TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne
NDNr dokumentu106990-2017
PDData publikacji22/03/2017
OJDz.U. S57
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura przyspieszona ograniczona
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany20/03/2017
DTTermin03/04/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura3 - Procedura przyspieszona ograniczona
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV41110000 - Woda pitna
44610000 - Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
90900000 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
OCPierwotny kod CPV41110000 - Woda pitna
44610000 - Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
90900000 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
RCKod NUTSPL227
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa obronna (2009/81/WE)

22/03/2017    S57    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura przyspieszona ograniczona 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne

2017/S 057-106990

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564113
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 324762671


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 009, 006
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Marzena Brudnowska
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564329
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 324762671


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 009, 006
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Marzena Brudnowska
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564329
E-mail: gpytel@jsw.pl


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kompleksowa obsługa łaźni górniczych wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi w JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 26: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Kompleksowa obsługa łaźni górniczych wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi w JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice”.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71330000, 90900000, 44610000, 41110000

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 418 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zobowiązani będą do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 27 000 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT do 120 dni w formie przelewu.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku o którym mowa w pkt.1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawców) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz jednoznacznie wskazywać wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być podpisany przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt.1.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt III.2.1 (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, zgodnie z art. 131d ust. 1 ustawy Pzp, mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień;
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa


Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, w szczególności:
1) ma siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień;
2) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 131 e ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ww. ustawy;
3) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Na etapie składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do Wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (załączniki o których mowa w niniejszym ogłoszeniu udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego) winno zostać załączone:
a) aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to winno potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
c) Jednocześnie Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także przedmiotowe oświadczenie tych podmiotów oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia, określające w szczególności:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia publicznego;
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia publicznego;
— czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub doświadczenia realizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
e) Wszystkie oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale.
3. W terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca (pod rygorem wykluczenia z postępowania) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
4. Po dokonaniu oceny ofert Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryterium oceny ofert, będzie zobowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów (określonych w SIWZ) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe


Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy tj.
1. dotyczącego zdolności technicznej: wymagane jest posiadanie zdolności technicznej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na należytym wykonaniu lub wykonywaniu usługi w zakresie kompleksowej obsługi łaźni górniczych wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi w zakładach górniczych o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN netto, w tym przynajmniej jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN netto w ciągu roku.
Przez kompleksową obsługę Zamawiający rozumie utrzymanie czystości i obsługa urządzeń technicznych oraz armatury.
Przez urządzenia techniczne Zamawiający rozumie np.: centrale wentylacyjne lub zespoły wentylatorów nawiewno – wywiewnych, wymienniki ciepła, pompownie, kotły warzelne, saturatory, itp.
2. dotyczącego zdolności zawodowej: wymagane jest dysponowanie:
a) 6 osobami kierującymi pracownikami posiadającymi (każda osoba):
świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją
w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną dla:
— urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV
— aparatury kontrolno–pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji j.w.
świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją
w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło dla następujących urządzeń, instalacji i sieci o mocy powyżej 50 kW:
— sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi
— urządzenia wentylacji
— pompy i wentylatory
— aparatura kontrolno-pomiarowa do urządzeń i instalacji j.w.
b) 2 osobami na stanowiskach robotniczych posiadającymi (każda osoba):
— świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją
w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
i zużywających energię elektryczną dla:
— urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV,
— aparatury kontrolno–pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji j.w.
c) 6 osobami na stanowiskach robotniczych:
— świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją
w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło dla następujących urządzeń, instalacji i sieci o mocy powyżej 50 kW:
— sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
— urządzenia wentylacji,
— pompy i wentylatory,
— aparatura kontrolno-pomiarowa do urządzeń i instalacji j.w.
d) 12 osobami o stanie zdrowia potwierdzonym orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby,
e) 3 pracownikami posiadającymi aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy na wysokości powyżej 3 metrów.
II. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Obowiązująca ustawa Prawo geologiczne i górnicze.
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona przyspieszona
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej Konieczność zabezpieczenia przedmiotowych usług w celu właściwego funkcjonowania i zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych w łaźniach pracowniczych oraz zapewnienie obsługi urządzeń do przygotowywania ciepłej wody kąpielowej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów a w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1197 w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U. nr 129, poz. 844).
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby kandydatów. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia na podstawie kryteriów spełnia / nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu z możliwością żądania dokumentów zgodnie z art. 26 ust 2f. Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców co do których brak jest podstaw wykluczenia i spełniających warunki.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: tak

