Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: organizacja plenerowego przedstawienia Mobilisimo w dnu 15.05.2010 na ul. Piotrkowskiej i w Manufakturze w ramach Święta Łodzi


Numer ogłoszenia: 107815 - 2010; data zamieszczenia: 04.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
organizacja plenerowego przedstawienia Mobilisimo w dnu 15.05.2010 na ul. Piotrkowskiej i w Manufakturze w ramach Święta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
organizacja imprezy kulturalnej tj.: plenerowego przedstawienia Mobilisimo w dnu 15.05.2010 na ul. Piotrkowskiej i w Manufakturze w ramach Święta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.95.21.00-3.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 66,67.1.1.b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamówienie po negocjacjach z jednym wykonawcą na realizację imprezy kulturalnej objętej licencją oraz prawami autorskimi. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z art. 1 ust.1 ww. ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ust. 2 art.1 wyszczególnia, że przedmiotem prawa autorskiego są m. in. Utwory: muzyczne i słowno- muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzna i pantomimiczne, a także audiowizualne ( w tym filmowe). Złożony projekt jest utworem muzycznym, muzyczno-scenicznym oraz audiowizualnym. Wykonawca posiada niezbędne licencje do wykonania zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Katarzyna Barańska D.N.A. Group, Jałtańska 4 lok.44, 02-760 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Łódź: Organizacja plenerowego przedstawienia Mobilisimo w dnu 15.05.2010 na ul. Piotrkowskiej i w Manufakturze w ramach Święta Łodzi.


Numer ogłoszenia: 141181 - 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 107815 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja plenerowego przedstawienia Mobilisimo w dnu 15.05.2010 na ul. Piotrkowskiej i w Manufakturze w ramach Święta Łodzi..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Organizacja imprezy kulturalnej tj.: plenerowego przedstawienia Mobilisimo w dnu 15.05.2010 na ul. Piotrkowskiej i w Manufakturze w ramach Święta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.95.21.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Barańska D.N.A. Group, ul. Jałtańska 4 lok. 44, 02-760 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 178990,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  178990,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  178990,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  178990,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie po negocjacjach z jednym wykonawcą na realizację imprezy kulturalnej objętej licencją oraz prawami autorskimi. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z art. 1 ust.1 ww. ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ust. 2 art.1 wyszczególnia, że przedmiotem prawa autorskiego są m. in. Utwory: muzyczne i słowno- muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzna i pantomimiczne, a także audiowizualne ( w tym filmowe). Złożony projekt jest utworem muzycznym, muzyczno-scenicznym oraz audiowizualnym. Wykonawca posiada niezbędne licencje do wykonania zamówienia.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10781520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Organizacja plenerowego przedstawienia Mobilisimo w dnu 15.05.2010 na ul. Piotrkowskiej i w Manufakturze w ramach Święta Łodzi. Katarzyna Barańska D.N.A. Group
ul. Jałtańska 4 lok. 44, 02-760 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-06-01 178 990,00