Katowice: Usługa kompleksowego serwisowania FSMA (Full Service Maintance Agreement) urządzeń drukujących firmy XEROX, będących w posiadaniu Urzędu Statystycznego w Katowicach


Numer ogłoszenia: 108243 - 2011; data zamieszczenia: 06.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach , ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.stat.gov.pl/katow


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa kompleksowego serwisowania FSMA (Full Service Maintance Agreement) urządzeń drukujących firmy XEROX, będących w posiadaniu Urzędu Statystycznego w Katowicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa kompleksowego serwisowania FSMA (Full Service Maintance Agreement) urządzeń drukujących firmy XEROX, będących w posiadaniu Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3, w okresie od dnia 11.05.2011 r. do 31.12.2012 r., lub do wyczerpania limitu kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy (zał. nr 2 do SIWZ). 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1)Urządzenia drukujące będące w posiadaniu Urzędu Statystycznego w Katowicach: - XEROX 700 DCP z zewnętrznym kontrolerem druku FFPS, ADH, OHCP, LPF (1szt.), - XEROX 4112 C/P z zewnętrznym kontrolerem druku FFPS, ADH, OHCP, BMF (1szt.). 2)Kompleksowe serwisowanie urządzeń drukujących ma na celu utrzymanie ich w stałej sprawności operacyjnej, tj. w stanie przydatnym do używania zgodnie z przeznaczeniem przy zachowaniu ich parametrów technicznych określonych w specyfikacji producenta i obejmuje: - okresowe przeglądy techniczne wraz z konserwacją, - dostarczanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (w tym tonery: czarne i kolorowe) oraz niezbędnych części zamiennych. Dostarczane materiały i części mają być nowe, wolne od wad i oryginalne (zgodnie z ich parametrami wytrzymałościowymi), - wymianę materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, jeśli instrukcje obsługi nie określają ich jako czynności operatorskich, - usuwanie awarii urządzeń, - aktualizowanie oprogramowania urządzeń, - dokonywanie wszelkich innych czynności, które według wskazań producenta obejmują serwis techniczny urządzeń, - dokonywanie odbioru wymienianych części zamiennych oraz zużytych materiałów eksploatacyjnych, a także opakowań po nich. 3)Przewidywaną liczbę kopii A4, które zostaną wykonane przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy określa się następująco: - dla Xerox 700: kolor - 320 000 kopii, czarno-białe - 30 000 kopii; - dla Xerox 4112: czarno-białe - 670 000 kopii. Kopie A3 liczone będą jako dwie kopie A4. Kopie dwustronne będą liczone jako dwie kopie.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.31.00.00-1, 30.12.40.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oczekuje od Wykonawcy Wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej 2 usług w zakresie świadczenia kompleksowych usług serwisowych urządzeń drukujących, o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.stat.gov.pl/katow/49_PLK_HTML.htm

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice p.004.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice p.004.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: Usługa kompleksowego serwisowania FSMA (Full Service Maintance Agreement) urządzeń drukujących firmy XEROX, będących w posiadaniu Urzędu Statystycznego w Katowicach


Numer ogłoszenia: 128769 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 108243 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa kompleksowego serwisowania FSMA (Full Service Maintance Agreement) urządzeń drukujących firmy XEROX, będących w posiadaniu Urzędu Statystycznego w Katowicach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa kompleksowego serwisowania FSMA (Full Service Maintance Agreement) urządzeń drukujących firmy XEROX, będących w posiadaniu Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3, w okresie od dnia 11.05.2011 r. do 31.12.2012 r., lub do wyczerpania limitu kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy (zał. nr 2 do SIWZ). 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1)Urządzenia drukujące będące w posiadaniu Urzędu Statystycznego w Katowicach: -XEROX 700 DCP z zewnętrznym kontrolerem druku FFPS, ADH, OHCP, LPF (1szt.), -XEROX 4112 C/P z zewnętrznym kontrolerem druku FFPS, ADH, OHCP, BMF(1szt.). 2)Lokalizacja urządzeń (miejsce wykonania zamówienia): Katowice, ul. Owocowa 3 - Wydział Poligrafii Komputerowej Urzędu Statystycznego. 3)Kompleksowe serwisowanie urządzeń drukujących ma na celu utrzymanie ich w stałej sprawności operacyjnej, tj. w stanie przydatnym do używania zgodnie z przeznaczeniem przy zachowaniu ich parametrów technicznych określonych w specyfikacji producenta i obejmuje: -okresowe przeglądy techniczne wraz z konserwacją, -dostarczanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (w tym tonery: czarne i kolorowe) oraz niezbędnych części zamiennych. Dostarczane materiały i części mają być nowe, wolne od wad i oryginalne (zgodnie z ich parametrami wytrzymałościowymi), -wymianę materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, jeśli instrukcje obsługi nie określają ich jako czynności operatorskich, -usuwanie awarii urządzeń, -aktualizowanie oprogramowania urządzeń, -dokonywanie wszelkich innych czynności, które według wskazań producenta obejmują serwis techniczny urządzeń, -dokonywanie odbioru wymienianych części zamiennych oraz zużytych materiałów eksploatacyjnych, a także opakowań po nich. 4)Przewidywaną liczbę kopii A4, które zostaną wykonane przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy określa się następująco: -dla Xerox 700: kolor - 320 000 kopii, czarno-białe - 30 000 kopii; -dla Xerox 4112: czarno-białe - 670 000 kopii. Kopie A3 liczone będą jako dwie kopie A4. Kopie dwustronne będą liczone jako dwie kopie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.31.00.00-1, 30.12.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • eXtra.com Bogusław Gorzela, {Dane ukryte}, 40-082 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 87530,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  92300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  92300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  92300,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: b.krawczyk@stat.gov.pl
tel: 32 77 91 200
fax: 32 77 91 300
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10824320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 626 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.stat.gov.pl/katow
Informacja dostępna pod: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice p.004
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30124000-4 Części i akcesoria do maszyn biurowych
50310000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługa kompleksowego serwisowania FSMA (Full Service Maintance Agreement) urządzeń drukujących firmy XEROX, będących w posiadaniu Urzędu Statystycznego w Katowicach eXtra.com Bogusław Gorzela
Katowice
2011-05-04 92 300,00