Potworów: Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potworów


Numer ogłoszenia: 105171 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Potworów , ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów, woj. mazowieckie, tel. 48 6713046 w. 117, faks 48 6713048 wew. 100.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.potworow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potworów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla 90 sztuk indywidualnych biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Potworów i Rdzów, na terenie gminy Potworów. 2. W ramach opracowania należy wykonać/uzyskać: 2.1 Aktualne mapy do celów projektowych. 2.2 Ekspertyzy lub dokumentacje geotechniczne (geologiczno-inżynierskie) warunków posadowienia obiektu budowlanego. 2.3 Projekty budowlane i wykonawcze. 2.4 Dokumentację kosztorysową (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zestawienie kosztów inwestycji). 2.5 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 2.6 Zgłoszenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Przysusze. 2.7 Sprawowanie nadzoru autorskiego w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 2.8 Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. 2.9 Uzgadnianie i wprowadzenia uzupełnień, modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót bądź zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyszłe koszty eksploatacji obiektu. 2.10 Uzgodnienia z Zamawiającym zmiany technologii wykonania robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.1 Wykonanie badań geologicznych gruntu dla każdej oczyszczalni wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej dla każdej nieruchomości. 3.2 Pozyskanie aktualnych map do celów projektowych. 3.3 W przypadku braku możliwości zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków, Wykonawca przekaże Zamawiającemu opinię wykluczającą i wyniki badań geologicznych. 3.4 Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej należy ustalić lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z miejscami włączeń kanalizacyjnych i energetycznych oraz uzyskać na egzemplarzach mapy podpis właściciela z adnotacją, że akceptuje planowaną lokalizację. 3.5 W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji projektowej, dokumenty uprawniające do przystąpienia do realizacji inwestycji, zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę. 3.6 Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r., poz. 762 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 3.7 Projektowane oczyszczalnie muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 oraz raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane przez Komisję Europejską, potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach właściwości użytkowych, 3.8 W przypadku braku możliwości zaprojektowania kompletu oczyszczalni z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zamówienie ulegnie zmniejszeniu o liczbę niezaprojektowanych oczyszczalni. 3.9 Całość przedmiotu zamówienia należy przygotować w wersji papierowej wraz z oświadczeniem o jego kompletności w następujących ilościach: a) Projekty budowlane - 4 egz. b) Projekty wykonawcze - 4 egz. c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - 2 egz. d) Przedmiar robót - 2 egz. e) Kosztorys inwestorski - 2 egz. 3.10 Wykonawca wykona wymienione opracowania w wersji papierowej, w ilościach podanych powyżej oraz w wersji elektronicznej (2 szt.). Formatami wersji elektronicznej są: dla map - jpg, pdf, tif, a dla dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych - pdf, doc. Do kompensacji, czyli zmniejszenia objętości dokumentów o dużych rozmiarach Wykonawca zastosuje jeden z następujących formatów: zip, rar. 3.11 W trakcie opracowywania dokumentacji należy w trybie roboczym uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania projektowe mające wpływ na wartość inwestycji. 3.12 Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 3.13 Obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru autorskiego, na żądanie Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego nad realizacją zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potworów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1 w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział Potworów 76 9115 0002 0100 0110 0541 0002 z adnotacją wadium na zamówienie publiczne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potworów, 3.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3 w gwarancjach bankowych, 3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275.), w terminie do dnia: 29.07.2015 r., do godz. 10:00. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada stosowne uprawnienia pozwalające na wykonanie czynności określonych w przedmiocie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; Zamawiający oceni spełnianie warunku udziału w postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia-niespełna


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi w zakresie projektów oczyszczalni wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający oceni spełnianie warunku udziału w postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia-niespełna;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami). Zamawiający wymaga wskazania osoby głównego projektanta, który będzie osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia i który będzie posiadał wymagane uprawnienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający oceni spełnianie warunku udziału w postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia-niespełna;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający oceni spełnianie warunku udziału w postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia-niespełna.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu wykonania umowy, w przypadku gdy: a) zachodzi konieczność dostosowania postanowień umowy do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, b) przedłużeniu uległy procedury na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, c) wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, d) zmianie uległy przepisy prawne powodujące konieczność modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia i wynikającą stąd pracochłonność czynności, e) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę/Wykonawców po upływie terminu składania ofert odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Termin wykonania umowy wydłuża się o liczbę dni odpowiadającą okresowi zawieszenia terminu związania ofertą.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.potworow.biuletyn.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Potworowie, ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów, pokój nr 17.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Potworowie, ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów, pokój nr 17.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
do 27.08.2015.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Potworów: Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potworów.


