Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali sportowej oraz schroniska młodzieżowego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4 w Warszawie w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu Fortu Traugutta w infrastrukturę sportową (znak sprawy UD-IX-WZP-3401-26/10).


Numer ogłoszenia: 106943 - 2010; data zamieszczenia: 04.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście , ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6998449, faks 022 6998154.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.srodmiescie.warszawa.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali sportowej oraz schroniska młodzieżowego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4 w Warszawie w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu Fortu Traugutta w infrastrukturę sportową (znak sprawy UD-IX-WZP-3401-26/10)..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali sportowej oraz schroniska młodzieżowego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4 w Warszawie w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu Fortu Traugutta w infrastrukturę sportową. Opracowanie należy sporządzić w oparciu o: - Opis przedmiotu zamówienia z elementami programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na budowie sali sportowej oraz schroniska młodzieżowego na terenie MOS przy ul. Międzyparkowej 4 w Warszawie, wykonany w kwietniu 2010 r. przez Marka Świąteckiego. W/w opracowanie stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Teren lokalizacji objęty jest ochroną konserwatorską. Sala sportowa będzie zlokalizowana w północnej części działki natomiast budynek schroniska będzie zlokalizowany w części południowej kształtem nawiązując do urządzeń Fortu Traugutta. Razem z Fortem Traugutta mają tworzyć kompleks kulturalno-sportowy, z uwzględnieniem ich samodzielnego funkcjonowania. Szatnie sali zespołu sportowego, mają być połączone przejściem podziemnym z nowo wybudowanym boiskiem. Budynek MOS będzie pełnił funkcję obiektu samowystarczalnego z zapleczem stołówkowym, schroniskiem. Sala sportowa dysponować będzie boiskiem do piłki ręcznej o wymiarach spełniających wymagania międzynarodowe oraz boiskami do koszykówki i piłki siatkowej. Zakres prac projektowych: - Koncepcje architektoniczno-budowlane budowy sali sportowej oraz schroniska wraz z ich wyposażeniem. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaproponował do wykonania min. 2 koncepcje; - Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy budowy sali sportowej oraz schroniska wraz z ich wyposażeniem wykonany w oparciu o wybraną przez Zamawiającego koncepcję architektoniczno-budowlaną. Opracowanie powinno obejmować w szczególności: 1) dokumentację projektową, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 ze zm.), stanowiącą podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i ekspertyzami, w tym: a) projekt budowlany w 5 egz.; b) projekty architektoniczno-budowlane wykonawcze we wszystkich branżach w 5 egz., c) projekty architektoniczno-budowlane wykonawcze we wszystkich branżach w 2 egz. wykonane w sposób określony w art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) (bez nazw własnych)); d) przedmiary robót w 3 egz.; e) dokumentację geotechniczną; f) mapę do celów projektowych; g) warunki przyłączenia od gestorów sieci; h) inne niezbędne opracowania i ekspertyzy, i) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 2) specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w 3 egz., opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), uwzględniającej nazwy i kody: grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 3) kosztorysy inwestorskie w 3 egz., sporządzone na podstawie wykonanych przedmiarów, spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389). Opracowanie Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (modyfikowalnej - Norma (rozszerzenie .ATH), Autocad lub Archicad i niemodyfikowalnej - PDF lub Adobe Reader). Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym: map do celów projektowych, warunków technicznych podłączenia mediów, oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień w szczególności związanych z ochroną zabytków, ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi. Ustala się następujące etapowanie prac projektowych: ETAP I: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanych budowy sali sportowej oraz schroniska wraz z ich wyposażeniem. ETAP II: Opracowanie projektu budowlanego przed uzgodnieniami w oparciu o wybraną przez Zamawiającego koncepcję architektoniczno-budowlaną. ETAP III: Opracowanie pozostałej dokumentacji wchodzącej w zakres opracowania w szczególności projektu budowlano-wykonawczego z uzgodnieniami na budowę sali sportowej oraz schroniska wraz z ich wyposażeniem w oparciu o wybraną przez Zamawiającego koncepcję architektoniczno-budowlaną..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
21.000,00 PLN


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym, polegającym na wykonaniu (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej umowy obejmującej opracowanie projektu budowlanego na remont lub modernizację budynku użyteczności publicznej będącego pod ochroną konserwatorską lub na budowę nowego budynku użyteczności publicznej na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Wartość umowy nie może być mniejsza niż 240.000,00 zł. (brutto). W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać w/w warunek. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Liczba oferowanych koncepcji - 10


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, 2) działania siły wyższej.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.srodmiescie.warszawa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, pok. nr 118. SIWZ nieodpłatna..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, Kancelaria Ogólna..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali sportowej oraz schroniska młodzieżowego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4 w Warszawie w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu Fortu Traugutta w infrastrukturę sportową (znak sprawy UD-IX-WZP-3401-26/10).


