Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących


Numer ogłoszenia: 107692 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Biuro Ochrony Rządu , ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6065404, faks 22 6065408.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bor.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oryginalnych i fabrycznie nowych, pozbawionych wad technicznych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących wyszczególnionych w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e oraz 4 do niniejszej SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.40.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wymaga się wniesienia wadium na poszczególne części zamówienia w kwocie: -część I- 1.100,00 zł -część II-800,00 zł -część III-4.500,00 zł -część IV- 2.400,00 zł -część V- 1.200,00 zł (Łącznie kwota wadium na wszystkie części wynosi 10.000,00 zł)


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W przypadku zaoferowania materiału równoważnego Zamawiający żąda następujących dokumentów: -zaświadczenie podmiotu uprawnionego przez jednostkę certyfikacyjną potwierdzające, że każdy artykuł będący przedmiotem dostawy odpowiada normom: ISO/IEC 19752 (dla tonerów do urządzeń monochromatycznych), normą ISO/IEC 24711 (dla wkładów do urządzeń atramentowych) oraz normą ISO/IEC 19798 (dla tonerów do urządzeń kolorowych), normą ISO 9001 oraz normą ISO 14001 lub deklarację zgodności producenta, że oferowane produkty są zgodne z ww. wymienionymi normami, zawierającą w swej treści co najmniej nazwę producenta, ilość drukowanych standardowych stron zgodnie z normami oraz symbol oferowanego towaru; -oświadczenie producenta, iż zaoferowane materiały eksploatacyjne nie spowodują utraty gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu oraz zwiększa częstotliwości usług serwisowych danego urządzenia; -oświadczenie producenta iż zaoferowane materiały eksploatacyjne nie spowodują pogorszenia jakości pracy i są w pełni kompatybilne z urządzeniem do którego są przeznaczone. -oświadczenie, że wszelkie uszkodzenia urządzeń wynikłe z faktu użycia równoważnych materiałów eksploatacyjnych będą usuwane w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu na koszt Wykonawcy. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin realizacji dostawy - 20


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia asortymentu (zakończona produkcja, niedostępność na rynku) umowę można zmienić za zgodą Zamawiającego w zakresie dostarczenia asortymentu oryginalnego, zalecanego do stosowania przez producentów odpowiednich urządzeń


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bor.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sylwia MORAWSKA ul.Miłobędzka 38, 02-634 Warszawa, tel. (22) 6065404, fax (22) 6065408, Paulina PRZYBYSZ, ul.Miłobędzka 38, 02-634 Warszawa, tel. (22) 6065535, fax (22) 6065526.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Biuro Ochrony Rządu - Kancelaria Ogólna, ul.Podchorążych 38, budynek nr 1, część B, pokój nr 7, 00-463 Warszawa.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, w ilościach oraz spełniających wymagania określone w załączniku nr 1a i 4 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.40.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin realizacji dostawy - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, w ilościach oraz spełniających wymagania określone w załączniku nr 1b i 4 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.40.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin realizacji dostawy - 20


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, w ilościach oraz spełniających wymagania określone w załączniku nr 1c i 4 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.40.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin realizacji dostawy - 20


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, w ilościach oraz spelniających wymagania określone w załączniku nr 1d i 4 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.40.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin realizacji dostawy - 20


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, w ilościach oraz spełniających wymagania określone w załączniku nr 1e i 4 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.40.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin realizacji dostawy - 20


Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących


Numer ogłoszenia: 201280 - 2015; data zamieszczenia: 06.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 107692 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6065404, faks 22 6065408.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących o parametrach technicznych i wymaganiach określonych w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1d, 1e oraz 4 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Multikom Adam Papierski, {Dane ukryte}, 85-741 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 41630,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  43399,99


 • Oferta z najniższą ceną:
  7686,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44249,25


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GANDOLF Andrzej Kulesza, {Dane ukryte}, 03-503 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31350,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  34899,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  34899,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  37667,67


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 166511,14 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  149757,42


 • Oferta z najniższą ceną:
  149757,42
  / Oferta z najwyższą ceną:
  169639,55


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 89280,49 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  82189,83


 • Oferta z najniższą ceną:
  33928,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  84573,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEOPRINT Witold Burdzy, {Dane ukryte}, 37-464 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 44796,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5335,54


 • Oferta z najniższą ceną:
  5335,54
  / Oferta z najwyższą ceną:
  41087,56


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. ul. Podchorążych  38, 00463   Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@bor.gov.pl
tel: 226 065 404
fax: 226 065 408
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-05-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10769220150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-05-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.bor.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sylwia MORAWSKA ul.Miłobędzka 38, 02-634 Warszawa, tel. (22) 6065404, fax (22) 6065408, Paulina PRZYBYSZ, ul.Miłobędzka 38, 02-634 Warszawa, tel. (22) 6065535, fax (22) 6065526
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30124000-4 Części i akcesoria do maszyn biurowych
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Multikom Adam Papierski
Bydgoszcz
2015-08-06 43 399,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących GANDOLF Andrzej Kulesza
Warszawa
2015-08-06 34 899,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2015-08-06 149 757,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2015-08-06 82 189,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących NEOPRINT Witold Burdzy
Stalowa Wola
2015-08-06 5 335,00