Kielce: Dostawę instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach


Numer ogłoszenia: 105524 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga , ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3680501, 3681140, faks 41 3681191.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach tj.: a) Fagot wraz z akcesoriami - 1 zestaw. b) Klarnety A i B wraz z akcesoriami - 1 zestaw. c) Zestaw instrumentów perkusyjnych w komplecie ze statywami i oprzyrządowaniem - 1 zestaw oraz zestaw perkusjonaliów wraz ze statywami kombinowanymi i oprzyrządowaniem - 1 zestaw.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.30.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w następujących wysokościach: w przypadku składania oferty częściowej na: a) Zadanie I - Instrument dęty - FAGOT- 1.000,00 zł b) Zadanie II - Instrumenty dęte - KLARNETY- 500,00 zł c) Zadanie III - Zestaw instrumentów perkusyjnych i zestaw perkusjonaliów - 300,00 zł. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno Zadanie, kwota wadium stanowi sumę wadiów z ofert częściowych. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. Zm.). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający ocenia na podstawie dołączonego wykazu dostaw czy wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 dostawy instrumentów muzycznych dla instytucji artystycznych (filharmonie, opery, teatry muzyczne, orkiestry, akademie muzyczne, szkoły muzyczne), na kwotę: a) nie mniejszą niż 80.000,00 zł - każda w odniesieniu do Zadania I; b) nie mniejszą niż 40.000,00 zł - każda w odniesieniu do Zadania II; c) nie mniejszą niż 20.000,00 zł - każda w odniesieniu do Zadania III. Zrealizowanie 2 dostaw na kwotę nie mniejszą niż 40.000,00 zł każda będzie spełnieniem warunku przy składaniu oferty na Zadanie II oraz na Zadanie II i III, o ile zakres każdej z nich obejmował dostawy jak dla zadania II i III. Zrealizowanie 2 dostaw na kwotę nie mniejszą niż 80.000,00 zł każda będzie spełnieniem warunku przy składaniu oferty na Zadanie I oraz na Zadanie I i II lub na Zadanie I, II i III, o ile zakres każdej z nich obejmował dostawy jak dla zadania I, II i III. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dołączonego wykazu dostaw, metodą spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, czy wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana metodą: spełnia-nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, czy wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana metodą: spełnia-nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, czy wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana metodą: spełnia-nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów; - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; - pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy - dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin dostawy - 10


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.filharmonia.kielce.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach ul. Żeromskiego 12 25-369 Kielce.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach ul. Żeromskiego 12 25-369 Kielce, pok. 211.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Instrument dęty - FAGOT, szt. 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Instrument muzyczny fagot-1 szt., szczegółowy opis części zamówienia określa specyfikacja techniczna- załącznik nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.30.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.11.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin dostawy - 10


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Instrumenty dęte - KLARNETY A i B.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Instrumenty muzyczne Klarnety- szt. 2, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna- zał. nr. 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.30.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.11.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin dostawy - 10


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zestaw instrumentów perkusyjnych i perkusjonaliów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy instrumentów muzycznych - 2 zestawy: a) ZESTAW INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH w komplecie ze statywami i oprzyrządowaniem; b) ZESTAW PERKUSJONALIÓW wraz ze statywami kombinowanymi i oprzyrządowaniem. Szczegółowy opis części zamówienia określa specyfikacja techniczna- zał. nr. 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.30.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.11.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin dostawy - 10


Kielce: Dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach


Numer ogłoszenia: 136900 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 105524 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga, ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3680501, 3681140, faks 41 3681191.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instystucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach tj.: a) Fagot wraz z akcesoriami - 1 zestaw. b) Klarnety A i B wraz z akcesoriami - 1 zestaw. c) Zestaw instrumentów perkusyjnych i perkusjonaliów: Zestaw instrumentów perkusyjnych w komplecie ze statywami i oprzyrządowaniem - 1 zestaw Zestaw perkusjonaliów wraz ze statywami kombinowanymi i oprzyrządowaniem - 1 zestaw.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Instrument dęty Fagot - 1 zestaw


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INTRADA Serwis Instrumentów Dętych Łukasz Cywicki, {Dane ukryte}, 25-333 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 96528,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  118080,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  118080,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  118080,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Instrumenty dęte - KLARNETY A i B


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INTRADA Serwis Instrumentów Dętych Łukasz Cywicki, {Dane ukryte}, 25-333 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  61500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  61500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  61500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie III - Zestaw instrumentów perkusyjnych i perkusjonaliów a) ZESTAW INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH w komplecie ze statywami i oprzyrządowaniem b) ZESTAW PERKUSJONALIÓW wraz ze statywami kombinowanymi i oprzyrządowaniem


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GAMUZ J. P.GACKA Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 40-133 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26785,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31302,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  31302,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31302,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@filharmonia.kielce.com.pl
tel: 41 3680501, 3681140
fax: 413 681 191
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-05-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 10552420150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-05-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 177 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.filharmonia.kielce.com.pl
Informacja dostępna pod: Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach ul. Żeromskiego 12 25-369 Kielce
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37300000-1 Instrumenty muzyczne i ich części
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Instrument dęty Fagot - 1 zestaw INTRADA Serwis Instrumentów Dętych Łukasz Cywicki
Kielce
2015-06-09 118 080,00
Instrumenty dęte - KLARNETY A i B INTRADA Serwis Instrumentów Dętych Łukasz Cywicki
Kielce
2015-06-09 61 500,00
Zadanie III - Zestaw instrumentów perkusyjnych i perkusjonaliów a) ZESTAW INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH w komplecie ze statywami i oprzyrządowaniem b) ZESTAW PERKUSJONALIÓW wraz ze statywami kombinowanymi i oprzyrządowaniem GAMUZ J. P.GACKA Spółka Jawna
Katowice
2015-06-09 31 302,00