Numer ogłoszenia: 153970 - 2010; data zamieszczenia: 02.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 106943 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6998449, faks 022 6998154.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali sportowej oraz schroniska młodzieżowego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4 w Warszawie w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu Fortu Traugutta w infrastrukturę sportową (znak sprawy UD-IX-WZP-3401-26/10)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali sportowej oraz schroniska młodzieżowego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4 w Warszawie w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu Fortu Traugutta w infrastrukturę sportową. Opracowanie należy sporządzić w oparciu o: - Opis przedmiotu zamówienia z elementami programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na budowie sali sportowej oraz schroniska młodzieżowego na terenie MOS przy ul. Międzyparkowej 4 w Warszawie, wykonany w kwietniu 2010 r. przez Marka Świąteckiego. W/w opracowanie stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Teren lokalizacji objęty jest ochroną konserwatorską. Sala sportowa będzie zlokalizowana w północnej części działki natomiast budynek schroniska będzie zlokalizowany w części południowej kształtem nawiązując do urządzeń Fortu Traugutta. Razem z Fortem Traugutta mają tworzyć kompleks kulturalno-sportowy, z uwzględnieniem ich samodzielnego funkcjonowania. Szatnie sali zespołu sportowego, mają być połączone przejściem podziemnym z nowo wybudowanym boiskiem. Budynek MOS będzie pełnił funkcję obiektu samowystarczalnego z zapleczem stołówkowym, schroniskiem. Sala sportowa dysponować będzie boiskiem do piłki ręcznej o wymiarach spełniających wymagania międzynarodowe oraz boiskami do koszykówki i piłki siatkowej. Zakres prac projektowych: - Koncepcje architektoniczno-budowlane budowy sali sportowej oraz schroniska wraz z ich wyposażeniem. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaproponował do wykonania min. 2 koncepcje; - Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy budowy sali sportowej oraz schroniska wraz z ich wyposażeniem wykonany w oparciu o wybraną przez Zamawiającego koncepcję architektoniczno-budowlaną. Opracowanie powinno obejmować w szczególności: 1) dokumentację projektową, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 ze zm.), stanowiącą podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i ekspertyzami, w tym: a) projekt budowlany w 5 egz.; b) projekty architektoniczno-budowlane wykonawcze we wszystkich branżach w 5 egz., c) projekty architektoniczno-budowlane wykonawcze we wszystkich branżach w 2 egz. wykonane w sposób określony w art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) (bez nazw własnych)); d) przedmiary robót w 3 egz.; e) dokumentację geotechniczną; f) mapę do celów projektowych; g) warunki przyłączenia od gestorów sieci; h) inne niezbędne opracowania i ekspertyzy, i) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 2) specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w 3 egz., opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), uwzględniającej nazwy i kody: grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 3) kosztorysy inwestorskie w 3 egz., sporządzone na podstawie wykonanych przedmiarów, spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389). Opracowanie Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (modyfikowalnej - Norma (rozszerzenie .ATH), Autocad lub Archicad i niemodyfikowalnej - PDF lub Adobe Reader). Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym: map do celów projektowych, warunków technicznych podłączenia mediów, oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień w szczególności związanych z ochroną zabytków, ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi. Ustala się następujące etapowanie prac projektowych: ETAP I: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanych budowy sali sportowej oraz schroniska wraz z ich wyposażeniem. ETAP II: Opracowanie projektu budowlanego przed uzgodnieniami w oparciu o wybraną przez Zamawiającego koncepcję architektoniczno-budowlaną. ETAP III: Opracowanie pozostałej dokumentacji wchodzącej w zakres opracowania w szczególności projektu budowlano-wykonawczego z uzgodnieniami na budowę sali sportowej oraz schroniska wraz z ich wyposażeniem w oparciu o wybraną przez Zamawiającego koncepcję architektoniczno-budowlaną..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
21.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektów Wielobranżowych ROBIPROJEKT Andrzej Kozielski, {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 720900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  237900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  237900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2047038,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sro.wzp@um.warszawa.pl
tel: 22 443 93 93
fax: 22 443 94 85
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-05-11
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 10694320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 414 dni
Wadium: 21 ZŁ
Szacowana wartość* 700 PLN  -  1 050 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.srodmiescie.warszawa.pl
Informacja dostępna pod: Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, pok. nr 118. SIWZ nieodpłatna.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali sportowej oraz schroniska młodzieżowego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4 w Warszawie w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu Fortu Trau Biuro Projektów Wielobranżowych ROBIPROJEKT Andrzej Kozielski
Gliwice
2010-06-02 237 900,00