Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy - badania profilaktyczne wstępne dla osób skierowanych do odbycia stażu zawodowego, w ramach projektu Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy


Numer ogłoszenia: 106976 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy - badania profilaktyczne wstępne dla osób skierowanych do odbycia stażu zawodowego, w ramach projektu Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy - badania profilaktyczne wstępne (wraz z orzeczeniem lekarskim) dla osób skierowanych do odbycia stażu zawodowego w ramach projektu Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Świadczenie powyższych usług medycznych obejmuje w szczególności: - podstawowe badania lekarskie lekarza medycyny pracy, - specjalistyczne badania lekarskie lekarza medycyny pracy, - badania laboratoryjne i inne diagnostyczne, - prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej, w tym wydawanie orzeczeń lekarskich w formie stosownych zaświadczeń. Staże będą odbywać się w różnych terminach oraz różnych zawodach w zależności od potrzeb rynku pracy, m.in.: pracownik biurowy, operator urządzeń/maszyn (np. wózków widłowych, koparko ładowarki), spawacz. Podstawą wykonania badań lekarskich będzie skierowanie kandydata na staż wystawione przez Zamawiającego. Planowana (maksymalna) ilość osób przewidziana do skierowania na badania wstępne: 125 uczestników projektu. Placówka przyjmująca uczestników projektu musi znajdować się w granicach miasta Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.10.00.00-0, 85.12.00.00-6, 85.12.10.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1)

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres i warunki zmian postanowień zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.04.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, III piętro, pokój nr 8 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Projekt Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. (Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie;). 2. Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2015 r. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta na okres do dnia 31 maja 2015 r. i realizaowana będzie we wskazanym terminie lub do czasu jej finansowego wykonania, tj. wyczerpania limitu środków, określonego w umowie, w zależności, co nastąpi wcześniej (zgodnie z § 7 ust. 1 umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielenia zamówień uzupełniających, prawa opcji, wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zakres i warunki zmian postanowień zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy - badania profilaktyczne wstępne dla osób skierowanych do odbycia stażu zawodowego, w ramach projektu Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy


Numer ogłoszenia: 98913 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 106976 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy - badania profilaktyczne wstępne dla osób skierowanych do odbycia stażu zawodowego, w ramach projektu Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy - badania profilaktyczne wstępne (wraz z orzeczeniem lekarskim) dla osób skierowanych do odbycia stażu zawodowego w ramach projektu Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Świadczenie powyższych usług medycznych obejmuje w szczególności: - podstawowe badania lekarskie lekarza medycyny pracy, - specjalistyczne badania lekarskie lekarza medycyny pracy, - badania laboratoryjne i inne diagnostyczne, - prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej, w tym wydawanie orzeczeń lekarskich w formie stosownych zaświadczeń. Staże będą odbywać się w różnych terminach oraz różnych zawodach w zależności od potrzeb rynku pracy, m.in.: pracownik biurowy, operator urządzeń-maszyn (np. wózków widłowych, koparko ładowarki), spawacz. Podstawą wykonania badań lekarskich będzie skierowanie kandydata na staż wystawione przez Zamawiającego. Planowana (maksymalna) ilość osób przewidziana do skierowania na badania wstępne: 125 uczestników projektu. Placówka przyjmująca uczestników projektu musi znajdować się w granicach miasta Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.10.00.00-0, 85.12.00.00-6, 85.12.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. (Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie;).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Zdrowie Lek. Med. Sławomir Walczak, ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17156,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4375,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4375,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13700,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-04-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10697620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-03-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 419 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
85100000-0 Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 Usługi medyczne i podobne
85121000-3 Usługi medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy - badania profilaktyczne wstępne dla osób skierowanych do odbycia stażu zawodowego, w ramach projektu Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Zdrowie Lek. Med. Sławomir Walczak
ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź, woj. łódzkie
2014-05-08 4 375,00