TI Tytuł PL-Ruda Śląska: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
ND Nr dokumentu 10820-2013
PD Data publikacji 12/01/2013
OJ Dz.U. S 9
TW Miejscowość RUDA ŚLĄSKA
AU Nazwa instytucji Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno – Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 08/01/2013
DT Termin 18/02/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000 - Przesył energii elektrycznej
OC Pierwotny kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000 - Przesył energii elektrycznej
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) http://www.spolkacelowa-rudaslaska.bip.info.pl/
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

12/01/2013    S9    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Ruda Śląska: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2013/S 009-010820

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno – Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Kłodnicka 97/4F
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Osoba do kontaktów: Piotr Pieprzyca
41-706 Ruda Śląska
POLSKA
Tel.: +48 327973270
E-mail: zamowienia@aquadrom.pl
Faks: +48 327973271

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.spolkacelowa-rudaslaska.bip.info.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: działalność rekreacyjno-sportowa
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji na potrzeby Aquadromu w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95A.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 1. Miejsce realizacji dostawy: Ruda Śląska - budynek Aquadrom.
2. Wykaz punktów, do których należy dostarczać energię elektryczną wraz z danymi technicznymi:
1) miejsce przyłączenia – zasilania nr 1 – pole liniowe w rozdzielni 6kV stacji UH27 hala „Grunwald”;
2) miejsce przyłączenia – zasilania nr 2 – złącze ZK SN (złącze włączone do linii kablowej relacji GPZ Borowa – UH15 Kłodnicka 47);
3) miejsce dostarczenia energii elektrycznej – dla przyłącza nr 1 to zaciski prądowe na wyjściu kabla 6kV z pola nr 5 rozdzielni SN stacji UH27 Hala „Grunwald” , a dla przyłącza nr 2 to zaciski prądowe na wyjściu kabla 6kV w kierunku stacji Aquadromu z złącza SN.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji na potrzeby Aquadrom w Rudzie Śląskiej, przy ul. Kłodnickiej 95A.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000, 65310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 3 850 MWh.
2. Ze względu na fakt, iż Aquadrom w Rudzie Śląskiej jest obiektem nowym, Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie oszacować ostatecznej ilości niezbędnej do dostawy energii elektrycznej. Oznacza to, że wyżej określona szacunkowa ilość dostarczonej energii może ulec zmianie. Z tego tytułu nie będzie wykonawcy przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 365 856,66 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100).
2. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych w Rudzie Śląskiej sp. z o.o., 41-706 Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 97 lok. 4F, nr rachunku 93 1050 1331 1000 0023 0537 5921.
4. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna – oryginał dowodu wniesienia wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno – Sportowych w Rudzie Śląskiej sp. z o.o., 41-706 Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 97, lok. 4F (w sekretariacie) natomiast kopię dowodu wniesienia wadium, należy załączyć do oferty.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Energia będzie rozliczana całodobowo.
2. Rozliczenia między stronami będą odbywać się wg cen podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym złożonej oferty. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia tej energii (tj. wg odczytów liczników energii elektrycznej) przez Zamawiającego.
3. Należność za sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie jej usług dystrybucji regulowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum lub spółka cywilna. Do takiego wykonawcy będzie miał zastowanie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1) o zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne;
b. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.
2. Oprócz warunku wskazanego powyżej, w postępowaniu mogą wziąć udział jedynie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;
2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp – do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczeni, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 4 powyżej.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, niniejszy dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, niniejszy dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, niniejszy dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, niniejszy dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 i 7 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Niniejszy dokument winien być wystawiony odpowiednio w terminie wskazanym w pkt 6 powyżej (odpowiednio p.pkt 1), 2) bądź 3).
9. Stosownie do § 6 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 24 ust. 1 PZP muszą być spełnione odrębnie przez każdego z wykonawców występujących wspólnie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.1/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.2.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.2.2013 - 10:30

Miejscowość:

41-706 Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 97 lok. 4F.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa, wszyscy zainteresowani.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:
1) zmiany personalne, adresowe, formy prawnej Stron umowy (w następstwie sukcesji generalnej);
2) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług;
3) w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego w związku ze zmianą ustawy o podatku akcyzowym dotyczącym energii elektrycznej;
4) zmiany terminu realizacji umowy, gdzie termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku:
a) okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
b) z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
c) z powodu działania siły wyższej;
5) łącznej kwoty umowy w związku ze zmianami zużycia energii.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż powyżej wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.1.2013
TI Tytuł PL-Ruda Śląska: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
ND Nr dokumentu 124883-2013
PD Data publikacji 17/04/2013
OJ Dz.U. S 75
TW Miejscowość RUDA ŚLĄSKA
AU Nazwa instytucji Aquadrom Sp. z o. o.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 16/04/2013
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000 - Przesył energii elektrycznej
OC Pierwotny kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000 - Przesył energii elektrycznej
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.aquadrom.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

17/04/2013    S75    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Ruda Śląska: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2013/S 075-124883

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Aquadrom Sp. z o. o.
ul. Kłodnicka 97/4
Osoba do kontaktów: Piotr Pieprzyca
41-706 Ruda Śląska
Polska
Tel.: +48 327973270
E-mail: zamowienia@aquadrom.pl
Faks: +48 327973271

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.aquadrom.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: działalność rekreacyjno-sportowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: działalność rekreacyjno-sportowa
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji na potrzeby AQUADROMU w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95A
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 1. Miejsce realizacji dostawy: Ruda Śląska - budynek AQUADROM:
2. Wykaz punktów, do których należy dostarczać energię elektryczną wraz z danymi technicznymi:
1) miejsce przyłączenia – zasilania nr 1 – pole liniowe w rozdzielni 6kV stacji UH27 hala „Grunwald” ,
2) miejsce przyłączenia – zasilania nr 2 – złącze ZK SN (złącze włączone do linii kablowej relacji GPZ Borowa –
UH15 Kłodnicka 47),
3) miejsce dostarczenia energii elektrycznej – dla przyłącza nr 1 to zaciski prądowe na wyjściu kabla 6kV z pola
nr 5 rozdzielni SN stacji UH27 Hala „Grunwald” , a dla przyłącza nr 2 to zaciski prądowe na wyjściu kabla 6kV w
kierunku stacji AQUADROMU z złącza SN

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji na potrzeby AQUADROM w Rudzie Śląskiej, przy ul. Kłodnickiej 95A
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000, 65310000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 662 886,82 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
Sprawa: ZP.1/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 9-010820 z dnia 12.1.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.4.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
{Dane ukryte}
44-100 Gliwice
Tel.: +48 323035501

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 365 853,68 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 662 886,82 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż powyżej wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.4.2013

Adres: ul. Kłodnicka 97/4F, 41 - 706 Ruda Śląska
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: zamowienia@aquadrom.pl
tel: +48 327973270
fax: +48 327973271
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 1082020131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-01-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 20000 ZŁ
Szacowana wartość* 666 666 PLN  -  1 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.spolkacelowa-rudaslaska.bip.info.pl/
Informacja dostępna pod: Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno – Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Kłodnicka 97/4F, 41-706 ruda śląska, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Koagulologia na aparat K-3002 optic i Chrom 7 i oznaczenia półilościowych testów TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
Gliwice
2013-04-01 1 662 886,00