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jednoetapową aukcję elektroniczną pod adresem https://jsw.logintrade.net., stosownie do przepisów art. 91a-91e Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni spełniać następujące wymaganie techniczne:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
— dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
— dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
— dla Windows 8: Internet Explorer 11
— dla Windows 10: Internet Explorer 11
b) Pozostałe wymagania techniczne:
dostęp do sieci internet
obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
włączona obsługa JavaScript
zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
zainstalowany Acrobat Reader
zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony zgodnie z przepisami prawa,
a także współpracujące z komputerem opisanym w w/w punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu.
4. W toku aukcji elektronicznej ocena ofert dokonana zostanie w oparciu
o kryterium cena (brutto) (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100) – podlega licytacji,
5. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen netto powiększonych o stawkę podatku od towarów i usług, celem umożliwienia porównania składanych ofert.
6. Minimalna wysokość postąpienia: 20 000 PLN brutto
7. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
8. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
9. W toku aukcji elektronicznej na bieżąco przekazywana jest każdemu Wykonawcy informacja o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
10. Kontynuowanie aukcji elektronicznej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego:
a) W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
b) Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
11. Zamknięcie aukcji elektronicznej następuje:
a) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
b) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
c) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.
12. Zamawiający powiadomi, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
7/ZZ/17
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.4.2017 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
W przedmiotowym postępowaniu dopuszcza się niżej wymienione sposoby porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami:
— pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. 2016 poz. 1113 ze zm.);
— osobiście,
— za pośrednictwem faksu na numer (0048 32) 4762671
W związku z powyższym wszelką korespondencję Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub faksem, za wyjątkiem Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII niniejszej Informacji (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
Korespondencja przekazywana przez Wykonawcę pisemnie winna być składana na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Zespół Zamówień Publicznych
Al. Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (0048 32) 7564113
fax: (0048 32) 4762671

adres strony internetowej: http://www.jsw.pl/przetargi

W przypadku przekazania korespondencji za pomocą faksu wymaga się, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania.

Wniosek wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.jsw.pl/przetargi

Pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Grażyna Pytel
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Zespół Zamówień Publicznych
pok. nr 009 w godz. 7:00-15:00
tel.: (0048 32) 7564423
fax: (0048 32) 4762671
Marzena Brudnowska
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Zespół Zamówień Publicznych
pok. nr 006 w godz. 7:00-15:00
tel.: (0048 32) 7564329
fax: (0048 32) 4762671
2. Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
1) Wniosek należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2) Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.
3) Wniosek należy złożyć na formularzu „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Wniosek musi być podpisany (wraz z pieczęcią imienną) przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo do podpisania Wniosku winno być dołączone do Wniosku (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), o ile prawo do podpisania Wniosku nie wynika z innych dokumentów dołączonych do Wniosku. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania Wniosku obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z Wnioskiem, z zastrzeżeniem pkt. 6.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7) Zaleca się, aby każda zapisana strona Wniosku była kolejno ponumerowana, a w treści Wniosku umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się Wniosek.
8) Zaleca się, aby Wniosek posiadał spis treści z uwzględnieniem numeracji stron.
9) W przypadku, gdyby Wniosek zawierał informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych we Wniosku informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa... (nazwa przedsiębiorstwa)”, odrębnie od pozostałych informacji zawartych we Wniosku.
Za tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
10) Wszelkie zmiany w treści Wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej/osób podpisujących Wniosek.
W przeciwnym przypadku poprawki, przekreślenia i dopiski nie będą uwzględniane.
11) Wniosek musi być przygotowany w ten sposób, by wszystkie strony Wniosku były połączone, z zastrzeżeniem pkt. 9, w sposób umożliwiający wykonanie kopii Wniosku. Sposób połączenia Wniosku powinien umożliwić wykonanie kserokopii każdej strony w całości.
12) Wszystkie dokumenty wymagane od Wykonawców winny być aktualne i przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt. 6.
13) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
14) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia tylko jeden Wniosek.
15) Wniosek składa się w jednym egzemplarzu.
16) Wniosek należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kopercie trwale zamkniętej oraz oznaczonej w następujący sposób:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój
parter, pok. nr 39
„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: /znak sprawy/
....................................................................................................................................................
(temat postępowania)
....................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy (firma))
...................................................................................................................................................
(adres)
17) Przed upływem terminu składania Wniosku Wykonawca może zmienić złożony Wniosek, wprowadzić do niego poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian musi być opakowane i oznaczone tak jak Wniosek, a koperta dodatkowo musi być oznaczona wyrazem: „ZMIANA”. Koperta oznakowana wyrazem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu Wniosku Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostanie dołączona do Wniosku, której dotyczy zmiana.
18) Przed upływem terminu składania Wniosku, Wykonawca może wycofać złożony Wniosek. Oświadczenie o wycofaniu musi być opakowane i oznaczone tak jak Wniosek, a koperta dodatkowo musi być oznaczona wyrazem: „WYCOFANIE”. Koperta oznakowana wyrazem „WYCOFANIE” będzie otwierana w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonym Wnioskiem.
19) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem Wniosku.
20) Zamawiający zwraca wniosek złożony po terminie na zasadach opisanych w art. 50 ust. 2 ustawy. Doręczenie wniosku do innego miejsca niż wskazane wyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku w sposób skuteczny. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu wniosku przez operatora pocztowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.3.2017
Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-04-03
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 10699020171
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2017-03-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PO]: Przetarg Ograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 27000 ZŁ
Szacowana wartość* 900 000 PLN  -  1 350 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
41110000-3 Woda pitna
44610000-9 Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne
90900000-6 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania