Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących oraz czipowanie psów na terenie miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 105335 - 2011; data zamieszczenia: 04.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących oraz czipowanie psów na terenie miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących oraz czipowanie psów na terenie miasta Łodzi.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.20.00.01-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien być wpisanym do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonej przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. 2004 Nr 11, poz. 95 z póź. zm.)


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować co najmniej 2 lekarzami weterynarii posiadającymi prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii niezależnie od ilości części, na które składa ofertę


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.1, III.3.2, III.3.3, III.3.4 III.3.5 oceniane będzie łącznie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III..4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć zakres i wielkość przedmiotu umowy do 30% jej wartości w ramach prawa opcji. zwiększenie wielkości umowy może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych zabiegów sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących oraz zaczipowania psa posiadającego właściciela. do praw i obowiązków Wykonawcy oraz Zamawiającego i zasad rozliczania usługi dotyczącej zwiększonej ilości zabiegów zastosowanie mają w całości postanowienia niniejszej umowy. O zamiarze sporządzenia aneksu Zamawiający powiadomi Wykonawcę..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 250 kotów dziko żyjących oraz czipowanie 180 psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Bałuty.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 250 kotów dziko żyjących oraz czipowanie 180 psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Bałuty.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.01-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 250 kotów dziko żyjących oraz czipowanie 180 psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Górna.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 250 kotów dziko żyjących oraz czipowanie 180 psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Górna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.01-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 250 kotów dziko żyjących oraz czipowanie 180 psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Polesie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 250 kotów dziko żyjących oraz czipowanie 180 psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Polesie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.01-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 250 kotów dziko żyjących oraz czipowanie 180 psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Śródmieście.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 250 kotów dziko żyjących oraz czipowanie 180 psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Śródmieście.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.01-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących oraz czipowanie psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Widzew.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących oraz czipowanie psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Widzew.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.01-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 112201 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
105335 - 2011 data 04.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..


Gliwice: Wykonanie projektu budowlano wykonawczego w oparciu o wykonana koncepcje dla zadania Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich-Czołgowa


Numer ogłoszenia: 105393 - 2011; data zamieszczenia: 04.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach , ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 2706505, 2706512, faks 032 3354011.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zdm.gliwice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie projektu budowlano wykonawczego w oparciu o wykonana koncepcje dla zadania Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich-Czołgowa.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
I. Zakres opracowania: Zamówienie obejmuje sporządzenie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przebudowy skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich z ul. Czołgowa na rondo czterowlotowe w oparciu o wariant II koncepcji wykonanej w 2010 r. II. Podstawa opracowania: 1. koncepcja przebudowy skrzyżowania, 2. ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z 07 lipca 1994r z późniejszymi zmianami), 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202 poz.2072 z późniejszymi zmianami ); 4.rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U, nr 43 z 02 marca 1999 r z późniejszymi zmianami); 5.rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389); 6.rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05. 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735) z późniejszymi zmianami; 7.ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( DZ.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 j.t. z pózn. zm.); 8.rozporządzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz.1729 z dnia 14.10.2003r);.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej 3 projektów budowlano-wykonawczych budowy lub przebudowy dróg o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto każdy (w tym co najmniej 1 rondo).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy projektantów posiadających uprawnienia projektowe w następujących specjalnościach: - dróg lub konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń, - sieci i i instalacji elektrycznych, - sieci wod-kan, - telekomunikacyjnej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają zsumowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wycenę prac projektowych, 2. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: - zmiany osób sprawujących nadzór nad realizacja umowy wymienionych w § 8 wzoru umowy. W zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia: - w przypadkach zajścia okoliczności niezależnych od stron umowy takich jak zmiana przepisów prawa obowiązujących w momencie podpisania umowy, niedotrzymanie terminów określonych w prawie przez organy i podmioty wydające opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne. - z powodu wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac, a nie możliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy- zmiana terminu realizacji zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdm.gliwice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Bolesława Śmiałego 2B 44-121 Gliwice pokój: 128.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.04.2011 godzina 11:00, miejsce: Bolesława Śmiałego 2B 44-121 Gliwice pokój: 128.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Bolesława Śmiałego 2B 44-121 Gliwice pokój: 131 (sekretariat).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących oraz czipowanie psów na terenie miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 132625 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 105335 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących oraz czipowanie psów na terenie miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących oraz czipowanie psów na terenie miasta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.20.00.01-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 250 kotów dziko żyjących oraz czipowanie 180 psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Bałuty


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przychodnia weterynaryjna DOG, ul. Łagiewnicka 97, 91-855 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18635,98 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16350,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16350,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23950,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 250 kotów dziko żyjących oraz czipowanie 180 psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Polesie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przychodnia Weterynaryjna Max-Wet, ul. Maratońska 25, 94-102 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18635,98 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1440,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23950,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 250 kotów dziko żyjących oraz czipowanie 180 psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Śródmieście


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gabinet Weterynaryjny Perełka, ul. Narutowicza 107, 90-145 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18635,98 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12150,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12150,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23950,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących oraz czipowanie psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Widzew


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Amicus Gabinet Weterynaryjny, ul. Maćka z Bogdańca 1 lok. A, 92-434 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18635,98 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  18400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23950,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10533520110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 232 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 250 kotów dziko żyjących oraz czipowanie 180 psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Bałuty Przychodnia weterynaryjna DOG
ul. Łagiewnicka 97, 91-855 Łódź, woj. łódzkie
2011-05-09 16 350,00
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 250 kotów dziko żyjących oraz czipowanie 180 psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Polesie Przychodnia Weterynaryjna Max-Wet
ul. Maratońska 25, 94-102 Łódź, woj. łódzkie
2011-05-09 21 800,00
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 250 kotów dziko żyjących oraz czipowanie 180 psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Śródmieście Gabinet Weterynaryjny Perełka
ul. Narutowicza 107, 90-145 Łódź, woj. łódzkie
2011-05-09 12 150,00
Wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących oraz czipowanie psów na obszarze działania Delegatury Łódź-Widzew Amicus Gabinet Weterynaryjny
ul. Maćka z Bogdańca 1 lok. A, 92-434 Łódź, woj. łódzkie
2011-05-09 18 400,00