi w celu zapewnienia warunków do realizacji działalności muzycznej w zakresie przypisanym do: - sali organowo-kameralnej - sali rytmiki i tańca - sali występów chóru i orkiestry b) Sala kameralna ze sceną i mobilną widownią do prezentacji wokalno-aktorskich dla zespołów i solistów, przystosowana do projekcji filmów o powierzchni ok. 250m2 Sala wielofunkcyjna i sala kameralna może stanowić jedna całość pod warunkiem zastosowania ruchomej przegrody akustycznej. c)Sale do prób, ćwiczeń, i rozgrzewki jako pomieszczenia pomocnicze z salami wymienionymi w punkcie a) i b), zaprojektowane jako: - sale z przeznaczeniem dla zespołów kameralnych, 2-5 szt. -sale z przeznaczeniem dla solistów, 2-5 szt. -sala ćwiczeń orkiestry, gdzie należy przewidzieć możliwość przechowywania ubiorów oraz część biblioteczną, 1szt. -sala ćwiczeń chóru, gdzie należy przewidzieć możliwość przechowywania ubiorów oraz część biblioteczną 1szt. d) Dodatkowo należy przewidzieć pomieszczenia dla artystów w których przygotowują się oni do wyjścia na scenę, przebierają się w kostiumy i charakteryzują z uwzględnieniem charakteru zajęć przypisanych do sal wymienionych w pkt. a), b),c) z rozróżnieniem na: -pomieszczenia dla kobiet, 1-2 szt. -pomieszczenia dla mężczyzn, 1-2szt. -pomieszczenia indywidualne wraz z zapleczami, 2-3 szt. e)Studio nagrań z wyodrębnionymi częściami: - studio nagrań - reżyserka dźwięku - sala przekazu audio-wizualnego f) Łącznik z funkcją użytkową między budynkiem istniejącym a częścią projektową oraz odrębne wejście do projektowanej części z holem i szatnią dla publiczności g) Zagospodarowanie terenu w części działki ograniczonej linią zabudowy istniejącego budynku od strony północnej i ogrodzeniem od strony północnej, wschodniej i zachodniej w opcji: - z miejscami postojowymi, do10 szt. - bez miejsc postojowych 16. Podział strefowy i funkcjonalny w/w pomieszczeń wg. Koncepcji oferenta 17. Koncepcja winna uwzględniać prawidłowe warunki ewakuacji z wymogami przeciwpożarowymi i innymi przepisami wynikającymi z zapisów Prawa Budowlanego 18.Koncepcja winna uwzględniać zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku, typu: baterie fotowoltaiczne, pompy ciepła itd. 19. Koncepcja winna charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi Dodatkowo informujemy, że Zamawiający w dniu 18.04.2016 roku złożył wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. Dane zawarte w powyższym zestawieniu (do pkt 13) odpowiadają danym zawartymi w tym wniosku.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Inwestycja współfinansowana ze środków POIiŚ 2014-2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DETAN sp. z o.o., {Dane ukryte}, 25-365 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 422764,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  239850,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  239850,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  239850,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: administracja@muzyczna.kielce.pl
tel: 41 342 60 17
fax: 41 342 60 17
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-05-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 10511620160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 198 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 40%
WWW ogłoszenia: www.muzyczna.kielce.pl
Informacja dostępna pod: ZPSM im. L. Różyckiego ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania p.n. Rozbudowa i przebudowa ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach DETAN sp. z o.o.
Kielce
2016-05-23 239 850,00