Numer ogłoszenia: 125655 - 2015; data zamieszczenia: 25.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 105171 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów, woj. mazowieckie, tel. 48 6713046 w. 117, faks 48 6713048 wew. 100.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potworów..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla 90 sztuk indywidualnych biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Potworów i Rdzów, na terenie gminy Potworów. 2. W ramach opracowania należy wykonać/uzyskać: 2.1 Aktualne mapy do celów projektowych. 2.2 Ekspertyzy lub dokumentacje geotechniczne (geologiczno-inżynierskie) warunków posadowienia obiektu budowlanego. 2.3 Projekty budowlane i wykonawcze. 2.4 Dokumentację kosztorysową (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zestawienie kosztów inwestycji). 2.5 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 2.6 Zgłoszenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Przysusze. 2.7 Sprawowanie nadzoru autorskiego w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 2.8 Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. 2.9 Uzgadnianie i wprowadzenia uzupełnień, modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót bądź zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyszłe koszty eksploatacji obiektu. 2.10 Uzgodnienia z Zamawiającym zmiany technologii wykonania robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.1 Wykonanie badań geologicznych gruntu dla każdej oczyszczalni wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej dla każdej nieruchomości. 3.2 Pozyskanie aktualnych map do celów projektowych. 3.3 W przypadku braku możliwości zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków, Wykonawca przekaże Zamawiającemu opinię wykluczającą i wyniki badań geologicznych. 3.4 Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej należy ustalić lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z miejscami włączeń kanalizacyjnych i energetycznych oraz uzyskać na egzemplarzach mapy podpis właściciela z adnotacją, że akceptuje planowaną lokalizację. 3.5 W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji projektowej, dokumenty uprawniające do przystąpienia do realizacji inwestycji, zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę. 3.6 Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r., poz. 762 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 3.7 Projektowane oczyszczalnie muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 oraz raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane przez Komisję Europejską, potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach właściwości użytkowych, 3.8 W przypadku braku możliwości zaprojektowania kompletu oczyszczalni z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zamówienie ulegnie zmniejszeniu o liczbę niezaprojektowanych oczyszczalni. 3.9 Całość przedmiotu zamówienia należy przygotować w wersji papierowej wraz z oświadczeniem o jego kompletności w następujących ilościach: a) Projekty budowlane - 4 egz. b) Projekty wykonawcze - 4 egz. c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - 2 egz. d) Przedmiar robót - 2 egz. e) Kosztorys inwestorski - 2 egz. 3.10 Wykonawca wykona wymienione opracowania w wersji papierowej, w ilościach podanych powyżej oraz w wersji elektronicznej (2 szt.). Formatami wersji elektronicznej są: dla map - jpg, pdf, tif, a dla dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych - pdf, doc. Do kompensacji, czyli zmniejszenia objętości dokumentów o dużych rozmiarach Wykonawca zastosuje jeden z następujących formatów: zip, rar. 3.11 W trakcie opracowywania dokumentacji należy w trybie roboczym uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania projektowe mające wpływ na wartość inwestycji. 3.12 Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 3.13 Obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru autorskiego, na żądanie Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego nad realizacją zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potworów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Maciej Okrój, {Dane ukryte}, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28455,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22500,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Radomska 2A, 26-414 Potworów
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: potworow@potworow.pl, zamowieniapubliczne@potworow.pl
tel: 48 6713046 w. 117,
fax: 48 6713048 wew. 100
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-07-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 10517120150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-07-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 94 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.potworow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy w Potworowie, ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów, pokój nr 17
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potworów. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Maciej Okrój
Radom
2015-08-25 7 200,00